Privacyverklaring KNV

De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. KNV verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens. KNV respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verwerkt. Onderstaand informeert KNV u over diverse onderwerpen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door KNV.

Gegevens organisatie

Naam: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Nederlands Vervoer
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 12
Postadres: Postbus 19365 te (2500 CJ) Den Haag
Algemeen telefoonnummer: 070-3490921
Algemeen e-mailadres: postbus@knv.nl
Website: www.knv.nl

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u via de bovengenoemde gegevens contact opnemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KNV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van de vereniging en/of gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Vergunningsnummer
 • KvK nummer en vestigingsnummer
 • Bedrijfsnaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via postbus@knv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

KNV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag of grondslagen:

 • een overeenkomst; dit komt het meest voor. Het gaat dan veelal over de overeenkomst die u met KNV bent aangegaan, die heeft geleid tot uw lidmaatschap van KNV, of over een andere overeenkomst tussen u en KNV;
 • een wettelijke verplichting: KNV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
 • een gerechtvaardigd belang;
 • toestemming;

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

KNV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief/ledenmails en andere infoberichten;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om u de mogelijkheid te bieden om in te loggen op het afgeschermde deel van de website;
 • Om gegevens in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor statistische doeleinden en om gemiddelden te bepalen, teneinde onder meer leden in staat te stellen hun bedrijfsgegevens te vergelijken met gegevens uit de branche;
 • Om op verantwoorde wijze de belangen te behartigen van het Nederlandse beroepspersonenvervoer en het spoorgoederenvervoer in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder;

Geautomatiseerde besluitvorming

KNV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KNV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KNV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Reguliere persoonsgegevens

 • In verband met factureren/administratie: 7 jaar
 • In verband met lidmaatschap: tot één jaar na einde lidmaatschap
 • In verband met toezending ledenmails/infoberichten: tot één jaar na einde lidmaatschap
 • In verband met het gebruik van gegevens in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden en om gemiddelden te bepalen: tot één jaar na einde lidmaatschap

Delen van persoonsgegevens met derden

KNV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in geval van een gerechtvaardigd belang, of in geval van uw toestemming. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KNV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KNV gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KNV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar postbus@knv.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

KNV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KNV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via postbus@knv.nl .