LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Veelgestelde vragen


Busvervoer Nederland
De klant annuleert een pakketreis. Kan dat kosteloos?

Ja, dat kan. Op grond van de wet geldt in dergelijke gevallen dat als er zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen (in dit geval dus met betrekking tot Corona) die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis, de reiziger kosteloos mag annuleren. In een dergelijk geval mag u derhalve niet artikel 5.1. van de algemene voorwaarden toepassen.

De klant wil de reisovereenkomst op grond van artikel 7.1 opzeggen omdat nakoming onmogelijk is geworden. Kan dat?

Dat kan alleen als de klant een reisorganisator is in de zin van de algemene voorwaarden (art. 1.5). Namelijk degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde busreizen aanbiedt. Dan gaat het dus om een reisorganisatie of een touroperator. Een scholengemeenschap bijvoorbeeld of een sportvereniging vallen hier niet onder.

Er is een evenement afgelast. De klant heeft bij u een losse vervoersopdracht geboekt, beroept zich op de afgelasting van het evenement en annuleert de rit er naar toe. Kan ik annuleringskosten op basis van artikel 5.1 in rekening brengen?

Ja, dat kan. Als uw bedrijf de voorwaarden hanteert en de klant heeft ingestemd met de toepasselijkheid daarvan, kunt u onafhankelijk van de reden van opzegging annuleringskosten in rekening brengen. Dus ook bij gesloten instellingen, landsgrenzen of andere beperkingen in het kader van maatregelen door de Corona crisis kunt u annuleringskosten rekenen

Gelden er hygiënemaatregelen gelden er voor het touringcarvervoer? En welke zijn dat dan?
Ja, voor touringcarvervoer gelden vooralsnog de algemene door de overheid afgekondigde maatregelen. Busvervoer Nederland heeft ze in een praktische richtlijn vertaald.
Het CBR heeft alle examens afgezegd voor de komende weken, hoe zit dat voor busexamens?

De theorie- en praktijkexamens zijn in ieder geval tot 31 maart opgeschort. Zie het bericht daarover op de site van CBR zelf.

Hoe werkt de NOW-regeling voor een werknemer met een contract met zeer beperkte omvang?

De regeling is alleen maar in hoofdlijnen bekend. Wel is duidelijk dat de loonsom van oproepcontracten meegenomen wordt. De vraag is dan wel wat de loonsom is. Mijn verwachting is dat er in de NOW aangesloten gaat worden bij de wettelijke regeling betreffende het rechtsvermoeden van omvang van de arbeidsovereenkomst. Die regeling bepaalt dat gekeken wordt naar het gemiddelde aantal gewerkte uren over een periode van drie maanden. Maar als die periode niet representatief is, omdat het bijvoorbeeld net over een piekperiode gaat, kan de werkgever betogen dat een andere, meestal langere periode, veel redelijker is. Bijvoorbeeld een periode van een jaar.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld gedurende het eerste half jaar van een oproepcontract, heeft een werkgever formeel geen loondoorbetalingsplicht. De gedachte achter de NOW is echter om zoveel mogelijk mensen in dienst te houden, en dus ook mensen waarvoor eigenlijk geen loondoorbetalingsplicht geldt. Als een werkgever in dergelijke gevallen toch het loon door blijft betalen, kunnen de betreffende kosten dus in de NOW-regeling meegenomen worden, heeft minister Koolmees min of meer laten weten.

Ik heb een leasevoertuig maar dat staat ook stil of wordt maar weinig gebruikt, kan daar wat aan gedaan worden ?

Busvervoer Nederland heeft contact gezocht met enkele leasemaatschappijen om er toe te komen dat betalingen van de lease kunnen worden opgeschort, zonder boetes en inclusief realistische voorwaarden.

Nog niet elke leasemaatschappij reageerde (of gaf een reactie die we al konden publiceren). Daimler (Evo-Bus/Mercedes-Benz) deed dat wel en stelde graag te willen ondersteunen in deze zoektocht. Individuele leden kunnen contact opnemen via customer-mbfsnl@daimler.com of met hun contactpersoon bij MBFS.

Zodra er nieuws is van de andere leasemaatschappijen, vermelden we dat op deze site.

Kan ik als werkgever mijn werknemer dwingen om vakantiedagen op te nemen?

Nee, dat kunt u niet. De werknemer bepaalt wanneer verlof wordt opgenomen. In goed overleg kan men afspraken maken over verlof volgens de binnen de onderneming geldende regels. Maar een werknemer zal er mee moeten instemmen. Op basis van zowel de wet als de Cao kan de werknemer zelf bepalen of hij verlof wenst op te nemen.

Kan ik mijn voertuigen schorsen bij de RDW en wat zijn de gevolgen daarvan ?

Het volgende bericht hebben we van de RDW doorgekregen: In de loop van april betaalt de RDW gemaakte schorsingskosten vanaf het zesde geschorste voertuig terug aan de eigenaar/houder van deze voertuigen. Met terugwerkende kracht tot 6 maart jl. , de dag waarop in Nederland de eerste coronamaatregelen werden uitgeroepen. De RDW neemt hiertoe zelf het initiatief.

Verzamelaarsregeling schorsen
Per 26 maart jl. heeft de RDW de verzamelaarsregeling voor schorsen uitgebreid om bedrijven met een groot stilstaand wagenpark tegemoet te komen. De verzamelaarsregeling staat vanwege de coronacrisis open voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt vooralsnog voor de periode van 6 maart tot 26 juni 2020. Schorsingen die in deze periode zijn aangevraagd, blijven daarna – indien gewenst- gewoon doorlopen. De verzamelaarsregeling geldt normaal alleen voor voertuigen van 15 jaar en ouder, en brom- en snorfietsen met een datum eerste toelating van 31-08-2005 of ouder op het kenteken. Nu geldt deze regeling dus tijdelijk voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. U hoeft momenteel alleen voor de eerste 5 voertuigen de schorsing te betalen. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis.

Verplichtingen
Door een voertuig te schorsen hoeft u voor een bepaalde periode niet aan de voertuigverplichtingen te voldoen (verzekering, motorrijtuigenbelasting en eventueel APK). Na het schorsen van een voertuig mag het voertuig niet meer op de openbare weg staan of rijden. De schorsing van een voertuig is op elk moment kosteloos weer ongedaan te maken.

De RDW zegt helaas niet tegemoet te kunnen komen aan de vraag of er ook een regeling kan komen voor zzp-ers die slechts 1 voertuig bezitten. We laten het daar als KNV niet bij zitten.

Heeft schorsen effect op de BPM teruggave of MRB vrijstelling?

– Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst daarover: Het schorsen van een taxi raakt niet aan de voorwaarden en beperkingen van de teruggaafregeling. Dit betekent dat ook indien een taxi geschorst is bpm-teruggaaf wordt verleend, mits aan alle voorwaarden voor bpm-teruggaaf is voldaan.
– In geval van schorsen van een voertuig, blijft ook de vrijstelling MRB gewoon gelden. Wel moet aan de normale voorwaarden voldaan worden, op basis waarvan je een MRB vrijstelling hebt.
– Maar hoe zit het met de zogenaamde 90-10 maatregel (van belang bij de BPM teruggave en MRB vrijstelling) ? Ik moet immers minimaal 90% van mijn kilometers taxi gerelateerde km’s rijden anders gaat het mis. We horen geregeld dat chauffeurs meer andersoortig werk kunnen gaan doen (het is bijv. heel druk bij het rondbrengen van pakketjes e.d.) en daarmee over de 10% heen gaan. We hebben deze vraag uitgezet bij de Belastingdienst.
– De BPM teruggave regeling blijft gehandhaafd bij schorsing. Maar lopen de termijnen ook tijdens de schorsing door? M.a.w. blijft het 36 maanden of worden de maanden dat het voertuig geschorst is er later bijgeteld? We hebben daar nog geen antwoord op, deze vraag staat uit bij de Belastingdienst.

Kun je als touringcarondernemer zelf een opdracht annuleren?

Ja, dat is mogelijk op grond van artikel 7.2 van de voorwaarden. Maar let op: op het moment dat de vervoerder zelf annuleert kunnen er géén annuleringskosten in rekening gebracht worden.

Mag ik nog touringcarvervoer uitvoeren?

Ja, er is geen verbod op het vervoeren van personen met een touringcar mits de algemene maatregelen in acht worden genomen. KNV vertaalde de algemene maatregelen in een richtlijn voor touringcarvervoer. Zie daarvoor hier.

Mag ik ten tijde van de NOW nog wel een vaststellingsovereenkomst sluiten of mag ik iemand ten tijde van de NOW nog in de proeftijd ontslaan?

Hierover is nog veel onduidelijk. Voor zover dit uit de brief van het kabinet is af te leiden zal het waarschijnlijk alleen gaan om een verbod om via UWV toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische gronden aan te vragen. Dit betekent dat bedrijven nog wel een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten wegens bedrijfseconomische redenen. Dit lijkt in elk geval logisch omdat de werknemer in geval van een vaststellingsovereenkomst moet instemmen. Van een ontslagaanvraag is dan geen sprake. Doordat er zo specifiek is verwezen naar een ontslagaanvraag, lijkt het er ook op dat een proeftijdontslag in het kader van de NOW mogelijk blijft.

Overigens is op dit punt ook een andere lezing mogelijk. De gedachte achter de NOW-regeling is immers dat zoveel mogelijk mensen in dienst blijven in deze crisis. Dat zou kunnen betekenen dat als de details van de regeling bekend worden toch blijkt dat in het geheel geen dienstverbanden van medewerkers wegens bedrijfseconomische redenen beëindigd kunnen worden in de periode dat van de regeling gebruik wordt gemaakt. Voor Busvervoer Nederland is het zaak dat dit snel duidelijk wordt.

Moet ik als werkgever akkoord gaan met het intrekken van het reeds afgestemde vakantieverlof van mijn werknemer, omdat diens vakantie niet doorgaat?

Nee, die verplichting bestaat niet.

Een werkgever kan het standpunt innemen dat vastgehouden wordt aan de geplande vakantie. Beter is het om in goed overleg een andere praktische oplossing te vinden. Bijvoorbeeld: spreek af dat de vakantiedagen wel worden teruggegeven, maar worden opgenomen in een periode waarin het minder druk is. Of spreek af dat minstens drie vakantiedagen moeten worden opgenomen.

Wij werken samen met