Bertho Eckhardt: ‘Het is niet handig dat vervoer formeel geen onderdeel is van de zorgketen’

KNV-voorzitter Bertho Eckhardt legt uit waar KNV Zorgvervoer en Taxi voor staat en wat voor de branchevereniging in 2022 de prioriteiten zijn.

Wat zijn jullie voor branchevereniging?
‘Onze leden zijn bedrijven die voorzien in personenvervoer met een blauwe kentekenplaat. 20 tot 25 procent van hen bedient de consumentenmarkt – de rest van de leden zit in het zorg- en leerlingenvervoer. Dat zijn vaak grote opdrachten die lopen via het Rijk of lokale overheden. Of via zorgverzekeraars, zoals ziekenvervoer met een indicatie, bijvoorbeeld voor nierdialyses. We hebben 250 leden, met in totaal meer dan 15.000 voertuigen. Vroeger waren dat er meer, maar er zijn de laatste jaren veel fusies en overnames geweest in de sector. In de consumententaximarkt ligt de organisatiegraad vrij laag – daar zijn veel zzp’ers. Taxicentrales zijn wel bij ons aangesloten.’

Waar zijn jullie nu zoal mee bezig?
‘Met het opstellen van de sectorplannen COVID-19. Ons doel is om zoveel mogelijk doelgroepen te kunnen blijven vervoeren, zodat deze mensen ook in coronatijd deel blijven uitmaken van de samenleving. Maar dit moeten we wel op een effectieve en winstgevende manier kunnen doen. Stel dat in een aanbesteding is uitgegaan van zeven personen per busje. Als dat er drie of vier worden, dan gaan de vervoerders verlies draaien.

Het is niet handig dat vervoer formeel geen onderdeel is van de zorgketen. Het is dezelfde wereld, maar niet qua wet- en regelgeving. Zorg valt onder het ministerie van VWS, vervoer onder dat van I&W. Dit vraagt veel afstemming, terwijl een integrale aanpak beter zou zijn. Ook patiëntenverenigingen zouden dit graag willen.’

Welke actuele kwesties spelen er nog meer?
‘Net zoals bijna alle sectoren hebben onze leden te maken met grote personeelstekorten. Omdat er te weinig chauffeurs zijn, komen sommige kinderen in het leerlingenvervoer te vroeg of juist te laat op school. Er zijn veel parttimers. Werkgevers vragen hun natuurlijk wel om meer uren te maken, maar dan gaan ze er netto vaak niet op vooruit. Daar moet het kabinet iets aan doen, maar dat kost tijd. In de tussentijd zou het helpen als chauffeurs in opleiding alvast aan de slag kunnen. Ons voorstel is om de ontheffing van vier maanden te verlengen naar een jaar. Mensen zijn dan eerder inzetbaar.

Een ander punt is het grootstedelijk beleid rond duurzaam vervoer. Amsterdam streeft naar zero emissie in 2025. Die ambitie is prima, maar we moeten wel realistisch zijn.

Sommige ondernemers hebben net geïnvesteerd in hun wagenpark. Daarom zijn we in gesprek met de wethouders over een reële overgangstermijn.

Verder willen we de Wet personenvervoer 2000 moderniseren. Die wet gaat onder meer over taxivergunningen en rij- en rusttijden. Wij pleiten ervoor om de opstap- en bestelmarkt als één te zien, zodat beltaxi’s en traditionele taxi’s aan dezelfde eisen moeten voldoen. Nu mag bijvoorbeeld de ene taxi parkeren om te wachten op een klant en moet de andere blijven rondrijden. Dat is niet uit te leggen, ook niet vanuit het oogpunt van duurzaamheid.’

Hoe ziet u de toekomst van de branchevereniging?
‘Als branchevereniging moet je aansluiting zoeken bij de tijdgeest en trends signaleren. Dat vereist een bepaalde lenigheid. In onze branche is digitalisering een gamechanger: denk aan de beltaxi’s en platformen. Daar hebben we op zichzelf niets op tegen, maar het is wel zaak om te zorgen voor een level playing field.

Het is belangrijk om kansen te zien. Zo lopen er pilots om in dunbevolkte gebieden kleinschalig personenvervoer te koppelen aan het openbaar vervoer. De busjes die rondrijden, zijn immers lang niet altijd vol. Dat is ‘mobility as a service’, waarbij mensen vervoer via een app kunnen bestellen en betalen.’

Een uitgebreider versie van dit interview verscheen op 18 juli 2022 in de gezamenlijke nieuwsrubriek ‘Brancheverenigingen aan het woord’ van VNO-NCW en MKB-Nederland.


Meer hierover

Bertho Eckhardt: ‘Het is niet handig dat vervoer formeel geen onderdeel is van de zorgketen’

KNV-voorzitter Bertho Eckhardt legt uit waar KNV Zorgvervoer en Taxi...

Lees meer

Bertho Eckhardt: ‘Het is niet handig dat vervoer formeel geen onderdeel is van de zorgketen’

KNV-voorzitter Bertho Eckhardt legt uit waar KNV Zorgvervoer en Taxi...

Lees meer