De meest relevante punten uit de regeling NOW

De regeling is bedoeld voor ondernemingen die minstens 20% omzetverlies hebben. Zij kunnen een subsidie bij UWV vragen voor het dekken van de loondoorbetaling. Werkgevers mogen de subsidie uitsluitend gebruiken voor de betaling van de loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn bij een werkgever. Dat zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst –óók een arbeidsovereenkomst met een zeer beperkt aantal uren-  voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. Uitgangspunt van de regeling is dat het loon van werknemers voor 100% door werkgevers doorbetaald wordt. 

Omzet
De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. U kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van drie maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze driemaandsperiode wordt vergeleken met een referentieperiode, namelijk: de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door vier.

Loonsom
De subsidie bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020.  Let op: de tegemoetkoming is maximaal 90% in geval van een omzetverlies van 100%. Is het omzetverlies minder, bijvoorbeeld 50%, dan is de tegemoetkoming lager, in dit geval dan 45% van de loonsom. Het is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 2020. Omwille van de uitvoerbaarheid door UWV is gekozen voor een forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals de pensioenpremie.

Geen ontslag
Het uitgangspunt is behoud van werkgelegenheid. Een voorwaarde bij de regeling is daarom dat in de periode waarvoor subsidie wordt verstrekt geen ontslag via UWV (om bedrijfseconomische redenen) wordt aangevraagd voor een of meer werknemers.

Hoe?
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via UWV beschikbaar wordt gesteld. Het gaat in eerste instantie om een voorschot van maximaal 80%. Het voorschot kan in drie termijnen worden betaald. Aanvragen kan vanaf 14 april tot eind mei. UWV probeert het loket al open te hebben op 6 april. De werkgever moet bij een aanvraag de procentuele verwachte omzetdaling aangeven, het loonheffingennummer en de aaneengesloten driemaandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht. Ook het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt dient vermeld te worden.

WTV (de vervallen regeling Werktijdverkorting)
Indien de werkgever een WTV-aanvraag had ingediend, dient het dossiernummer van die aanvraag vermeld te worden. Als deze WTV-vergunning wèl al afgegeven was, en deze al gebruikt is om voor bepaalde werknemers ww-uitkering te regelen, dan zal het hiermee gemoeide bedrag in mindering worden gebracht op de loonsom over de maanden maart tot en met mei. Het is daarmee van invloed op de bepaling van de hoogte van de NOW-subsidie. Let erop dat als u daadwerkelijk een WTV vergunning heeft gekregen, u alsnog een NOW-aanvraag zult moeten doen, er van uit gaande dat u gebruik wenst te maken van deze nieuwe (NOW) regeling.  Als de overheid nog niet had beslist op de aanvraag voor WTV – en er dus nog géén WTV-vergunning was afgegeven  – dan wordt de aanvraag gezien als een aanvraag voor NOW-subsidie en hoeft men geen verdere actie te ondernemen. Wel zal in dat geval verzocht worden om nadere informatie aan te leveren, over bijvoorbeeld de verwachte omzetdaling.

Klik hier voor de AWVN samenvatting op hoofdlijnen van de NOW.
Klik hier voor de uitleg over de regeling op de website van de Rijksoverheid
Klik hier voor veelgestelde vragen over de NOW op de website van de Rijksoverheid

Neem bij vragen contact op via het formulier.

Klik hier voor een pdf-versie van deze pagina (versie Busvervoer Nederland) of vraag deze op bij KNV Zorgvervoer en Taxi (versie Zorgvervoer en Taxi, inclusief veelgestelde vragen over de NOW speciaal voor leden).