LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Veelgestelde vragen


Zorgvervoer en taxi
de chauffeur hoeft zelf geen mondkapje op wanneer een persoon wordt vervoerd die verdacht is van of besmet is met covid-19, waarom niet?

Het RIVM zegt daarover:

“Besmette mensen dragen wel een mondkapje, alleen als die dat draagt hoeft de chauffeur zelf geen mondkapje. Mensen met klachten dragen dat ook tenzij hun behandelaar anders beslist. Als een passagier een mondkapje draagt, dan is dat voor de chauffeur niet nodig want druppels komen dan niet in de lucht. Dit is in lijn met het landelijk beleid. Wel is handhygiëne nog steeds belangrijk.”

De vraag: ‘het verkrijgen van mondkapjes is schaars, hoe wordt dat nu praktisch geregeld’, kunnen we op dit moment nog steeds niet goed beantwoorden. We zijn hier de afgelopen dagen elke dag mee bezig. Er is nu via het ministerie van VWS opgeschaald, met hulp van Zorgverzekeraars Nederland, om nu eindelijk een duidelijk antwoord te krijgen op hoe de voorziening van mondkapjes naar de vervoerders geregeld kan gaan worden. Mogelijk dat hier en daar via behandelaars al wel mondkapjes voor patiënten worden verstrekt.

Op de site van het RIVM vind je nog antwoorden op veel andere vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van vervoer. Welke afspraken worden gemaakt over vergoeding van gevolgen corona? En voor welk type vervoer geldt deze maatregel?

Vervoer voor kwetsbare groepen (werknemers met vitale beroepen, kwetsbare kinderen en ouderen) wordt nog uitgevoerd. Deze ritten worden volgens reguliere afspraken vergoed. Voor uitgevallen routegebonden ritten is de lijn om 80% door te blijven financieren.

Voor welk type vervoer geldt deze 80% maatregel?
Dit geldt voor alle vraagafhankelijk vervoer met als stromen CVV/Regiotaxi (vangnetfunctie OV), Wmo-vraagafhankelijk vervoer en alle routegebonden vervoer met als stromen leerlingenvervoer, Sw/participatiewet-vervoer, Wmo-dagbesteding, Jeugdwet (behandeling/dagbesteding).

Heb ik als ondernemer in de taxisector recht op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) van 4000 euro?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Meer informatie is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/27/ondernemers-getroffen-sectoren-coronavirus-kunnen-tegemoetkoming-aanvragen

KNV hield er al rekening mee na eerdere uitleg over de regeling, maar het is een foute beslissing om bedrijven in onze sectoren uit te sluiten. Taxi- en touringcarvervoerders, zeker de kleinere bedrijven en ZZP-ers worden keihard getroffen door de vele verboden van het kabinet.

Kleine taxi- en touringcarbedrijven, waar de eigenaren bijna altijd volop mee rijden en waar dus weinig personeel is, gaan niks of weinig hebben aan de NOW, de nieuw te verwachten loonkostencompensatie. En ZZP-ers met een taxi, hebben wel de kosten voor de lease, de verzekeringen en voor hun aansluiting bij een centrale of een TTO die doorlopen. Dat kan van de bijstandsuitkering waar de ZZP-ers dan wel recht op hebben, echt niet betaald worden.

Wij gaan met de volgende argumentatie het kabinet uiteraard oproepen om de taxisector aan de lijst toe te voegen.

Afgelopen vrijdag heeft minister van Nieuwenhuizen reizigers met een protocol ‘veilig taxivervoer‘ geadviseerd alleen een taxi te nemen als daartoe een noodzaak is. Denk aan eerste levensbehoefte, medische noodzaak of vanwege een vitaal beroep. Dat zit dicht tegen een verbod aan. Het leidt er in ieder geval toe dat taxibedrijven in de consumentenmarkt met een omzetverlies oplopend tot wel 100% te maken krijgen. Maar ook in het zorgvervoer is de omzet in dezelfde mate teruggelopen. De situatie is exact vergelijkbaar met die van andere non foodsectoren die inmiddels wèl aan de lijst zijn toegevoegd.

Lobby om taxi en tour onder het Noodloket (de TOGS) te krijgen gaat onverminderd door

Het CBR heeft alle examens afgezegd voor de komende weken / ik kan geen medische keuring meer doen, wat nu?

Hoe zit het nu met de (LWT) chauffeurskaarten, want die kunnen gaan verlopen terwijl chauffeurs daar niks aan kunnen doen ?

Veel leden zien dat door het wegvallen van de examens bij CBR en het niet kunnen doen van medische keuringen, chauffeurskaarten taxi verlopen of dreigen te verlopen.
We hebben daar veelvuldig contact over met het ministerie van I&W, want die gaan over het beleid en moet daar een besluit over nemen. Kiwa voert alleen uit en moet wachten op die duidelijkheid.
Wij hebben gepleit voor coulance, want chauffeurs/ondernemers kunnen er niks aan doen immers. We hebben goede hoop, ministerie zit er constructief in, maar we kunnen op dit moment er helaas nog niks concreets over aangeven, helaas. We hopen jullie snel wel die duidelijkheid te kunnen geven.

Voor zakelijk vervoer chauffeurs zijn aparte examens bij het CBR.
Het zijn geen wettelijk verplichte examens, maar er zitten wel voorwaarden aan, waardoor chauffeurs in de problemen kunnen komen.

Diverse chauffeurs zijn in het bezit van het certificaat CCV-D1. Om dit te behouden, dienen er voor het verstrijken van de geldigheidstermijn drie applicatiedagen gevolgd te zijn. Er ontstaan nu problemen omdat het CBR momenteel de nascholingen niet kan registreren. De vraag aan CBR is gesteld wat er met de geldigheid gebeurt, wanneer zij (buiten hun schuld om) niet de vereiste applicatiedagen kunnen volgen ? We hebben deze vraag ook doorgeleid naar het ministerie, omdat er tussen CBR en I&W ook in algemene zin over de geldigheid van vergunningen en certificaten overleg is.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het kabinet heeft aangegeven dat als een bedrijf gebruik maakt van de NOW, er geen werknemers op bedrijfseconomische gronden ontslagen mogen worden in de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Mag ik nog wel een vaststellingsovereenkomst sluiten? En mag ik iemand nog in de proeftijd ontslaan?

Voor zover dit uit de brief van het kabinet is af te leiden zal het waarschijnlijk alleen gaan om een verbod om via UWV toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische gronden aan te vragen. Volgens mij betekent dit dat bedrijven nog wel een vaststellingsovereenkomst kunnen sluiten wegens bedrijfseconomische redenen. Dit lijkt in elk geval logisch omdat de werknemer in geval van een vaststellingsovereenkomst moet instemmen. Van een ontslagaanvraag is dan geen sprake. Doordat er zo specifiek is verwezen naar een ontslagaanvraag, lijkt het er ook op dat een proeftijdontslag in het kader van de NOW mogelijk blijft.

Overigens is op dit punt ook een andere lezing mogelijk. De gedachte achter de NOW-regeling is immers dat zoveel mogelijk mensen in dienst blijven in deze crisis. Dat zou kunnen betekenen dat als de details van de regeling bekend worden toch blijkt dat in het geheel geen dienstverbanden van medewerkers wegens bedrijfseconomische redenen beëindigd kunnen worden in de periode dat van de regeling gebruik wordt gemaakt. Het is zaak dat dit snel duidelijk wordt.

Hoe werkt de NOW-regeling voor een werknemer met een MUP-contract (nul-uren)?

De regeling is alleen maar in hoofdlijnen bekend. Wel is duidelijk dat de loonsom van oproepcontracten meegenomen wordt. De vraag is dan wel wat de loonsom is. Mijn verwachting is dat er in de NOW aangesloten gaat worden bij de wettelijke regeling betreffende het rechtsvermoeden van omvang van de arbeidsovereenkomst. Die regeling bepaalt dat gekeken wordt naar het gemiddelde aantal gewerkte uren over een periode van drie maanden. Maar als die periode niet representatief is, omdat het bijvoorbeeld net over een piekperiode gaat, kan de werkgever betogen dat een andere, meestal langere periode, veel redelijker is. Bijvoorbeeld een periode van een jaar.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld gedurende het eerste half jaar van een oproepcontract, heeft een werkgever formeel geen loondoorbetalingsplicht. De gedachte achter de NOW is echter om zoveel mogelijk mensen in dienst te houden, en dus ook mensen waarvoor eigenlijk geen loondoorbetalingsplicht geldt. Als een werkgever in dergelijke gevallen toch het loon door blijft betalen, kunnen de betreffende kosten dus in de NOW-regeling meegenomen worden, heeft minister Koolmees min of meer laten weten.

Ik ben ook TX-Keurmerkhouder. Heeft TX ook maatregelen genomen om ondernemers te helpen?

In overleg met het bestuur van stichting TX-Keur, het Centraal College van Deskundigen en de inspecterende instellingen heeft TX keur een pakket aan ondersteunende maatregelen samengesteld om TX keurmerkhouders te helpen de kwaliteitsambities van de sector (blijvend) te handhaven. Alle keurmerkhouders hebben hierover een mail ontvangen. Meer informatie over wat deze maatregelen precies zijn, kunt u hier vinden.

Ik heb een leasevoertuig maar dat staat ook stil of wordt maar weinig gebruikt, kan daar wat aan gedaan worden ?

Vanuit KNV hebben we contact gezocht met enkele leasemaatschappijen om er toe te komen dat betalingen van de lease kunnen worden opgeschort, zonder boetes en inclusief realistische voorwaarden.

Is er een versoepeling in de regeling uitstel belasting?

Ondernemers en zzp’ers kunnen nu ook uitstel aanvragen voor de accijns, de milieubelasting, de kansspelbelasting, de assurantiebelasting en de verhuurdersheffing. Het uitstel geldt tot in ieder geval 19 juni, maakte staatssecretaris van Financiën Vijlbrief bekend. Ook het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger en wordt het voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven die een zogenaamde g-rekening hebben, waarvan in de bouw of uitzendbranche vaak gebruik gemaakt wordt. Hiermee wil het Kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden.
Meer informatie via de NOS.
De Brief aan de Tweede Kamer over de nieuwe regels.
Op de site van de Belastingdienst is ook meer te vinden.

Is er extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) oftewel ToZo

Veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, zitten noodgedwongen zonder of met minder inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Van VNG heeft KNV begrepen dat de inhoud van ToZo snel bekend moet worden.

Betalingsproblemen door coronavirus? De Belastingdienst (BD) neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën: Ik wil uitstel van belastingbetaling voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken. Daarom krijgt u nu na uw verzoek direct 3 maanden uitstel. U hoeft hiervoor geen bewijzen mee te sturen. Alleen bij langer uitstel vragen we aanvullende informatie. Ga naar de site van de Belastingdienst voor meer informatie: http://Belastingdienst.nl/coronavirus
Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. BD vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Wat dat is, moet nog duidelijk worden en komt beschikbaar via de site van BD. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig. Meer informatie vind u hier.

TIP: de verschillende loketten van gemeenten communiceren dat ToZo kan worden aangevraagd door mensen tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan zouden mensen > AOW leeftijd buiten de boot vallen. Voor AOW-ers die onvoldoende AOW-rechten hebben (bijvoorbeeld omdat ze tijdens het werkzame leven enige tijd in het buitenland hebben gewoond) bestaat er nog een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Dat is een bestaande regeling. Of deze voldoende biedt, is lastig in te schatten (want ook weer van allerlei voorwaarden afhankelijk), maar het valt, gezien de ernst van de problematiek, in elk geval te proberen.

Kan er iets gedaan worden aan de verzekeringen van taxi’s ?

De premies zijn fors, voertuigen komen stil te vallen, dan wel rijden veel minder km’s dan voorheen. Schorsen van het voertuig bij de RDW biedt soelaas, want (als voertuig ook van de openbare weg is) geldt verplichting om verzekerd te houden niet meer. En dus geen premie.

We hebben inmiddels begrepen dat in ieder geval Nationale Nederlanden als Achmea bereidheid tonen om aan de voorwaarden van de verzekering wat te doen (verlagen dekking en daarmee lagere premie) (bij hoge uitzondering en alleen vanwege de huidige crisis) voor die voertuigen die niet gebruikt worden en op eigen terrein of stalling staan. Maar ook Amlin en Allianz bieden mogelijkheden.

De Vereende heeft ons laten weten dat zij de verzekeringsdekking voor taxi’s die nu WA+volledig casco zijn verzekerd, en die nauwelijks worden gebruikt, voor de ‘time being’ kunnen worden ‘verlaagd’ naar een WA+beperkt casco dekking. De premie voor die beperkt casco verzekering is beduidend lager dan de premie voor volledig casco, maar de dekking is dan ook minder uitgebreid (bijvoorbeeld aanrijdingsschade is niet verzekerd op de beperkt cascoverzekering).

Veelgestelde vragen Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van verzekeraars zegt: “In zijn algemeenheid hebben verzekeraars aangegeven ondernemers, die door het wegvallen van inkomsten vanwege corona in de problemen komen, zo goed mogelijk willen helpen om voertuigen goed verzekerd te houden. We raden deze klanten aan contact op te nemen met hun verzekeraar. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing”.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een speciale themapagina op zijn website gelanceerd over het coronavirus. Op deze themapagina worden de belangrijkste en meestgestelde vragen op een rijtje gezet: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

Kan ik als werkgever mijn werknemer dwingen om vakantiedagen op te nemen?

Dat mag niet. De werknemer bepaalt wanneer verlof wordt opgenomen. Ook hier geldt dat een werknemer, bijvoorbeeld om de werkgever tegemoet te komen, in overleg kan besluiten om een paar verlofdagen op te nemen. We zien dat dit in de praktijk regelmatig gebeurt. Werkgevers en werknemers proberen elkaar in deze moeilijke tijd zoveel mogelijk te helpen. Maar men moet het er wel over eens zijn. Dat mag niet. De werknemer bepaalt wanneer verlof wordt opgenomen. Ook hier geldt dat een werknemer, bijvoorbeeld om de werkgever tegemoet te komen, in overleg kan besluiten om een paar verlofdagen op te nemen. We zien dat dit in de praktijk regelmatig gebeurt. Werkgevers en werknemers proberen elkaar in deze moeilijke tijd zoveel mogelijk te helpen. Maar men moet het er wel over eens zijn.

Kan ik als zorgaanbieder binnen de WMO en Jeugdwet rekenen op financiële zekerheid?

Door de coronacrisis ervaren zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet.
Het gaat om tijdelijke maatregelen voor extra kosten, compensatie voor omzetderving en op peil houden van liquiditeit. Het kabinet en de VNG doen een zeer dringend beroep op alle gemeenten om hun aanbieders van o.a. WMO-vervoer financiële zekerheid en ruimte te bieden tot in elk geval 1 juni 2020. Doel is continuïteit en capaciteit beschikbaar houden voor na de crisis.

 

Kern van die afspraken is:

  • Meerkosten: Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen. De komende tijd wordt de wijze van compensatie nader uitgewerkt.
  • Tijdelijke omzetdaling: Er gaat betaald worden voor het uitgevallen zorgdiensten. Het doel is acute liquiditeitsproblemen voorkomen. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich ook inspannen om hun inzet zo goed mogelijk te blijven doen.

Deze informatie komt van de site van VNG: https://vng.nl/nieuws/afspraken-met-rijk-over-continuiteit-financiering-sd

 

KNV heeft begrepen dat hier nadrukkelijk OOK het vervoer in het sociale domein onder valt. Over leerlingenvervoer en over het vervoer dat via de gemeenten door de instellingen wordt geregeld, is VNG nog bezig met het Rijk, zo begrepen we.

Kan ik mijn voertuigen schorsen bij de RDW en wat zijn de gevolgen daarvan ?

Ja, u kunt uw voertuigen schorsen en veel bedrijven die voertuigen stil hebben staan gaan ook al over tot schorsing. Dat kan bij de RDW online geregeld worden. Tijdens de schorsing hoeft u niet te voldoen aan de voertuigverplichtingen (motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK-plicht). De motorrijtuigenbelasting stopt automatisch. U moet wel zelf uw verzekering opzeggen.

Aangepast tarief
Om tegemoet te komen aan de vragen vanuit de sector zal de RDW vanaf donderdagmiddag 26 maart een aangepast schorsingsbeleid invoeren. Het is vanaf dan mogelijk om voor de eerste vijf voertuigen het reguliere schorsingstarief te betalen, waarna voor elk volgend voertuig een 0-tarief zal gelden. Vanaf 26 maart staat hier informatie over op deze website.

KNV pleit ervoor dat de regeling mbt de schorsing geldt met terugwerkende kracht en tevens dat dit mogelijk is vanaf 0 voertuigen, niet vanaf vijf. Kleine ondernemingen en zzp-ers hebben daar dan dus geen profijt van. Hierover later meer.

Heeft schorsen effect op de BPM teruggave of MRB vrijstelling ?

– Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst daarover: Het schorsen van een taxi raakt niet aan de voorwaarden en beperkingen van de teruggaafregeling. Dit betekent dat ook indien een taxi geschorst is bpm-teruggaaf wordt verleend, mits aan alle voorwaarden voor bpm-teruggaaf is voldaan.

– In geval van schorsen van een voertuig, blijft ook de vrijstelling MRB gewoon gelden. Wel moet aan de normale voorwaarden voldaan worden, op basis waarvan je een MRB vrijstelling hebt.

– Maar hoe zit het met de zogenaamde 90-10 maatregel (van belang bij de BPM teruggave en MRB vrijstelling) ? Ik moet immers minimaal 90% van mijn kilometers taxi gerelateerde km’s rijden anders gaat het mis. We horen geregeld dat chauffeurs meer andersoortig werk kunnen gaan doen (het is bijv. heel druk bij het rondbrengen van pakketjes e.d.) en daarmee over de 10% heen gaan. We hebben deze vraag uitgezet bij de Belastingdienst.

De BPM teruggave regeling blijft gehandhaafd bij schorsing. Maar lopen de termijnen ook tijdens de schorsing door? M.a.w. blijft het 36 maanden of worden de maanden dat het voertuig geschorst is er later bijgeteld? We hebben daar nog geen antwoord op, deze vraag staat uit bij de Belastingdienst.

Krijg ik als zorgaanbieder steun van de zorgverzekeraar?

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Zorgverzekeraars zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden. Denk in uw geval aan solo-vervoeren, efficiency in het vervoer dat overblijft en het voldoen aan veiligheidsprotocollen. De brief is hier te vinden: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4747132928

Moet ik als werkgever akkoord gaan met het intrekken van het reeds afgestemde vakantieverlof van mijn werknemer, omdat diens vakantie niet doorgaat?

Nee, die verplichting bestaat niet. Een werkgever kan het standpunt innemen dat vastgehouden wordt aan de geplande vakantie.
Maar natuurlijk is het ook mogelijk om in goed overleg een andere praktische oplossing te vinden. Bijvoorbeeld: spreek af dat de vakantiedagen wel worden teruggegeven, maar worden opgenomen in een periode waarin het minder druk is. Of spreek af dat minstens drie vakantiedagen moeten worden opgenomen.

Moet ik de pensioenpremies blijven betalen en wat is het incassobeleid bij Pensioenfonds Vervoer?

Tijdelijk aangepast incassobeleid Pensioenfonds Vervoer (PfV)

PfV begrijpt dat het op dit moment voor veel werkgevers moeilijk is op tijd de pensioenpremie te betalen. Daarom hebben ze tijdelijk het incassobeleid aangepast.

PfV brengt op dit moment geen nieuwe incassokosten en rente in rekening. Indien gewenst verlengen ze ook de betaaltermijn. PfV hoopt dat dit alle werkgevers die te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis enige armslag geeft. PfV vraagt u de pensioenpremie of een deel van de pensioenpremie zoveel als mogelijk binnen de termijn te betalen. Dit geldt zeker voor het werknemersdeel van de premie dat al is ingehouden bij uw werknemers.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 1 juni. Voor eventuele betalingsachterstanden op 1 juni biedt PfV een betalingsregeling aan voor maximaal 12 maanden. Zodra het kabinet met nieuwe of gewijzigde maatregelen komt, ontvangt in de e-mail een update.

Heeft u vragen over het betalen van de pensioenpremie of de factuur? Neem dan contact met PfV via e-mail: werkgever@pfvervoer.nl

NOW – Hoe zit het nu met enerzijds doorbetaald krijgen van opdrachtgever(s) en het opgeven van weggevallen omzet voor de NOW ?

In de brief van VNG staat: De NOW is bedoeld voor ondernemers die niet betaald worden uit publieke middelen (zorgaanbieders zijn dat wel).

In de brief van ZN staat: Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzet daling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.

KNV ziet het als volgt: als je als ondernemer door een opdrachtgever voor een deel van je weggevallen omzet wordt gecompenseerd, kun je dat deel niet meer als weggevallen omzet meenemen in de NOW. Maar als je niet alle omzet krijgt gecompenseerd, of bijvoorbeeld maar van één opdrachtgever een compensatie krijgt, maar van de rest niet, kan die weggevallen omzet wèl gewoon opgenomen worden t.b.v. de NOW.

NOW – Ik rij alle vormen van vervoer: deel is private omzet, deel is publieke omzet, voor dat laatste krijg ik van mijn opdrachtgever wat hij noemt een ‘voorschot’. Hoef ik die laatste in het kader van de NOW dan niet op te nemen als omzet ?

Dat moet wel, dat wordt gezien als omzet. Wel is het verstandig om deze gelden alleen bij de aanvraag mee te nemen als omzet als écht bekend is dat de opdrachtgever ook echt gaat uitbetalen. Is dat bij het doen van de aanvraag nog niet zeker, dan kan de aanvraag beter gedaan worden zonder rekening te houden met dat “voorschot”. Uit de onderstaande tekst blijkt, dat het begrip “omzet” ‘ruim’ genomen moet worden. “Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst-en-verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veel gevallen met een andere benaming aangeduid. De opbrengsten uit de reguliere bedrijfsactiviteiten worden hier ook wel aangeduid als baten. Deze worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet. Deze werkgevers krijgen namelijk financiering vanuit (semi)publieke middelen en dat zorgt natuurlijk ook voor opbrengsten van waaruit de loonkosten worden betaald. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor deze regeling. Indien er sprake is van een (meer-)jaarlijkse subsidie (of andere baten) of langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden voor zover de grondslagen die worden gehanteerd in de jaarrekening hier niet reeds in voorzien. “ Maar het is dus niet zo, dat als je een deel doorbetaald krijgt van bijvoorbeeld een publieke opdrachtgever, je voor een ander deel van de omzet die wel wegvalt (bijvoorbeeld een opdracht van een private opdrachtgever) geen NOW zou kunnen aanvragen.

NOW – Is de referentie van 2019 die de NOW aanhoudt terecht?

Wanneer er in het begin van 2020 een forse uitbreiding doorgemaakt is, vanwege het winnen van een aanbesteding houdt de NOW daar helemaal geen rekening mee. Dat klopt, KNV is van mening dat hier ook werkelijk wat aan moet gebeuren, en spant zich daar voor in. Het is echter de vraag of dit iets gaat opleveren. Want ook hier heeft de overheid een bewuste afweging gemaakt, getuige de volgende passage uit de kamerbrief: “Met een meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling wordt voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet al in aanmerking komt voor een subsidie uit hoofde van de NOW. Het kan desondanks voorkomen dat de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen. Gegeven de benodigde eenvoud van de regeling, welke noodzakelijk is om op zeer korte termijn zeer veel aanvragen te kunnen behandelen, is een correctie daarvoor niet mogelijk. “

NOW – Is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) op Doelgroepenvervoer van toepassing?

De NOW is bedoeld voor commerciële activiteiten die niet met publiek geld worden gefinancierd. Dat is bij doelgroepenvervoer niet het geval, dat werd al met publiek geld gefinancierd. Sommige vervoersbedrijven zullen zowel commerciële als publieke taken uitvoeren. Vanzelfsprekend vindt er geen cumulatie plaats. Vervoersbedrijven moeten bij aanvraag duidelijk onderscheid daarin maken.

NOW – Waar moet ik voor gaan: wachten totdat de opdrachtgevers afkomen met die 80% voorschotten of, als de NOW aangevraagd kan worden, dat meteen doen en maar aangeven: omzet zo laag mogelijk, conform systematiek van de regeling, en dan achteraf maar zien ?

Als je niet zeker bent van een vorm van compensatie: dien dan vooral een aanvraag voor de NOW in. Want als niet zeker is dat opdrachtgevers iets doen kun je dus bij de NOW aanvraag aangeven dat je verwachting is dat de omzet gigantisch keldert. Het systeem is: voorschot aanvragen, en binnen 24 weken aanvraag doen voor definitieve vaststelling. Als in de tussentijd de opdrachtgever toch over de brug is gekomen, zal je omzet minder hard gedaald zijn, en moet er rekening gehouden worden met een correctie, in die zin dat er het nodige terugbetaald zal moeten worden.

NOW – Waarom gaat de regeling uit van het niveau ‘concern’?

Dat pakt nadelig uit, omdat sommige onderdelen nog wel omzet genereren of zelfs gewoon goed draaien, terwijl anderen delen volledig stil liggen. En nu juist daar het personeel zit. Begrijpelijke opmerking, maar dit is duidelijk en weloverwogen ingebakken in de regeling, helaas, in het kader van de afweging: het moet een toegankelijke en snel toe te passen regeling zijn, zonder nuancemogelijkheden. Zie onder meer de volgende overweging die in de regeling is opgenomen : “Tegelijkertijd is het zo dat geen enkele van de drie opties in alle gevallen de voor werkgevers meest gewenste uitkomst geeft. Kiezen voor omzetbepaling op het niveau van het concern betekent dat sommige bedrijven met een forse omzetdaling geen subsidie krijgen, omdat andere onderdelen van het concern wel goed blijven draaien. Daar staat tegenover dat, als de omzetdaling van het concern 20 procent is, alle onderdelen in aanmerking komen voor subsidie, terwijl dat op basis van hun individuele omzet misschien niet het geval was geweest.”

NOW – Wat moet ik bij de hand hebben om de aanvraag te doen bij het UWV loket?

Het UWV loket voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) gaat a.s. maandag om 9.00 uur al open.
Meer informatie is te vinden via: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/?friendlyurl=/now
Via deze link is oa. ook een checklist te vinden wat bij de hand te hebben voor de aanvraag van de NOW.

Twee aanvullende dingen nog:
1. Hoe zit het nu met de AOW gerechtigden ?
Als wij de regeling doorlezen lijkt het (in tegenstelling tot de verwachtingen) dat AOW gerechtigden geen onderdeel zijn van de regeling. Alle werknemers voor wie loonaangifte wordt gedaan EN die verzekerd zijn voor de WW, ZW of WIA vallen onder het begrip ‘loonsom’ waardoor de NOW kan worden aangevraagd en ontvangen.

2. Ik had al een aanvraag onder de vorige regeling (WTV, werktijdverkorting) aangevraagd, nog geen vergunning gekregen, wat moet ik doen ?
Voor zover we nu weten kun je maandag ook al reageren, door je dossiernummer in te geven en alsnog omzet informatie aan te leveren.

Staat taxivervoer op de lijst vitale en cruciale beroepen?

Op deze vraag is geen duidelijk ja of nee als antwoord te geven.

De overheid heeft een lijst gemaakt, die hier is te vinden. Maar op de vraag ‘en wat betekent dat dan voor zorgvervoer en taxi?’, is geen duidelijk ja of nee te geven. De bedoeling van de maatregel dat kinderen thuis moeten blijven is om zoveel mogelijk contacten te vermijden. Dus de opvang is echt voor kinderen van mensen die werken in de vitale en cruciale beroepen. Maar, als zorgvervoer of aanvullend OV wordt verzorgd door taxiondernemers, dat cruciaal is om door te zetten, dan kan dat wel gezien worden als vallend onder de zorg/maatschappelijke ondersteuning of openbaar vervoer. Maar, als gezegd: zwart-wit is het antwoord niet te geven. Er wordt een sterk beroep op een ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid gedaan.

Wat kunnen leasemaatschappijen voor de sector doen?

Lease bij Mercedes ? Neem contact op als u een verzoek wilt doen voor uitstel

De effecten van het Corona-virus zijn enorm voor de logistieke- en recreatieve industrie. Net als alle andere leden van KNV voelt Daimler Buses (Mercedes-Benz & Setra) de enorme effecten hiervan. “De effecten zijn zo groot en reiken zo ver, dat ze als individuele leden niet solo opgelost kunnen worden. Als som der individuen kunnen we gezamenlijk oplossingen verkennen. De leasemaatschappij MBFS en Evobus willen graag zowel de bus- als taxisector ondersteunen in deze zoektocht. We zouden bijvoorbeeld een payment holiday kunnen inbouwen in een leaseovereenkomst die loopt bij MBFS. Wij hebben hier reeds ruime ervaring mee, waarbij met MBFS-klanten overeengekomen is dat zij voor bepaalde periode geen maandtermijnen betalen. Deze worden vervolgens verwerkt in de resterende leaseperiode.”

Individuele bedrijven kunnen contact opnemen via customer-mbfsnl@daimler.com of met hun contactpersoon bij MBFS. Hierbij merken ze wel op dat iedere aanvraag voor payment holiday afzonderlijk wordt beoordeeld. Aan dit bericht kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Andere lease maatschappijen

Vanwege de impact van het Coronavirus heeft Alpha Credit ook besloten om de betaling van rente en aflossing (maandtermijn) automatisch op te schorten, voor 6 maanden.

Meer informatie vindt u op de website van Alpha Credit https://www.alphacredit.nl/het-coronavirus-en-uw-financial-lease/.

Het kan zijn dat andere lease maatschappijen ook iets doen bijv. in de vorm van een korting. Op dit moment hebben wij geen totaal overzicht van wat er bij welke maatschappij precies wel en niet mogelijk is. Staat je maatschappij er niet tussen ? Ga dan toch gewoon het gesprek met ze aan !

Welke hygiënemaatregelen gelden er voor het zorg- en taxivervoer?

Een algemeen protocol voor alle zorg- en taxivervoer, voor passagiers die geen klachten hebben, of niet zijn besmet met COVID-19.

Een protocol dat door het RIVM is opgesteld, te gebruiken voor passagiers die wel klachten hebben, of zijn besmet met COVID 19.

Veelgestelde vragen bij nieuwe hygiëne protocollen.

Naast de nationale maatregelen heeft KNV Zorgvervoer en Taxi ook een extra set aan maatregelen opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

Wij werken samen met