Jaaroverzicht 2021 KNV Zorgvervoer en Taxi

Coronacrisis • Chauffeurstekorten • Taxiwet- en regelgeving • CAO • Consumententaxi • Zorgvervoer • Kwaliteit • Verduurzaming • MaaS-Lab • Netwerk • Politieke lobby • Profilering in media


2021
 Coronacrisis
Ook in 2021 duurde de coronacrisis voort, met forse uitval en terugval in de vervoersvraag voor zowel het zorgvervoer als voor de consumentenmarkt tot gevolg. Om leden zo goed mogelijk te ondersteunen bij het doorstaan van deze crisis was er vanuit het KNV verenigingsbureau extra inzet. Zoals overleg met VWS over maatregelen en staatssteun, overleg met de werkgroep sectorprotocollen en de vakbonden, afstemming over de inhoud van de protocollen met Rijksoverheid, RIVM, gebruikersorganisaties en opdrachtgevers en het informeren van leden over financiële steunpakketten en wijzigingen in de sectorprotocollen. Er was (succesvol) overleg met Zorgverzekeraars Nederland om te komen tot afspraken over meerkosten en continuïteitsbijdrage. En samen met KNV leden is een eenduidige en uniforme manier van verantwoording van de door opdrachtgevers betaalde continuïteitsbijdrage opgesteld.

Verder heeft KNV in het voorjaar van 2021 nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de toen geldende maximering van bezetting (in relatie tot het destijds aantrekkende vervoer en de chauffeurstekorten). Daarnaast is bij VWS (vergeefs) aangedrongen op een versnelde booster voor chauffeurs. Bij het ministerie van I&W is ook aangedrongen op coulant omgaan met de geldigheid van de chauffeurskaart vanwege het stilvallen van de CBR-examens. Hetgeen leidde tot een langere periode van door kunnen werken als chauffeurs, ondanks dat de geldigheid van de LWT kaart was verstreken.

Eind 2021 belandde Nederland opnieuw in een lockdown. Chauffeurs met een onmisbare functie in de zorgketen werden opnieuw gerekend tot de ‘cruciale beroepen’.


2021
Chauffeurstekorten
Toenemende zorg voor de sector is het steeds verder oplopende chauffeurstekort. Ook voor de coronacrisis was die trend al zichtbaar. Samen met de bonden in het SFM bestuur is voor het werven van taxichauffeurs een aparte vacaturewebsite gelanceerd. Panteia deed onderzoek naar de personeelsbehoefte in de sector. Voorzitter Bertho Eckhardt liet in meerdere media-uitingen weten dat samen met opdrachtgevers vooral gekeken moet worden naar slimme oplossingen omdat nieuwe chauffeurs lastig te vinden zijn, en het personeelstekort in Nederland een breder probleem is.


2021
Taxiwet- en regelgeving
KNV voert periodiek overleg met het ministerie I&W over de inhoud van taxiwet- en regelgeving. Belangrijkste onderwerp van gesprek daarbij is de aanpassing van de huidige BCT. Taxiondernemingen zullen straks (near) realtime gegevens moeten aanleveren bij ILT, een verplicht kastje in de taxi komt er niet. Aanleveren van de gegevens zou ook via een smartphone mogelijk moeten zijn. In klein verband is KNV ook betrokken bij de praktische uitvoering van de nieuwe BCT. In 2021 is er vanwege de problematiek van defecte chauffeurskaarten diverse keren contact geweest met Kiwa en ILT, om tot oplossingen te komen voor gedupeerde leden.

KNV is initiatiefnemer en beheerder van de website Taxiregels.nl waarop actuele informatie over wet- en regelgeving te vinden is voor taxiondernemers en chauffeurs. Ook in 2021 is de site zo goed mogelijk actueel gehouden en van nieuwsberichten voorzien.


2021
CAO
In 2021 zijn intensieve gesprekken gevoerd tussen KNV en de vakbonden FNV en CNV om tot een nieuwe CAO Zorgvervoer en Taxi voor 2022 te komen. In het voorjaar van 2021 is bij de leden opgehaald wat de inzet van de cao moest worden. Punt voor de bonden was het maken van nieuwe afspraken over de verloonde tijd. Eind oktober 2021 stemde de ledenvergadering in met de nieuwe cao.

Voor de CAO SFM stemden partijen (en achterbannen) in met een tussentijdse wijziging waarmee de SFM premie voor 2022 is verhoogd.

Ook is een update van het boek ‘Arbeidsrecht en Taxi’ door cao-partijen uitgebracht, waarin werkgevers en werknemers terug kunnen vinden wat voor arbeidswetgeving, naast de cao, nog meer relevant is.

 

2021 Consumententaxi
De meeste chauffeurs in de opstapmarkt (vormt samen met de bestelmarkt de consumententaximarkt) rijden in steden met een taxiverordening, met als doel de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren. Dat betekent extra regels voor de chauffeurs en in sommige grote steden ook regels voor de organisaties waar ze voor rijden. Voor een deel lukt dit, maar gebrek aan handhaving door gemeenten speelt de sector wel parten.

KNV pleit in de overleggen met de steden met een taxiverordening voor meer en effectievere handhaving en het volledig gebruik van OV-banen voor taxi’s. In een aantal steden is dit laatste ook gelukt, maar in andere steden helaas (nog) niet. Daarnaast pleit KNV voor een gelijk speelveld voor de opstap- en bestelmarkt, zodat er geen concurrentievervalsing optreedt tussen beide deelmarkten en handhaving eenvoudiger en eerlijker kan.

In Amsterdam stemde de gemeenteraad via een nieuw pakket aan maatregelen in met het realiseren van een gelijk speelveld voor opstap- en bestelmarkt, maar de discussie over hoe dit juridisch geborgd moet worden is nog gaande. KNV heeft zorgen geuit over de nieuwe Amsterdamse maatregelen, omdat onduidelijk is of de problemen daarmee op te lossen zijn. Andere gemeenten kijken naar de ontwikkelingen in Amsterdam. Ze wachten deze af of hebben hun hoop gevestigd op een wijziging van de WP 2000 (evaluatie in 2022).

Naar aanleiding van vragen over de situatie van taxiondernemers in de Tweede Kamer startte het ministerie van I&W een onderzoek naar de gevolgen voor de financiële positie van taxichauffeurs en taxiondernemingen in de opstap- en bestelmarkt door de coronapandemie.


2021
Zorgvervoer
In 2021 is het verzoek gekomen om onder leiding van KNV een aparte stichting op te richten, met een kwaliteitskader voor het liggend personenvervoer. Concepten van het kwaliteitskader en statuten van de stichting zijn inmiddels opgeleverd. KNV pleit al langer voor meer inzet van ligtaxi’s in de plaats van ambulances, daar waar liggend vervoer zonder medische begeleiding ook goed mogelijk is.

In SFM-verband is gesproken over het voeren van een bewustwordingscampagne voor het zorgvervoer, aan de hand van een strategisch communicatieplan. Doel is meer bewustzijn te creëren over wat de sector doet en welke maatschappelijke waarde zij heeft. Er is voor gekozen dit verder in AIM-verband op te pakken en uit te werken. De campagne wordt voornamelijk gericht op de lokale politiek, via raadsleden. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen moet dat tot uitvoering komen in 2022.

KNV zit samen met vakbonden FNV en CNV in het bestuur van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM). Het AIM beoordeelt aan de hand van een set criteria alle bestekken voor zorgvervoer die in de markt worden gezet en gaat in een zo vroeg mogelijk stadium het gesprek aan met opdrachtgevers om tot een aanbesteding te komen waar alle betrokken partijen tevreden mee zijn. Het AIM komt steeds meer in gesprek met opdrachtgevers en ziet op basis van de gegeven adviezen dat er meer aandacht is voor kwaliteit. Via het AIM wordt het belang van de NEA-index bij aanbestedingen richting opdrachtgevers uitgedragen. Het draagvlak voor de NEA-index is vergroot door het opnemen van twee vertegenwoordigers namens de opdrachtgevers in de Werkgroep NEA-index. Vanuit KNV is samen met een aantal vervoerders ook in 2021 weer input en feedback gegeven (aan Panteia) voor het vaststellen van de NEA-index.

Ook is een landelijk platform Doelgroepenvervoer gestart, waarbij KNV aan tafel zit, samen met VNG, enkele ministeries (VWS, OCW en BZK) en vertegenwoordigers van gemeentelijke opdrachtgevers. De laatste zijn zich meer gaan verenigen, hetgeen onder de vlag van VNG nog nader geformaliseerd moet worden. KNV onderhoudt verder contacten met individuele opdrachtgevers, adviesbureaus en gebruikersorganisaties.

Tot slot is verder gewerkt aan een normenkader voor Zittend Ziekenvervoer, waar enige jaren geleden Kamervragen over gesteld waren. KNV is hier nauw bij betrokken. De opzet van dit kader zal in 2022 een vervolg krijgen.

Lees het volledige Jaaroverzicht 2021 van KNV Zorgvervoer en Taxi (pdf)