Reactie KNV op mobiliteitsparagraaf van het klimaatakkoord

Het is voor Nederland belangrijk dat we op duurzame wijze bereikbaar blijven. Dat staat ook voor KNV buiten kijf. De door KNV vertegenwoordigde taxi-, touringcar en spoorgoederensectoren hebben alles in huis om een goede bijdrage te leveren aan een duurzaam bereikbaar Nederland. Zo zijn het taxi- en touringcarvervoer uitermate flexibel, hebben zij een grote capaciteit (een touringcar bijvoorbeeld vervangt gemiddeld 30 auto’s) en zijn ze daardoor een structurele oplossing om congestie te verlagen en uitstoot te verminderen. De spoorgoederensector levert nu al een bijdrage aan duurzaam en mobiel Nederland door de ongeëvenaarde vervoerscapaciteit die nu al (vrijwel) emissievrij is. KNV verwelkomt daarom de mobiliteitsparagraaf van het klimaatakkoord van harte.

KNV vindt net als de mobiliteitstafel dat Zero Emissie mobiliteit, het combineren van vervoersstromen en een modal shift van de fossiele auto en -vrachtauto naar andere vormen van mobiliteit noodzakelijk zijn om Parijsdoelstellingen te halen. KNV juicht het daarom toe dat er aan de klimaattafel echt anders gedacht wordt over mobiliteit. Door de mobiliteitsopgave centraal te zetten, kan elke sector daadwerkelijk een bijdrage leveren aan bereikbaarheid en aan Parijs. Een mobiliteitsfonds is daarom een heel goed idee. Dat maakt het gemakkelijker om de juiste oplossing bij een opgave te kiezen, want soms is dat lightrail, soms een bus, soms een taxi en soms ligt een oplossing geheel buiten de bekende paden. Mobility as a service (Maas), zoals het bedoeld is dus. En geen Modaliteit als een struikelblok (MaeS).

Anders betalen voor mobiliteit
KNV vindt anders betalen voor mobiliteit belangrijk voor het behalen van de doelen. Daarom is het goed dat dit onderzocht gaat worden. De door KNV vertegenwoordigde branches zijn er klaar voor. KNV is ervan overtuigd dat de collectieve reiziger dan voordeliger af is. Dat geldt zowel voor het OV als voor het taxi- en besloten busvervoer. En doordat zij flexibel kunnen werken, zijn ze zeer geschikt om verkeersstromen te spreiden en Nederland mobiel te houden.

Voorkomen moet echter worden dat koplopers als eerste weer extra belast gaan worden. Heffingen op sectoren die al op weg zijn moeten er niet voor zorgen dat de opgebouwde klimaatwinst direct weer teniet wordt gedaan, zoals in het spoorgoederenvervoer. Laat staan dat heffingen of anders betalen ervoor zorgen dat ontwikkelingen niet eens van de grond kunnen komen (taxi- en touringcarsector).

Wat doet de sector zelf en wat mist er nog?
Zero Emissie vervoer is uiteraard ook de wens van de taxi- en touringcarsector. Maar op dit moment is er nog geen sluitende businesscase. De hamvraag is namelijk of de klant (particulier of overheid) er extra voor wil betalen, terwijl andere veelal vervuilendere sectoren een spotgoedkoop alternatief bieden. Met de juiste prikkels kunnen de sectoren nu echter al geholpen worden. En in de transitiefase kunnen de sectoren al goed vooruit met klimaatneutrale brandstof.

Vergroening gaat minder hard dan we zouden willen omdat de Nederlandse markt voor zwaardere personenbusjes en touringcars klein is. Fabrikanten steken er daarom geen onderzoekswerk in. Daarom de ontwikkelingen in het vrachtvervoer eerst nog leidend. Dat is niet erg, meer zorgt wel voor vertraging. Internationaal optrekken (voor meer marktvraag), steun aan onderzoeksactiviteiten, goede beschikbaarheid van biobrandstoffen en bereidheid om (in de transitiefase) meer te betalen voor mobiliteit zouden de sector erg vooruit helpen. De bereidheid is er duidelijk, zoals uit het Zero Emissie Bestuursakkoord Doelgroepenvervoer en de hoofdstedelijke vergroening van de taxivloot blijkt.

Van alle transportsectoren is de Nederlandse spoorgoederensector veruit het verst met de vergroening. De sector rijdt zelf grotendeels op groene stroom en heeft potentie om vele vervuilende vrachtwagens van de weg te halen. Deze ongekend goede uitgangspositie wordt helaas niet altijd op waarde geschat. Het bevoordelen van zero emissiemobiliteit (in plaats van zero emissie-modaliteit) is een goede erkenning zijn voor deze sector en mag wat KNV betreft verder uitgewerkt worden.