Disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van Koninklijk Nederlands Vervoer en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande:

Koninklijk Nederlands Vervoer behoudt zich het recht voor om een gebruiker het gebruikmaken van de diensten van Koninklijk Nederlands Vervoer te weigeren of te ontnemen.

Koninklijk Nederlands Vervoer besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van Koninklijk Nederlands Vervoer, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Betreffende aansprakelijkheid
Koninklijk Nederlands Vervoer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de bovenstaande onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Evenmin aanvaardt Koninklijk Nederlands Vervoer aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Koninklijk Nederlands Vervoer website. Koninklijk Nederlands Vervoer geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Privacycode
De door Koninklijk Nederlands Vervoer verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Koninklijk Nederlands Vervoer gehanteerde privacycode verwerkt en behandeld; Koninklijk Nederlands Vervoer wijst de gebruiker erop, dat bij verwijzing naar een andere website dan de Koninklijk Nederlands Vervoer website geen persoonsgegevens van de gebruiker door Koninklijk Nederlands Vervoer worden geregistreerd. Wel is het mogelijk dat het bedrijf, naar wiens site de gebruiker is verwezen, persoonsgegevens registreert. Wij raden de gebruiker aan eerst kennis te nemen van de privacycode van dit bedrijf alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.

Rechten
Koninklijk Nederlands Vervoer wijst met betrekking tot de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken op het volgende. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Koninklijk Nederlands Vervoer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover Koninklijk Nederlands Vervoer beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Koninklijk Nederlands Vervoer deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.
De Koninklijk Nederlands Vervoer website alsmede de websites naar welke middels de Koninklijk Nederlands Vervoer website wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Privacy policy
Koninklijk Nederlands Vervoer respecteert de privacy van haar leden en andere gebruikers van de KNV-website. Op het gebruik van de website van Koninklijk Nederlands Vervoer is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing (AVG). Koninklijk Nederlands Vervoer spant zich naar beste kunnen en vermogen in om de toegang tot informatie van een gebruiker (zoals persoonsgegevens en andere gegevens), alsmede informatie die voor de gebruiker bestemd is en persoonlijke informatie bevat (zoals e-mails), te beveiligen.

De persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
– het zoveel mogelijk op maat leveren van de door de gebruiker gewenste producten en diensten en het dienaangaande inspelen op de door de gebruiker aangegeven wensen en behoeften (o.a. door middel van cookies);
– het treffen van maatregelen ter verificatie van de persoonsgegevens van de gebruiker bij aanmelding, alsmede het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens;
– het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Koninklijk Nederlands Vervoer producten en diensten;
– het factureren voor de levering van de Koninklijk Nederlands Vervoer producten en/of (bijzondere) diensten;
– het verstrekken van informatie aan de gebruiker en het doen van aanbiedingen aan de gebruiker;
– in geen geval zal Koninklijk Nederlands Vervoer zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker persoonsgegevens verstrekken aan derden dan wel deze gebruiken voor doeleinden welke bij de registratie op de website van Koninklijk Nederlands Vervoer niet bij de gebruiker bekend waren.

U kunt zich tot Koninklijk Nederlands Vervoer wenden met het verzoek om:
– mede te delen welke persoonsgegevens door Koninklijk Nederlands Vervoer worden verwerkt (inzagerecht);
– Koninklijk Nederlands Vervoer te verzoeken onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen (correctierecht);
– bepaalde gegevensverwerkingen te staken (recht op verzet)

Vragen?
Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Koninklijk Nederlands Vervoer of over de persoonsgegevens die Koninklijk Nederlands Vervoer van u heeft geregistreerd, dan kunt u zich wenden tot:

Koninklijk Nederlands Vervoer, postbus 19365, 2500 CJ Den Haag.