KNV Taxi & Zorgvervoer Lidmaatschap

Doelstelling en beleid
Het bestuur en de ledenvergadering bepalen het beleid van KNV Taxi & Zorgvervoer.

De vereniging streeft na:
• vergroten van het marktaandeel van kleinschalig personenvervoer
• bevorderen van gezond ondernemerschap
• verbeteren positie van de reiziger
• stimuleren van innovatie

Jaarlijks stelt het bestuur een beleidsplan vast hoe deze doelstellingen te bereiken.

Bestuur en bureau
De leden kiezen bestuursleden voor 4 jaar. Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden, waarvan tenminste 6 taxi ondernemers en maximaal 1 onafhankelijke voorzitter. De uitvoering van het beleid gebeurt door het verenigingsbureau in Den Haag, onder leiding van Hubert Andela. Voor meer in formatie ga naar 'KNV Taxi organisatie'.

Naast het bestuur en de ledenvergadering kent KNV Taxi & Zorgvervoer enkele reguliere commissies waarmee beleidsthema’s en standpunten worden voorbereid. Zo is er een CAO klankbordgroep, een werkgroep contractvervoer, een commissie innovatie en een Consumententaxi overleg. Daarnaast worden leden vaak op ad hoc basis geraadpleegd via overleggen, of afhankelijk van het onderwerp via tijdelijke werkgroepen.

Belangenbehartiger
Voor de belangenbehartiging voert KNV Taxi & Zorgvervoer overleg met leden van de Tweede Kamer, de ministeries van IenM, EZ, OCW, SZW en Financiën. Vaak wordt samengewerkt met gebruikersorganisaties als Ieder(In), ouderenorganisaties, Rover en de Consumentenbond. Ook is de vereniging in diverse overlegorganen vertegenwoordigd, zoals het bestuur van het Sociaal Fonds Taxi, en het Overlegorgaan I&M (OIM). Op internationaal niveau beschikt de vereniging over uitstekende contacten dankzij lidmaatschap van de International Road Transport Union (IRU, internationale lobby organisatie voor de vervoersbranche). Hubert Andela is voorzitter van de taxiafdeling van de IRU.

Juridische ondersteuning
Voor allerhande (juridische) vragen kunt u terecht bij het verenigingsbureau van KNV Taxi & Zorgvervoer. Omdat KNV Taxi & Zorgvervoer onderdeel uit maakt van de KNV federatie kunnen leden gebruik maken van de juristen van de afdeling Sociaal Juridische Zaken. Zij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en kunnen tegen een zeer scherp tarief (a €120,- per uur excl BTW) adequate ondersteuning en begeleiding verlenen bij gerechtelijke procedures (denk aan loonvordering, ontbinding arbeidsovereenkomsten, het aanvragen van ontslagvergunningen en bij bestuurlijke strafzaken op het terrein van rij- en rusttijden).

Informatievoorziening
Informatievoorziening vanuit de leden naar de vereniging en omgekeerd is belangrijk. Vandaar dat KNV Taxi & Zorgvervoer regelmatig ledenvergaderingen organiseert, regiobijeenkomsten over actuele thema’s en elk jaar een eigen ledenevent heeft. Ook is KNV Taxi partner van PromediaGroup die de jaarlijkse Taxi Expo en het Congres Contractvervoer organiseert. Maar we doen meer: via twitter, wekelijkse ledenmails, leden enquêtes en ledenbezoeken proberen we leden op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen, waar KNV Taxi & Zorgvervoer mee bezig is maar ook wat er zoal leeft onder de leden.

 

Wat heeft knv taxi bereikt voor haar leden? Waar maakt KNV Taxi zich hard voor?


 

Lidmaatschap
Wilt u lid worden ? Klik dan één van onderstaande buttons aan !

Contributie
De contributie voor een gewoon lidmaatschap van KNV Taxi & Zorgvervoer is afhankelijk van het aantal voertuigen dat uw onderneming heeft. Voor het berekenen van uw contributie: klik hier.
De contributie voor het lidmaatschap van buitengewone leden is een vast bedrag, dat afhankelijk is van het type lidmaatschap dat u kiest. Voor meer informatie over dit lidmaatschap: klik hier.

 

gewoon lidmaatschap buitengewoon lidmaatschap