KNV, OV-NL, MKB-Nederland en VNO-NCW blikken terug op corona en vooruit op economisch herstel en verduurzaming

Op woensdag 20 april vond de voorjaarsreceptie van KNV en OV-NL plaats. Normaliter wordt deze receptie in de eerste weken van het nieuwe jaar gehouden, maar corona gooide roet in het eten. KNV-voorzitter Bertho Eckhardt en MKB-Nederland directeur Leendert-Jan Visser spraken de aanwezigen in de Haagse Sociëteit De Witte toe. Ingrid Thijssen sprak de aanwezigen toe via een video.

Eckhardt blikte terug op corona en de schade die de crisis bij personenvervoerders veroorzaakte. Hij bracht in herinnering dat de omzetverliezen in de consumententaxibranche soms wel opliepen tot 90%. De touringcarbranche had een gemiddeld omzetverlies van 63%, en het openbaar vervoer was leeg. De eerste steunpakketten waren onder de maat, maar onder aanvoering van VNO-NCW en MKB Nederland en dankzij de tomeloze inzet van vele branches kon dit later worden rechtgezet. Bertho benadrukte dat veel van de leden door de steun de crisis weliswaar zijn doorgekomen, maar wel twee jaren omzet zagen verdampen. De vooruitgeschoven belastingen worden daarom gevreesd. Ook de investeringskracht van  de sector baart zorgen.

Nu corona niet langer allesoverheersend is kunnen we ook weer vooruit kijken. Reizigers komen terug in het zorg- en taxivervoer en het besloten busvervoer heeft het op dit moment zo druk dat er soms zelfs ‘nee’ verkocht moet worden. Ook in het openbaar vervoer wordt het steeds drukker, al denkt de staatssecretaris dat het daar al zo goed gaat dat de beschikbaarheidsvergoeding volgend jaar al achterwege kan blijven. Een besluit dat tot grote verschraling kan leiden, als de reizigers wegblijven. En dat is een slechte zaak: want het OV, en alle personenvervoerders, spelen een grote rol bij het oplossen van de grote maatschappelijk opgaven die voor ons liggen. Collectief, of gedeeld vervoer is immers een oplossing voor veel problemen. Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopdracht. En wat is er duurzamer dan collectief vervoer? Wat kan er beter ingezet worden om steden bereikbaar te houden en nieuwe wijken te ontsluiten? In het licht van de grote maatschappelijke opgaven is het mooi dat er nu serieus werk gemaakt wordt van BNG, waarbij Bertho opmerkte dat het voor onze sectoren een must is dat al het collectieve personenvervoer buiten een BNG-systeem valt.

De KNV voorzitter gaf verder aan dat we streven naar vervoer dat over de hele linie zero emissie is. Maar daarvoor moeten nog wel wat stappen gezet worden. De investeringskracht van de sector is een punt van zorg. Want hoewel de bedrijven corona overleefd hebben is het geld op. Banken en leasemaatschappijen zijn door de financiële nasleep van corona huiverig om te investeren. En dan is vergroenen lastig, zeker als er nog helemaal geen of enigszins betaalbaar aanbod zero-emissie voertuigen voorhanden is.

KNV zet zich de komende jaren in om de verduurzamingsslag in onze branches vooruit te helpen. De gezamenlijke ondertekening van het afsprakenkader zero emissietaxivervoer in de grote steden door de staatssecretaris, branche en grote gemeenten op 21 april 2022 is daar een goed voorbeeld van. Voor het besloten busvervoer werkt BVN samen met gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een plan om de branche te verduurzamen.

Ook het grote personeelstekort in de branches staat hoog op de agenda, onder meer door samen met de vakbonden in de paritaire stichtingen te werken aan de werving van chauffeurs.

Ten slotte gaf Bertho aan dat KNV de goede samenwerking tussen de MaaS-partijen en de overheid de komende jaren verder gaat uitbouwen door samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verder te werken aan het MaaS-afsprakenstelsel. Er is een echte community ontstaan, met een bijpassend nieuw elan. Opnieuw een samenwerking waarop we trots mogen zijn.

(foto: Bart Maat)