De toekomst is connected

De mobiliteitssector staat voor immense uitdagingen. We moeten de klimaatdoelen halen, ons wegennet ontlasten, steden leefbaar houden en zorgen voor betaalbaar vervoer als fundament van een welvarend land. De grenzen van onze huidige systemen zijn bereikt, en we kunnen er niet omheen: we moeten ons mobiliteitssysteem slimmer inrichten om te blijven groeien en onze maatschappelijke ambities te realiseren.

De mobiliteitssector ondergaat zelf ook een transformatie, gedreven door digitalisering, veranderende reisbehoeften en een ambitie voor meer integrale benadering van mobiliteit vanuit de overheid. We zien nieuwe diensten en reisvormen ontstaan en komt ook steeds meer een toekomst in beeld waarin mobiliteitsvormen meer op elkaar zijn aangesloten.

In dit dynamische landschap is KNV Connected Mobility, opgericht in 2024 onder de vlag van KNV, een branchevereniging met als doel een gezond ecosysteem te creëren voor het verbinden van diverse vervoerswijzen.

Met ‘Connected Mobility‘ bedoelen we alles wat te maken heeft met het efficiënt en duurzaam combineren van verschillende vervoersmodaliteiten, zowel fysiek als digitaal. Dit concept omvat de naadloze fysieke overstap tussen verschillende vervoersvormen in de openbare ruimte, zoals stations, hubs en parkeerfaciliteiten, alsook de digitale verbindingen die het plannen, boeken en betalen van deze vervoerswijzen faciliteren.

We kiezen er met de term Connected Mobility expliciet voor om enige afstand te nemen tot de term MaaS (Mobility as a Service). Dat komt deels doordat de term MaaS op veel plekken wat beschadigd is geworden, maar ook omdat MaaS door veel partijen net even anders wordt geïnterpreteerd. Connected Mobility, of verbonden mobiliteit omschrijft daarbij beter waar we als mobiliteitssector naartoe werken: Het verbinden van verschillende vervoersvormen.

Realistische toekomstvisie

Verbinden van verschillende vervoersvormen kan je heel breed en ook heel vaag uitleggen. Om dat concreet te maken zetten we twee toekomstbeelden neer waar we nu als branchevereniging mee aan de slag willen gaan. Daarbij is het belangrijk om de reiziger centraal te stellen en vanuit dat perspectief naar de toekomst te kijken. De reiziger is uiteindelijk de drijvende kracht achter de mobiliteitstransitie.

Het zijn toekomstbeelden die niet pas over 20 jaar realiteit hoeven te zijn. Met genoeg vertrouwen en ambitie zijn de eerste implementaties hiervan over enkele jaren niet meer weg te denken uit het Nederlandse mobiliteitslandschap:

  1. Dan open je je favoriete routeplanner, en krijg je inzicht in alle manieren waarop je op je bestemming kan komen, of dat nou met het OV, de fiets of de auto is.
    • Een cruciaal onderdeel daarvan is de automobilist beter aansluiten. Zodat als die bijvoorbeeld navigeert op het centrum van Amsterdam, dat dan de navigatie ook de optie biedt om aan de rand van de stad via een P+R de metro, taxi of deelfiets te pakken.
  2. Dan versterkt vraaggestuurd vervoer het traditionele OV om een fijnmazig ov-aanbod te in stand te houden, (zeker) ook in de minder dichtbevolkte.

Het zijn twee toekomstbeelden die we vatten onder de thema’s: (1.) ‘verbinden van vervoersvormen’ en (2.) ‘publiek vervoer’.

Bij verbinden van vervoersvormen gaat het echt over het vergroten van opties die reizigers hebben. Kern daarbij is dat een multimodale reis mogelijk maken begint bij het vindbaar maken van de verschillende opties. Daarbij is de grootste winst voor collectieve mobiliteitsvormen te halen bij de automobilist. Die blijft in het multimodale verhaal nu te vaak onderbelicht en moet meer prioriteit krijgen.

Publiek vervoer of publieke mobiliteit zijn termen die de overheid gebruikt om in onze ogen vorm te geven aan een bredere integratie tussen traditioneel aanbod gedreven ov en vraaggestuurd vervoer, zoals de taxi en doelgroepenvervoer.  Dat gaat op de eerste plaats over het formuleren van een antwoord uitdagingen rondom de bereikbaarheid en betaalbaarheid van collectief vervoer in de buitenregio’s en gebieden waar het traditionele OV eigenlijk niet te handhaven valt. Er liggen daar kansen om met kleiner, fijnmaziger vraaggestuurd vervoer te gaan rijden. Dat vereist wel een veel intensievere samenwerking tussen traditioneel OV, en de taxi- en zorgvervoerders.

Meer weten over deze toekomst? Lees dan ons visiedocument!

Samen sterker

Bestaande en nieuwe marktpartijen gaan binnen KNV Connected Mobility de uitdaging aan om deze visie op de toekomst werkelijkheid te maken. Om mobiliteitsvormen beter aan elkaar te verbinden moeten vervoerders en dienstverleners in de mobiliteitssector elkaar beter leren vinden en vertrouwen om in gezamenlijkheid nieuwe diensten te ontwikkelen.

Samenwerking is de sleutel is tot succes in de snel veranderende mobiliteitswereld. KNV Connected Mobility biedt een platform waar traditionele en nieuwe marktpartijen, overheden, en andere stakeholders samen kunnen komen om de toekomst van transport vorm te geven. Ons netwerk staat open voor alle organisaties die bijdragen aan de mobiliteitstransitie.

Meer weten?