KNV stuurt Kamercommissie VWS inbreng voor nota-overleg over doelgroepenvervoer

Op donderdag 26 november 2020 vindt het notaoverleg plaats waarbij ook aandacht is voor het doelgroepenvervoer. KNV Zorgvervoer en Taxi brengt in het kader van dit overleg de volgende drie zaken onder de aandacht van de Kamerleden.

  1. De zorgen van zorgvervoerders over de gevolgen van de coronacrisis voor de continuïteit van het zorgvervoer
  2. De mening van de zorgvervoerders over de overheveling van instellingenvervoer naar zorgverzekeringswet en de gevolgen voor de praktische uitvoering van het vervoer
  3. De noodzaak van extra budget voor de klantenbarometer zorgvervoer en het expertisecentrum CROW

De gevolgen van de coronacrisis voor de continuïteit van het zorgvervoer
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het zorgvervoer. De situatie is zorgelijk en voorkomen moet worden dat de continuïteit van het vervoer van kwetsbare groepen in de samenleving in gevaar komt.

Concreet roept KNV de Kamer op de minister van VWS te vragen erop toe te zien dat:

  1. opdrachtgevers zolang als nodig met maatwerkafspraken bedrijven blijven compenseren voor weggevallen vervoer
  2. meerkosten ruimhartig worden vergoed en dat hierover duidelijker communicatie komt vanuit Rijk en VNG,
  3. gemeenten die zelf financieel in de problemen komen ruimhartig worden gecompenseerd, opdat zij vervoerders ook financieel kunnen blijven ondersteunen,
  4. er zo snel mogelijk een nieuwe staatssteun aanvraag in Brussel wordt ingediend
  5. het zorgvervoer als onderdeel van de gehele zorgketen gezien wordt en daarmee chauffeurs in het zorgvervoer ook meegenomen worden in beslissingen over het toekennen van zorgbonussen, prioritering bij vaccinatie tegen Covid-19 en hen te zien als onderdeel van de categorie cruciale/vitale beroepen.

Overheveling instellingenvervoer naar zorgverzekeringswet per 2021
Op dit moment valt de financiering van instellingenvervoer nog onder de tijdelijke subsidieregeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Eerder werd al besloten dat de financiering per 2021 overgeheveld wordt naar de zorgverzekeringswet. De uitvoering van het vervoer is nog onderwerp van gesprek. Het gaat daarbij over de vraag of instellingen het vervoer zelf blijven inkopen met een vergoeding vanuit de zorgverzekeraars of dat de zorgverzekeraars het vervoer zelf gaan inkopen waardoor het onderdeel wordt van het andere ziekenvervoer.

KNV is van mening dat de aansturing/organisatie van dit vervoer niet hoeft te veranderen. Zorginstellingen regelen nu het vervoer met vervoerders voor de cliënten. Omdat het om routegebonden vervoer gaat kan dit op deze wijze het efficiënts gedaan worden. Als dit vervoer onder ziekenvervoer komt te vallen, komt dat de efficiency niet ten goede. Cliënten worden nu immers gecombineerd vervoerd en dat kan straks deels niet meer omdat cliënten niet dezelfde zorgverzekeraar hebben en/of omdat cliënten om praktische redenen niet met ziekenvervoer zijn te combineren.

Concreet roept KNV de Kamer op om de minister van VWS te vragen er op toe te zien dat de aansturing en organisatie van dit vervoer in goed overleg tussen vervoerders, instellingen en zorgverzekeraars tot stand komt zodat het vervoer kwalitatief goed, efficiënt en financieel haalbaar kan worden uitgevoerd.

Ten aanzien van dit vervoer vragen we tevens dringend aandacht voor de tarieven die de instellingen krijgen. De instellingen geven aan dat het vervoer verlieslatend is.

Extra budget nodig voor klantenbarometer zorgvervoer en expertisecentrum CROW
KNV merkt dat er vanuit overheid en vervoerders (en in afgeleide vorm vanuit cliënten) behoefte is aan zowel een klantenbarometer als een expertisecentrum doelgroepenvervoer. De financiering ervan leidt echter steeds tot het maar beperkt van de grond komen van activiteiten. KNV roept de Kamer op om de minister van VWS te vragen voldoende budget vrij te maken voor de ontwikkeling van een landelijke klantenbarometer voor het zorgvervoer. KNV roept tevens op om budget voor het CROW voor het in stand houden van door haar ontwikkelde activiteiten ter verstrekking van de kennis en expertise over het (aanbesteden) van) zorgvervoer bij decentrale overheden.

In het licht van bovenstaande oproep is KNV blij om te zien dat het landelijk keurmerk voor zorg- en taxivervoer TX-Keur en het door sociale partners opgerichte Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) worden genoemd en betrokken in het programma ‘Iedereen Onderweg’, waar ook de klantenbarometer in voorkomt. Beide organisaties kunnen een rol spelen in de implementatie van de barometer. De opzet ervan is weliswaar niet zo gemakkelijk als de opzet van een OV barometer, aangezien het zorgvervoer geen vaste dienstregelingen en voor iedereen toegankelijke haltes kent, maar het zal zeker een positieve bijdrage leveren aan het kunnen vergelijken van zorgvervoerders op geleverde kwaliteit.

Verder vindt KNV het belangrijk dat het expertisecentrum CROW actief is om decentrale overheden van informatie en advies te voorzien rondom het zorgvervoer. Denk aan het Woordenboek Reizigerskenmerken, het modelbestek zorgvervoer, de Kostentool om tot een reële prijs te komen in het zorgvervoer en de ‘Smaakmakers’ waar in het programma ‘Iedereen Onderweg’ ook melding van wordt gemaakt.

KNV roept de Kamer op om de minister van VWS te vragen voldoende budget vrij te maken voor de ontwikkeling van een landelijke klantenbarometer voor het zorgvervoer. KNV roept tevens op om budget voor het CROW voor het in stand houden van door haar ontwikkelde activiteiten ter verstrekking van de kennis en expertise over het (aanbesteden) van) zorgvervoer bij decentrale overheden.