LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Veelgestelde vragen


Busvervoer Nederland
ALG – Mag ik nog touringcarvervoer uitvoeren nu er een gedeeltelijke lockdown is?

Ja, u mag nog touringcarvervoer uitvoeren. Touringcarvervoer is ‘overig bedrijfsmatig personenvervoer’ en is toegestaan.

Wel gelden de volgende voorwaarden:

 • alle passagiers vanaf 13 jaar dragen een (niet medisch) mondkapje
 • alle passagiers hebben voorafgaand aan de reis verklaard gezond te zijn (de reisorganisator is verplicht een gezondheidscheck te doen)
 • de passagiers hebben gereserveerd
 • het geen rondrit betreft

KNV vertaalde de algemene maatregelen in een richtlijn voor touringcarvervoer. Zie daarvoor hier.

NB: de overheid adviseert zo min mogelijk te reizen. Klik hier voor de overheidsadviezen over reizen. Klik hier voor de algemene coronamaatregelen.

(laatste update: 13 oktober 20:59 uur)

ALG – Moeten passagiers altijd een mondkapje op in de touringcar?

Ja, passagiers vanaf 13 jaar moeten altijd een mondkapje op in de touringcar.

Dit geldt ook wanneer de passagiers anderhalve meter of meer uit elkaar zitten. Het geldt eveneens voor groepen scholieren die op school geen mondkapje hoeven te gebruiken.

(laatste update, 2 juli 2020 om 17:48)

ALG – Mogen alle zitplaatsen in de bus gebruikt worden?

Ja, alle zitplaatsen in de bus mogen gebruikt worden. Passagiers dienen wel te allen tijden anderhalve meter afstand tot de chauffeur te bewaren. Dit kan betekenen dat een aantal rijen stoelen niet gebruikt kan worden.

(laatste update, 2 juli 2020 om 17:50)

ALG – Onder welke voorwaarden mag ik touringcarvervoer uitvoeren (in Nederland)?

Touringcarvervoer mag uitgevoerd worden wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • alle passagiers vanaf 13 jaar dragen een (niet medisch) mondkapje
 • alle passagiers hebben voorafgaand aan de reis verklaard gezond te zijn (de reisorganisator is verplicht een gezondheidscheck te doen)
 • de passagiers hebben gereserveerd
 • het geen rondrit betreft

KNV vertaalde de algemene maatregelen in een richtlijn voor touringcarvervoer. Zie daarvoor hier.

NB: de overheid adviseert zo min mogelijk te reizen. Klik hier voor de overheidsadviezen over reizen. Klik hier voor de algemene coronamaatregelen.

(laatste update op 13 oktober 2020 om 20:56)

ALG – Waar kan ik informatie vinden over coronaregels voor busvervoer in het buitenland

Algemene informatie over coronaregels in het vervoer in het buitenland is te vinden op deze website. De kennisbank van Busvervoer Nederland wordt zoveel mogelijk geactualiseerd.

(laatste update op 25 juni om 20:14)

ALG – Wat moet ik doen wanneer een van mijn passagiers (mogelijk) corona had tijdens een rit/reis?

Neem in dergelijke gevallen contact op met de GGD in uw regio. Een overzicht van de GGD’s vindt u hier.

 

ALG VW – De klant annuleert een pakketreis. Kan dat kosteloos?

Ja, dat kan.

Op grond van de wet geldt in dergelijke gevallen dat als er zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen (in dit geval dus met betrekking tot Corona) die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis, de reiziger kosteloos mag annuleren. In een dergelijk geval mag u derhalve niet artikel 5.1. van de algemene voorwaarden toepassen.

(laatste update 27 maart 2020 om 16:53)

ARB – Kan ik als werkgever mijn werknemer dwingen om vakantiedagen op te nemen?

Nee, dat kunt u niet. De werknemer bepaalt wanneer verlof wordt opgenomen. In goed overleg kan men afspraken maken over verlof volgens de binnen de onderneming geldende regels. Maar een werknemer zal er mee moeten instemmen. Op basis van zowel de wet als de Cao kan de werknemer zelf bepalen of hij verlof wenst op te nemen.

(laatste update op 31 maart om 08:40)

FISC – Kan ik als ondernemer uitstel van belasting krijgen tijdens de Coronacrisis? En welke regelingen gelden er nog meer?

Ja dat kan, klik hier voor meer informatie daarover.

Uitstel aanvragen is niet het enige dat u kunt doen. De belastingdienst kent ook regelingen op de volgende terreinen:

 • Bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden
 • Bijzonder uitstel van betaling langer dan 3 maanden
 • Verlaging van uw voorlopige aanslag
 • Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
 • Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd
 • Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt
 • Werknemers die wonen of werken over de grens in de EU
 • Grensarbeiders in dienst
 • Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken
 • Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen

Op deze pagina van de Belastingdienst vindt u er meer informatie over.

(laatste update 15 april 2020 om 14:36)

NOW – Hoe zit het nu met vakantiebijslag en de NOW-regeling?

De cao Besloten Busvervoer stelt dat bij werknemers voor onbepaalde tijd de gehele vakantie bijslag voor het jaar (8%) uitbetaald dient te worden in de maand mei. De cao voegt er aan toe dat op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van werknemer ook een helft in december mag worden betaald.

Het NOW-systeem houdt onder meer in dat de loonsom op basis van de gegevens over januari 2020 wordt vergeleken met de loonsom van de maanden maart, april en mei 2020. In dat kader is het van belang dat in de loonsom van die laatstgenoemde drie maanden de uitbetaling van de vakantiebijslag zit. De loonsom over maart, april en mei wordt daarmee gecorrigeerd. Na die correctie wordt bekeken of de loonsom over maart, april en mei lager is uitgevallen dan de loonsom op basis van de gegevens over januari 2020. Is dat het geval, dan zal de NOW-subsidie in negatieve zin gecorrigeerd worden.

(laatste update op 8 april 2020 om 20:08)

NOW – Is het wel fair om de kwartaalomzet 2019 te vergelijken met die van voorjaar 2020?

Nee, wij vinden dat niet fair.

In de brief aan de Tweede Kamer valt hierover het volgende te lezen:
“Met een meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling wordt voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet al in aanmerking komt voor een subsidie uit hoofde van de NOW. Het kan desondanks voorkomen dat de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen. Gegeven de benodigde eenvoud van de regeling, welke noodzakelijk is om op zeer korte termijn zeer veel aanvragen te kunnen behandelen, is een correctie daarvoor niet mogelijk. “

Bij de totstandkoming van de regeling is er dus bewust voor gekozen om seizoenspatronen buiten beschouwing te laten. Omdat wij het daar niet mee eens zijn blijft Busvervoer Nederland niettemin via de lobby aandacht vragen voor het seizoenskarakter van de branche. Ook komt het voor dat bedrijven bijvoorbeeld in januari nieuw werk hebben gekregen, met een flinke omzetstijging tot gevolg, waardoor het niet mogelijk blijkt om ten opzichte van het jaar 2019 een omzetdaling van meer dan 20% aan te tonen. Gevolg daarvan is dat dergelijke bedrijven geen beroep op de NOW-regeling kunnen doen. Ook voor die situatie vragen wij natuurlijk aandacht.

(laatste update op 8 maart om 20:04)

NOW – Mag ik ten tijde van de NOW nog wel een vaststellingsovereenkomst sluiten of mag ik iemand ten tijde van de NOW nog in de proeftijd ontslaan?

Ja, dat is toegestaan.

(laatste update 15 mei 2020 om 17:48)

NOW – Wat betekent een hogere of lagere loonsom in de maanden maart-mei – ten opzichte van januari – voor de NOW-vergoeding?

Een verschil in loonsom betekent dat UWV een correctie aanbrengt op het voorschot.

Er wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden ten opzichte van de loonsom over januari 2020. De werkgever wordt geacht zich zoveel mogelijk in te spannen werkgelegenheid te behouden door de dienstverbanden van de werknemers voort te zetten en de lonen door te betalen. Een daling van de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 ten opzichte van de loonsom over januari 2020 heeft dus, zoals hiervoor ook al werd aangegeven, negatieve gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie

De loonsom van de maand januari is dus het vertrekpunt van waar uit de hoogte van de subsidie wordt bepaald. De NOW houdt geen rekening met bedrijven die net een overname hebben gedaan of werk uit een aanbesteding hebben gewonnen. Als dat resulteert in een hogere loonsom in de maanden maart – mei staat daar voor wat het verschil tussen de loonsom over januari enerzijds en anderzijds het loon over de maanden maart, april en mei vervolgens geen vergoeding uit de NOW tegenover

NOW – wordt het loon van AOW-gerechtigden meegenomen in de loonsom van januari?

Ja, AOW-gerechtigden worden meegenomen in de loonsom van januari.

(laatste update op 15 mei om 17:26)

NOW-2 – Hoe wordt NOW-2 berekend?

Het omzetverlies wordt berekend door een vergelijking te maken tussen de omzet in 2019 (omzet gedeeld door drie) en de omzet in een aaneengesloten viermaandelijkse periode in de periode van juni 2020 tot en met november 2020. Als van NOW 1 gebruik werd gemaakt dient qua omzetperiode aangesloten te worden bij de periode die daarbij als uitgangspunt is genomen. Het omzetverlies dient net als in NOW 1 ten minste 20% te zijn.Het loon over de maand maart 2020 vormt het uitgangspunt voor de subsidie. In plaats van een opslag van 30% op de loonkosten wordt er een opslag van 40% toegepast.

NOW-2 – hoe zit het met ontslag en NOW-2?

Indien in de subsidieperiode via het UWV ontslag voor medewerker(s) wordt aangevraagd, wordt de subsidie gekort met de loonsom van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd voor een periode van drie maanden (uitdrukkelijk niet voor een periode van vier maanden!) Het gaat hier niet om arbeidsovereenkomsten die met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd.

Als de loonsom over juni/september 2020 lager is dan de loonsom over maart 2020 (maal vier) zal, indachtig het in NOW 1 toegepaste systeem, de subsidie verminderd worden met het verschil maal 1,4 maal 0.9.

Het totale subsidiebedrag wordt met 5% verminderd als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 een melding als bedoeld in de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) doet. Het moet dan tevens gaan om ontslag gedurende het subsidietijdvak van 20 of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen. De werkgever kan de vermindering van het subsidiebedrag met 5% voorkomen door met de FNV en CNV overeenstemming te bereiken over de ontslagen waar de WMCO-melding op ziet. Dat betekent dat er overeenstemming moet zijn over de noodzaak van het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen. Ook hier gaat het dus niet om arbeidsovereenkomsten die met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd. LET OP: de verplichtingen voortvloeiend uit de WMCO blijven onverkort van toepassing!

NOW-2 – mag ik een winstuitkering doen wanneer ik gebruik maak van NOW-2?

Een bedrijf dat gebruik maakt van NOW-2 en op grond hiervan een subsidie van 125.000 euro of meer, of een voorschot van 100.000 euro of meer ontvangt, mag over het jaar 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

NOW-2 – moet ik scholingsinspanningen doen voor mijn werknemers?

Ja, dat moet u. De werkgever is verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing en verklaart bij de aanvraag NOW 2 aan deze inspanningsverplichting te zullen voldoen. Het crisispakket scholing “NL leert door” zal onder meer in dit kader voorzien in middelen.

NOW-2 – voor welke periode geldt NOW-2?

Het gaat om een periode voor loonkostensubsidie van vier maanden, te weten juni 2020 tot en met september 2020.

RDW – Kan ik mijn voertuigen schorsen bij de RDW en wat zijn de gevolgen daarvan?

Ja, u kunt uw voertuigen schorsen.

Door een voertuig te schorsen hoeft u voor een bepaalde periode niet aan de voertuigverplichtingen te voldoen (verzekering, motorrijtuigenbelasting en eventueel APK). Na het schorsen van een voertuig mag het voertuig niet meer op de openbare weg staan of rijden. De schorsing van een voertuig is op elk moment kosteloos weer ongedaan te maken. U kunt een voertuig eenmaal per jaar schorsen.

Tot 3 juli gold de aantrekkelijke verzamelaarsregeling ook voor touringcars. Dit is niet meer het geval.

(laatste update 6 juli 2020 om 16:55 uur)

RICHT – Gelden er voor het touringcarvervoer ook richtlijnen of protocollen? En welke zijn dat dan?

Ja, voor touringcarvervoer gelden vooralsnog de algemene door de overheid afgekondigde maatregelen. Busvervoer Nederland heeft ze in een praktische richtlijn vertaald.

Mag ik afwijken van deze richtlijn? Ja, dat mag. Het is tenslotte een richtlijn (protocol). Wanneer u de richtlijn volgt voldoet u echter zeker aan de door de overheid gestelde regels.

 

(laatste update op 17 juli 2020 om 20:22)

TOGS – Kunnen touringcarbedrijven ook gebruik maken van de TOGS-regeling?

Ja, touringcarbedrijven kunnen ook aanspraak maken op de TOGS-regeling. De SBI-code 49.39.1 (ongeregeld personenvervoer over de weg) is toegevoegd. Zie deze website.

Busvervoer Nederland heeft hiervoor veel lobbyinspanningen verricht. De brandbrief die namens het bestuur aan staatssecretaris Keijzer werd gestuurd vormde het sluitstuk daarvan. Busvervoer Nederland realiseert zich dat de TOGS voor een deel van de touringcarbedrijven een druppel op de gloeiende plaat is. Om die reden blijven we ons inzetten voor overheidsregelingen die nog beter bij de aard van de touringcarsector passen.

(laatste update 15 mei om 17:26)

TVL – Kunnen Touringcarbedrijven ook gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

Ja, net als bij de TOGS kunnen touringcarbedrijven ook gebruik make van de regeling Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). De regeling is beschikbaar vanaf 30 juni.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming, die onderdeel is van het tweede noodpakket van het kabinet, aanvragen via deze website.

Om in aanmerking te komen moet men van juni tot en met september 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten van de omzet is minimaal 4.000 euro. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro. De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020. In aanmerking voor de TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS-regeling.

 

TVL – Mag ik buitenlandse omzet meenemen bij de berekening van omzetverlies?

Ja, dit mag (en het is ook verstandig om dit te doen).

Als bewijs voor de buitenlandse omzet kunt u uw BTW-aangiften in het buitenland gebruiken.

Wij werken samen met