Jaaroverzicht 2022 KNV Zorgvervoer en Taxi

2022 was, opnieuw, een bewogen jaar. Dit jaar hadden we minder te maken met corona, hoewel de naweeën daarvan nog voelbaar zijn. Met name het verder oplopen van het personeelstekort, de hoge inflatie en de sterk gestegen kosten waren van grote invloed op de bedrijven. Ook waren de onderhandelen over een nieuwe Cao Zorgvervoer en Taxi nog nooit eerder met zoveel acties van de vakbonden omgeven. Op u als ondernemer is weer veel afgekomen. Graag kijken we met u terug.

 

2022 Corona, chauffeurstekorten en sterk gestegen kosten
Begin 2022 had de sector nog te maken met beperkende maatregelen in het vervoer door corona, maar gelukkig konden deze eind maart worden opgeheven. Nadien zijn er nog geen extra maatregelen nodig gebleken, en zijn de sectoren zelf meer aan zet om tot passende maatregelen te komen als dat nodig is. Dat heeft tot één nieuw protocol geleid voor alle vervoersvormen en voorziet in vier scenario’s, waarin het coronavirus zich zou kunnen voordoen: van heel licht (scenario 1 , vergelijkbaar met verkoudheid/griep) tot heel zwaar (scenario 4, maatschappij-ontwrichtend/grote druk op de zorg).

Wel ontstonden er andere problemen die het een hele uitdaging vormden om al het vervoer dit jaar door te kunnen laten gaan, vooral door het toenemende personeelstekort. Ondernemers hebben dit jaar dan ook veel tijd en geld besteed aan het werven van nieuw personeel. In SFM verband is hiervoor de wervingscampagne ‘Sleur? Word chauffeu !’ van start gegaan. Als KNV hebben we de nodige aandacht besteed aan het onderwerp, in gesprekken met opdrachtgevers en overheden en door onze inbreng in het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Ook hebben we bereikt dat er een loket voor werkgevers bij het CBR is gekomen. Dat loket moet werkgevers maatwerkoplossingen bieden als LWT-chauffeurs niet tijdig examens kunnen doen.

Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne liepen de inflatie en kosten steeds verder op, met name de brandstofkosten. Op verzoek van KNV liet SFM adviesbureau Panteia al doorrekenen wat dat voor extra impact zou hebben op de NEA ontwikkelingsindex die voor 2023 historisch hoog uitpakt. In onze gesprekken met opdrachtgevers blijven we nut en noodzaak van toepassing van de NEA-index uitdragen.

 

2022 Het zorgvervoer
Dit jaar werd een kwaliteitskader voor het zittend ziekenvervoer opgesteld, waar KNV één van de ondertekenaars van is. Hierin zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van het ziekenvervoer. Het moet de onderhandelingen tussen marktpartijen van een goede basis voorzien, rekening houdend met prijs, doelmatigheid en kwaliteit. Met de ondertekening committeren alle partijen zich eraan om gezamenlijk toe te zien dat dit geborgd wordt.

Ook werd in 2022 de stichting liggend zorgvervoer opgericht. Doel van de stichting is ‘het bevorderen van de kwaliteit van liggend zorgvervoer zonder medische indicatie, alsmede de regulering daarvan’. De stichting is een initiatief van KNV en vloeit voort uit de door zorgverzekeraars uitgesproken wens de kwaliteit van het liggend zorgvervoer te waarborgen door middel van een kwaliteitskader.

 

2022 Het consumententaxivervoer
KNV is en blijft actief in diverse grote steden en gemeenten, die een eigen taxiverordening voor taxi’s actief in de consumentenmarkt kennen. Speciale aandacht blijft Amsterdam houden, waar de gemeente toe wil naar een ander beleid, en waar KNV de nodige bedenkingen bij heeft. De inzet van KNV blijft dus nuttig en noodzakelijk, want het imago van de opstapmarkt is vaak beeldbepalend voor onze hele sector.

 

2022 Duurzaamheid
Op termijn (uiterlijk 2030) moet al het zorg- en taxivervoer zero emissie (ZE) zijn. KNV ondertekende daarvoor twee convenanten, enerzijds voor het zorgvervoer en anderzijds voor het consumententaxivervoer. Van belang is dat voor het zorgvervoer en met name voor rolstoelbussen een uitzondering wordt gerealiseerd, als een gemeente in 2025 al met een ZE zone taxi aan de slag wil. Ook afdoende laadinfrastructuur, mogelijke subsidie voor de aanschaf van een ZE taxi, het mede gebruik van OV-banen en gelijk speelveld tussen opstap- en bestelmarkt zijn onderwerp van gesprek met o.a. het ministerie van I&W en gemeenten.

 

2022 Regelgeving
Al enkele jaren wordt gewerkt aan de totstandkoming van een opvolger van de huidige BCT. KNV is hier voorstander van en nauw betrokken bij de nieuwe variant BCT. Inzet is om er voor te zorgen dat de nieuwe BCT praktisch is, makkelijk om mee te werken, de ondernemers niet op onnodige kosten jaagt en vooral dat door ILT goed op naleving van de arbeids- en rusttijden gecontroleerd kan worden. Aan dat laatste schort het nu nogal.

Op EU niveau is in 2022 gesproken over het maken van een richtlijn voor platformwerkers. De opzet van die richtlijn en de gesprekken daarover in het Europees Parlement maakten duidelijk dat ook reguliere taxicentrales en TTO’s (toegelaten taxi organisaties) hierdoor wel eens geraakt zouden kunnen worden. Door gezamenlijke inzet via de IRU en Taxi4SmartMobility is het gelukt om de taxisector vooralsnog buiten de reikwijdte hiervan te houden. De formulering is nog niet ideaal maar maakt overleg op nationaal niveau wel mogelijk.

Mede vanwege de aanhoudende capaciteitsproblemen bij het CBR, waardoor LWT-chauffeurs binnen 4 maanden hun examens niet kunnen halen, heeft KNV bij het ministerie aangedrongen op verlenging van de LWT-termijn. Het ministerie wil de termijn verlengen naar 6 maanden en werkt nu aan de aanpassing van de regelgeving.

Als laatste bereikten we dat een werkgever voortaan geïnformeerd wordt als er iets met geldigheid van een chauffeurskaart aan de hand is. Wat KNV betreft zou dat zondermeer moeten gebeuren, maar dat ligt door privacy regels lastig. ILT gaat een werkgever nu wel informeren als deze bekend is bij het opmaken van een proces-verbaal.

 

2022 Sociale zaken
Na een aantal moeizame onderhandelingsrondes waarbij de voorstellen van KNV en die van vakbonden FNV en CNV ver uiteen lagen stemden de leden van CNV toch in met het eindbod van KNV. Daarmee werd er een nieuw Cao akkoord bereikt, zodat met ingang van 1 januari 2023 werknemers een loonstijging van 8% tegemoet kunnen zien. Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitwerking van het akkoord in een nieuwe Cao tekst.

 

2022 Overig werk van onze vereniging
Naast bovenstaande beantwoordde het verenigingsbureau uiteenlopende ledenvragen, ontving u wekelijks mails, organiseerden we webinars over actuele thema’s (zoals de BCT, verloonde tijd en MaaS), waren we aanwezig tijdens de Taxi Expo en het Congres Contractvervoer, bood het bureau ondersteuning bij arbeidsrechtelijke zaken en waren er lobbyactiviteiten achter de schermen, om uw belangen (ook op EU niveau) te behartigen. En was er geregeld contact met (vak)pers.

 

Lees het volledige Jaaroverzicht 2022 van KNV Zorgvervoer en Taxi (PDF)