LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Veelgestelde vragen


Zorgvervoer en taxi
80% REG – Hoe denkt het Rijk over de continuïteitsbijdrage voor het doelgroepenvervoer?

In een brief aan de Kamer heeft de minister van VWS half juni het volgende laten weten.

“Nu de lockdown verder wordt versoepeld, komt steeds meer doelgroepenvervoer weer op gang. Het is echter nog niet zo ver dat volledig kan worden gestopt met de continuïteitsbijdrage voor het doelgroepenvervoer”.

VWS en VNG roepen gemeenten daarom op om te overleggen met de vervoerders in hun regio om voor de periode tot 1 september op basis van lokaal maatwerk afspraken te maken die het doelgroepenvervoersnetwerk in stand houden. Daarmee vervalt de generieke oproep tot doorbetaling volgens vaste percentages. Het behouden van het netwerk is een gedeeld belang waaraan van alle gemeenten een bijdrage mag worden verwacht. Als 1 gemeente niet meedoet, kan dit directe gevolgen hebben op de continuïteit van het vervoer in andere gemeenten.

KNV heeft samen met de bonden een reactie opgesteld op dit voornemen: https://www.knv.nl/versoepelingen-kabinet-nemen-zorgen-over-continuiteit-zorgvervoer-niet-weg-werkgelegenheid-in-het-zorgvervoer-in-gevaar/

Compensatie meerkosten
Over de meerkosten die direct voortvloeien uit de coronamaatregelen van het kabinet en het volgen van de RIVM-maatregelen, is afgesproken dat deze door het Rijk worden vergoed. Dit geldt ook voor vervoer op grond van de Wmo en Jeugdwet. Afgesproken is dat het Rijk gemeenten zal compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen. Deze afspraak geldt tot eind 2020.

Landelijk overleg zorgvervoer
Verder is afgesproken dat het Rijk, de VNG, opdrachtgevers en vervoerders de komende maanden met elkaar blijven overleggen. Om te bezien wat nodig is om de voorziening doelgroepenvervoer, afgestemd op de nieuwe realiteit, als belangrijke schakel in continuïteit van zorg en ondersteuning in stand te houden. KNV pleitte al langer voor zo’n landelijk overleg (dat er in het OV al is) en riep eerder de minister van VWS op om daar het initiatief toe te nemen.

Meer informatie: https://vng.nl/nieuws/oproep-vng-en-rijk-voor-continuiteit-doelgroepenvervoer?utm_medium=email. En in bijgaande brief van VWS aan de Kamer.

80% REG – Hoe zit het met doorbetalen van 80% van niet gereden ritten in relatie tot payroll – en uitzendkrachten?

KNV heeft als standpunt dat opdrachtgevers 80% van de niet gereden ritten zouden moeten doorbetalen. En KNV heeft daarbij ook steeds gezegd: daar waar onderaannemers vervoer rijden dat is uitgevallen in opdracht van hoofdaannemers, dan moet die 80% doorbetaling óók ten goede aan de onderaannemers komen. De vraag wordt nu gesteld hoe KNV dat ziet in relatie tot payroll- en uitzendkrachten (niet zijnde uitzendkrachten met een zogenaamd uitzendbeding waarbij de inleenopdracht per dag kan eindigen). Het kan namelijk zo zijn dat tot wel 100% van het personeel bestaat uit payroll- en uitzendkrachten. Zo’n payroll- en uitzendbureau is dan eigenlijk meer een soort extern belegd salarisadministratiekantoor/HR afdeling.

In het Panteia rapport, dat KNV samen met bonden liet maken over wat de doorlopende kosten zijn bij uitgevallen vervoer, komt terug dat op 7,7% van de FTE’s bespaard kan worden op de loonkosten omdat er met uitzendkrachten wordt gewerkt (dat valt dus zogezegd in de 20%). Maar dat ziet niet op de situaties zoals hierboven staan beschreven. Panteia maakte in het rapport (in algemene zin) dan ook de opmerking “Daar waar sprake is van een langdurige relatie en contractuele afspraken bestaan tussen uitzendbureau en taxibedrijf zullen compensatiemaatregelen moeten worden afgesproken en zullen de kosten niet volledig wegvallen.”

KNV is dan ook van mening dat payroll- en uitzendkrachten, zoals dat hierboven wordt beschreven, meegenomen moeten worden in de berekening van kosten die doorlopen, als het percentage die 7,7% te boven gaat. En dat daarmee óók payroll- en uitzendbureaus doorbetaald worden in die situaties. Omdat niet alle situaties in de praktijk gelijk zullen zijn, zal het veelal wel maatwerk zijn (waarbij tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en evt. betrokken onderaannemer invulling wordt gegeven aan de specifieke situatie), maar dat doet niks af aan het principe.

(laatste update op 23 april 2020 om 14:24)

80% REG – Mijn opdrachtgever wil 80% doorbetalen, is er een modelovereenkomst beschikbaar om dit goed vast te leggen?

Zoals bekend pleiten we vanuit KNV al geruime tijd voor doorbetaling van 80% voor niet gereden ritten door opdrachtgevers. We zien inmiddels dat opdrachtgevers dat (deels) ook doen, maar nog niet allemaal. Daar waar opdrachtgevers wel bereid zijn om iets te doen zien we dat er veelal aanvullende afspraken met voorwaarden gemaakt worden tussen opdrachtgever en vervoerder, maar ook tussen hoofd- en onderaannemers. We zien dat die aanvullende afspraken en voorwaarden nogal verschillend kunnen uitpakken. Om die reden hebben we gemeend er goed aan te doen een tweetal modellen uit te werken die gebruikt zouden kunnen worden om nadere afspraken en voorwaarden bij het doorbetalen van niet gereden ritten mee vast te leggen.

Bijgaand een tweetal modelovereenkomsten aan.
Eén modelovereenkomst die gebruikt kan worden in de verhouding Opdrachtgever (bv gemeente, of zorginstelling) en hoofdopdrachtnemer (vervoerder, ook wel hoofdaannemer genoemd).
Eén modelovereenkomst die gesloten kan worden tussen een hoofdopdrachtnemer (hoofdaannemer) en een onderopdrachtnemer (onderaannemer).

De modellen zijn met zorg samengesteld, maar kunnen beslist niet als maatwerk aangemerkt worden, en zijn slechts een leidraad in het kader van specifiek en concreet te maken afspraken. Dat zal op individueel bedrijfsniveau verwezenlijkt dienen te worden. In de modellen is ten aanzien van een aantal bepalingen een toelichting opgenomen. Soms is er een keuzemogelijkheid aangegeven. KNV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze modellen, en ook niet voor het onjuiste of onoordeelkundige gebruik daarvan.

(laatste update op 18 mei om 20.05)

80% REG – Wat gebeurt er met de BTW als opdrachtgevers 80% voor niet gereden ritten doorbetalen?

Het heeft even geduurd en we hebben ook hier hard aan getrokken om duidelijkheid te komen, en die is er nu. De belastingdienst geeft in bijgaande brief tekst en uitleg over wanneer doorbetaling wél en wanneer níet BTW plichtig is. Kort samengevat komt het op het volgende neer:

1. Opdrachtgever/gemeente is contractueel niet verplicht om nog te betalen aan de taxiondernemer maar dat toch doet om deze ondernemer van faillissement te redden in het algemeen belang. Er is geen vergoeding bedongen en geen sprake van een dienst onder bezwarende titel. In dit geval staat tegenover de betaling van de opdrachtgever geen prestatie die individualiseerbaar wordt verbruikt door de opdrachtgever. De betaling heeft hoofdzakelijk het karakter van een (nood)subsidie. In deze situatie is geen sprake van een vergoeding in de zin van de btw en is dus geen btw verschuldigd.

2. Opdrachtgever/gemeente betaalt aan de taxiondernemer op basis van een contractuele verplichting om de vergoeding door te betalen. Door de coronacrisis heeft de opdrachtgever geen behoefte meer aan vervoer c.q. kan dit niet worden gerealiseerd in het licht van de genomen maatregelen. In deze situatie is de betaling vooral geënt op de contractuele verplichting tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en is geen sprake van een subsidie. De betaling is bedongen en zou ook civielrechtelijk kunnen worden afgedwongen door de opdrachtnemer. In deze situatie is wel sprake van een vergoeding in de zin van de btw en is er wel btw verschuldigd.

Wanneer er geen contractuele verplichting tot doorbetaling is, zal de betaling in de regel meer het karakter van een subsidie hebben, die niet belast is met BTW.
De vergoeding is dan wel omzet maar niet met BTW belast (out of scope). Dat betekent dat de BTW op kosten die rechtstreeks aan deze activiteit/periode zijn toe te rekenen niet voor aftrek in aanmerking komt.
Het is niet nodig om aan te tonen dat de taxiondernemer anders failliet was gegaan. Dit betekent dat:
– de factuur aan de gemeente met geleverde prestatie voorzien moet worden van BTW,
– de factuur aan de gemeente voor compensatie/derving zonder BTW is; maar wel omzet voor de NOW.

(laatste update 2 mei 2020 om 21.15 uur)

80% REG: Waar is de 80%-20%-regeling op gebaseerd?

De 80-20-regeling is gebaseerd op dit onderzoek van Panteia.

Het onderzoek door Panteia is uitgevoerd in opdracht van de sociale partners. Die wilden graag weten welk deel van de kosten doorlopen, nu het coronavirus het zorgvervoer (voor leerlingen, zieken en ouderen) grotendeels heeft stilgelegd. Hier geeft het rapport nu duidelijkheid over. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 78% van de kosten gewoon doorlopen, of de taxi’s nu rijden of niet.

(laatste update op 3 augustus 2020 om 13:05)

ALG – Waar kan ik terecht voor algemene info en advies?

Er wordt via internet heel veel informatie verspreid over de maatregelen en de Corona crisis. Kijk ook eens op deze websites, waar veel en goede informatie is te vinden.
• Raadpleeg geregeld de website van het RIVM voor de meest actuele preventiemaatregelen: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
• Via de site van de Rijksoverheid is ook veel informatie beschikbaar.

Coronaloket VNO-NCW, MKB-Nederland en KvK
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken door hier te klikken. Ook de site van de KvK geeft een overzicht waar alle voorgestelde maatregelen in terugkomen: https://www.kvk.nl/corona/

-Handreiking VNO NCW, MKB en AWVN bij de NOW: https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/corona_handreiking_now.pdf?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail
-Handreiking VNO NCW, MKB en AWVN over hoe veilig om te gaan met Covid 19 op de werkvloer: https://www.mkb.nl/sites/default/files/coronavirus-hoe-veilig-en-gezond-omgaan-met-covid-19-op-de-werkvloer.pdf?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail

APK – Hoe zit het met de APK keuring van taxi’s?

In de brief die minister Van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer stuurde, stond ook een passage over de APK keuring, namelijk:

“De RDW ontvangt daarnaast ook veel vragen van bezorgde burgers die hun APK niet kunnen laten uitvoeren omdat zij niet naar de garage kunnen of durven. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de RDW in overleg met het Openbaar Ministerie de registervergelijking op de APK-plicht bij lichte voertuigen (APK-2) tijdelijk opgeschort. Deze tijdelijke opschorting van de registervergelijking is per 1 juli 2020 niet meer van toepassing.Normaal gezien mag een voertuig tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan en mag er dus niet mee gereden worden. Daarna voert de RDW een registercontrole uit om vast te stellen of een voertuig aan de keuringsplicht voldoet. Is dat niet het geval, volgt er een boete. Door het tijdelijk opschorten van de registervergelijking, ontvangen mensen van wie het voertuig de APK-vervaldatum met twee maanden overschrijdt, nu geen boete. Het grootste gedeelte van de APK’s kan dus gewoon blijven doorlopen, maar hiermee kan er ook coulance geboden worden aan mensen die bijvoorbeeld in quarantaine zitten. Het niet tijdig laten uitvoeren van de APK betekent wel dat mensen niet de weg op mogen met een verlopen APK. De enige uitzondering hierop is de rit naar de garage voor de APK-keuring. Een voertuig met een verlopen APK mag namelijk nog steeds niet deelnemen aan het verkeer. Voor de verzekering blijft de APK ook onverminderd gelden als eis voor voertuigen die zich op de weg bevinden.”

Omdat hier gesproken wordt in algemene zin over APK-plicht voor lichte voertuigen (APK-2) hebben we navraag gedaan bij de RDW wat dit nu voor taxi betekent. De reactie van de RDW is:
Deze regel geldt ook voor taxi’s die onder de APK-2 vallen. Let er wel op dat NIET met de voertuigen gereden mag worden, met een verlopen APK! Ze mogen alleen stilstaan op de openbare weg.

APK – Hoe zit het met geschorste voertuigen in relatie tot de APK?

De RDW geeft het volgende antwoord:
Er zijn 2 verschillende situaties:
 Een geschorst voertuig waarvan de APK verloopt
Op het moment dat een voertuig geschorst wordt vervallen alle voertuigverplichtingen (verzekering, MRB, APK). Het voertuig mag zich niet op de openbare weg bevinden. Ook niet stil staan of geparkeerd staan. Verloopt de APK tijdens de schorsing dan zijn er 2 mogelijkheden:
• Je doet niets en laat het voertuig gewoon staan totdat je er weer mee wil gaan rijden. Dan ontschors je ‘m en zorgt er voor dat op de dag van ontschorsen het voertuig ook weer verzekerd is. MRB gaat dan ook weer automatisch lopen. Je mag alleen nog niet de openbare weg op omdat het voertuig geen APK heeft. Je laat vervolgens het voertuig APK keuren. Op de dag van de afspraak voor APK keuring mag je met het voertuig heen en weer rijden naar de keuring. In de 2 maanden na het opheffen van de schorsing vindt geen registervergelijking plaats en wordt er dus ook niet beboet op geen APK op het voertuig. Je hebt dus 2 maanden de tijd om de APK te laten uitvoeren, maar let wel, je mag niet met het voertuig rijden.
• Je wilt het voertuig in de schoringsperiode toch APK laten keuren voor de APK datum. Dat kan, maar dan moet je het voertuig ontschorsen en de verzekering opnieuw activeren (MRB gaat ook weer lopen). Na de APK keuring moet je dan het voertuig opnieuw schorsen en de verzekering stopzetten. En natuurlijk op een afgesloten terrein stallen.

 Een niet geschorst voertuig waarvan de APK verloopt:
Dat voertuig moet uiteraard APK gekeurd worden. Tot 2 maanden na het verlopen van de APK datum vindt er geen registercontrole plaats en wordt er niet beboet. Het voertuig mag zich wel op de openbare weg bevinden (geparkeerd staan), maar er mag niet mee gereden worden (want geen geldige APK). Door het tijdelijk opschorten van de registervergelijking, ontvangen mensen van wie het voertuig de APK-vervaldatum met twee maanden overschrijdt, nu geen boete. De tijdelijke opschorsing van de registervergelijking is per 1 juli 2020 niet meer van toepassing.

ARB – Kan ik als werkgever mijn werknemer dwingen om vakantiedagen op te nemen?

Nee, dat mag niet.

De werknemer bepaalt wanneer verlof wordt opgenomen. Ook hier geldt dat een werknemer, bijvoorbeeld om de werkgever tegemoet te komen, in overleg kan besluiten om een paar verlofdagen op te nemen. We zien dat dit in de praktijk regelmatig gebeurt. Werkgevers en werknemers proberen elkaar in deze moeilijke tijd zoveel mogelijk te helpen. Maar men moet het er wel over eens zijn.

(laatste update 28 april 2020 om 10:14 uur)

ARB – Mag je als werkgever testen of je werknemers koortsvrij zijn?

Voor het meten van de lichaamstemperatuur van werknemers hanteert de Autoriteit Persoonsgegevens strikte voorwaarden. De werknemer kan zelf zijn temperatuur opnemen, maar is niet verplicht de uitslag te delen met de werkgever. Meten kan ook onder toezicht van een bedrijfsarts of onder de bedrijfsarts werkende arboverpleegkundige. Deze zijn wettelijk niet bevoegd de uitslag aan de werkgever mee te delen.

Besluit de werkgever om medewerkers in de gelegenheid te stellen hun lichaamstemperatuur te meten, dan geldt: in een dichte ruimte, uit zicht van anderen; geen verplichting om de uitslag mee te delen; bij een positieve uitslag meldt werknemer zich ziek; de werkgever registreert alleen de ziekmelding en geen andere gegevens; de arbodienst pakt de verzuimbegeleiding op. Een werknemer van wie vaststaat dat hij is besmet de toegang ontzeggen is uiteraard geboden vanuit preventieplicht uit arbowetgeving.

ARB – Moet ik als werkgever akkoord gaan met het intrekken van het reeds afgestemde vakantieverlof van mijn werknemer, omdat diens vakantie niet doorgaat?

Nee, die verplichting bestaat niet. Een werkgever kan het standpunt innemen dat vastgehouden wordt aan de geplande vakantie.
Maar natuurlijk is het ook mogelijk om in goed overleg een andere praktische oplossing te vinden. Bijvoorbeeld: spreek af dat de vakantiedagen wel worden teruggegeven, maar worden opgenomen in een periode waarin het minder druk is. Of spreek af dat minstens drie vakantiedagen moeten worden opgenomen.

(laatste update op 31 maart om 11:24)

ARB – Moet ik de pensioenpremies blijven betalen en wat is het incassobeleid bij Pensioenfonds Vervoer?

Aanpassing incassobeleid voor nota’s t/m mei

Pensioenfonds Vervoer (PfV) heeft tijdelijk het incassobeleid aangepast. Ze sluiten aan op (of houden rekening met) de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de coulanceregeling van de Belastingdienst. PfV brengt na 1 juni geen incassokosten en rente voor het werkgeversdeel in rekening als u aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U moet een NOW-aanvraag hebben ingediend. In dat geval kunnen we de betaaltermijn voor het werkgeversdeel van de pensioenpremie verlengen. Dit kan tot maximaal 3 maanden na einde van de maand waarover de premie verschuldigd is.
 • U betaalt het werknemersdeel op tijd. Dat wil zeggen: vóór de vervaldatum op de nota.

Meer weten ? Ga naar: https://www.pfvervoer.nl/gevolgen-coronacrisis-werkgevers

(laatste update 4 augustus 2020 om 16:30 uur)

CERT – Hoe zit het met de geldigheid van (LTW) chauffeurskaarten?

Taxichauffeurs hebben een geldig rijbewijs en een geneeskundige verklaring nodig voor verlenging van de chauffeurskaart voor de Boordcomputer Taxi (BCT-kaart). Aspirant-chauffeurs die hun leerwerktraject-kaart willen omzetten naar een BCT-kaart, moeten het vakdiploma taxi hebben. Vanwege de coronamaatregelen is het nu niet altijd mogelijk deze documenten te regelen.

Deze chauffeurs kunnen in aanmerking komen voor een brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarin staat dat zij zonder BCT-kaart toch taxiwerkzaamheden mogen verrichten. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de ILT daarvoor een aanwijzing gegeven. In sommige gevallen stuurt de ILT niet-handhavenbrieven naar taxichauffeurs. Met deze brief mogen deze chauffeurs ondanks het ontbreken of verlopen van de BCT-kaart toch taxiwerkzaamheden verrichten. Zij moeten dan met hun BSN-nummer inloggen, een handmatige registratie van de rij- en rusttijden en een rittenregistratie bijhouden. De rittenstaat van de KNV voldoet aan beide eisen. Zij moeten altijd de niet-handhavenbrief (en indien van toepassing de verlopen bct-kaart) bij zich hebben. Meer weten ? Ga naar: https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-taxi/niet-handhavenbrief-taxichauffeurs

(laatste update 4 augustus 2020 om 16:30 uur)

FISC – Kan ik als ondernemer uitstel van belasting krijgen tijdens de Coronacrisis? En welke regelingen gelden er nog meer?

Ja, die is er.

Ja dat kan, klik hier voor meer informatie daarover.

(laatste update 3 april 2020 om 16:56)

HYG – Is er een instructieprotocol bij de protocollen die gelden voor zorg- en taxivervoer?

TX Keur laat momenteel de instructie video over de sectorprotocollen actualiseren, omdat per 1 juli jl. nieuwe protocollen zijn opgesteld, vanwege door de Rijksoverheid afgekondigde versoepelingen.

De verwachting is dat de informatie online komt zodra de eerste scholen weer gaan beginnen. De nieuwe protocollen kunt u hier downloaden.

 

(laatste update op 04 augustus om 16:45)

HYG – Is er een sectorprotocol voor veilig taxivervoer?

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke vereniging voor ondernemers actief in zorg- en taxivervoer, heeft samen met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen sectorprotocollen opgesteld. Binnen de kaders van het kabinetsbeleid en adviezen van het RIVM voor de bestrijding van het corona-virus, willen zorg- en taxivervoerders en hun medewerkers het vervoer zo verantwoord mogelijk uitvoeren. Bij de totstandkoming van de protocollen is tevens gebruik gemaakt van input vanuit verschillende ministeries, opdrachtgevers, cliëntenorganisaties en enkele andere betrokken belangenorganisaties.

Er zijn vier protocollen voor zorg- en taxivervoer:

 1. Het Sectorprotocol Veilig zorgvervoer kinderen en jongeren (t/m 17 jaar). Hierin komen de maatregelen terug voor het leerlingen- en kinderopvangvervoer. En ook de maatregelen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o) en de kinderdienstencentra.
 1. Het Sectorprotocol Veilig zorgvervoer (vanaf 18 jaar en ouder). Hierin komen de maatregelen terug die gelden voor het Wmo vervoer, Valys, WSW vervoer, dagbestedingsvervoer, ziekenvervoer en de regiotaxi.
 1. Het Sectorprotocol Veilig taxivervoer. Hierin komen de maatregelen terug die gelden voor vervoer in de consumentenmarkt en de zakelijke markt.
 1. Het protocol van het RIVM, Noodzakelijk zittend vervoer van personen met (klachten passend bij) COVID-19.

Middels een stroomschema is in één overzicht te zien welke maatregelen gelden. Daarnaast heeft KNV een document met Veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld. Daarnaast is het sectorprotocol taxivervoer ook in het Engels beschikbaar.

Alle (sector)protocollen, het bijbehorende stroomschema en het document Veelgestelde vragen en antwoorden zijn terug te vinden op: https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

(laatste update op 6 augustus om 09.45)

HYG – Is er een sectorprotocol voor veilig zorgvervoer?

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke vereniging voor ondernemers actief in zorg- en taxivervoer, heeft samen met de vakbonden FNV en CNV Vakmensen sectorprotocollen opgesteld. Binnen de kaders van het kabinetsbeleid en adviezen van het RIVM voor de bestrijding van het corona-virus, willen zorg- en taxivervoerders en hun medewerkers het vervoer zo verantwoord mogelijk uitvoeren. Bij de totstandkoming van de protocollen is tevens gebruik gemaakt van input vanuit verschillende ministeries, opdrachtgevers, cliëntenorganisaties en enkele andere betrokken belangenorganisaties.

Er zijn vier protocollen voor zorg- en taxivervoer:

 1. Het Sectorprotocol Veilig zorgvervoer kinderen en jongeren (t/m 17 jaar). Hierin komen de maatregelen terug voor het leerlingen- en kinderopvangvervoer. En ook de maatregelen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs (v(s)o) en de kinderdienstencentra.
 1. Het Sectorprotocol Veilig zorgvervoer (vanaf 18 jaar en ouder). Hierin komen de maatregelen terug die gelden voor het Wmo vervoer, Valys, WSW vervoer, dagbestedingsvervoer, ziekenvervoer en de regiotaxi.
 1. Het Sectorprotocol Veilig taxivervoer. Hierin komen de maatregelen terug die gelden voor vervoer in de consumentenmarkt en de zakelijke markt.
 1. Het protocol van het RIVM, Noodzakelijk zittend vervoer van personen met (klachten passend bij) COVID-19.

Middels een stroomschema is in één overzicht te zien welke maatregelen gelden. Daarnaast heeft KNV een document met Veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld. Daarnaast is het sectorprotocol taxivervoer ook in het Engels beschikbaar.

Alle (sector)protocollen, het bijbehorende stroomschema en het document Veelgestelde vragen en antwoorden zijn terug te vinden op: https://www.knv.nl/coronaprotocollen/

(laatste update op 6 augustus om 09.45)

MEER – Is er een onafhankelijk onderzoek naar door corona veroorzaakte meerkosten?

Ja, Panteia deed hiernaar onderzoek.

Sociale partners hadden aan Panteia gevraagd te onderzoeken wat de meerkosten zijn voor zorgvervoer gedurende de coronacrisis vanwege

 1. solovervoer of beperkte combinatiemogelijkheden en
 2. bescherming en schoonmaak.

Het rapport is recent gepubliceerd.In het rapport worden de volgende conclusie getrokken:

 • In de door Panteia onderzochte bedrijven liggen de meerkosten voor solovervoer in het zorgvervoer ten tijde van corona in vergelijking met de situatie van voor corona (pre-corona) grofweg tussen de 50% en 60%;
 • Dit percentage ligt net wat lager dan de berekening die KNV zelf had gemaakt. Panteia schrijft er echter bij dat ze geen rekening hebben gehouden met de toename van het aantal lege kilometers bij solo-vervoer.
 • In de door Panteia onderzochte bedrijven liggen de meerkosten voor vervoer vanaf inwerkingtreding van het protocol Veilig zorgvervoer (vanaf 8 juni 2020 tot 30 juni) in vergelijking met de situatie van voor corona (pre-corona) grofweg tussen de 0% en 25%;
 • De meerkosten voor beschermingsmiddelen zoals afschermingen in voertuigen zijn significant, maar moeilijk te berekenen naar een percentage. De schoonmaakmiddelen zijn per beladen uur beperkt. De impact van deze kosten verschilt per bedrijf.

KNV heeft deze informatie inmiddels ook aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voorgelegd, die werken aan regelingen voor het compenseren van meerkosten die ondernemers in de periode maart tot 30 juni maakten als gevolg van de corona crisis.

Het volledige rapport is te vinden op: https://www.sfmobiliteit.nl/werkgever/nieuws/eindrapport-meerkosten-zorgvervoer-door-corona

NOW – 80% compensatie voor niet gereden ritten, hoe verhoudt zich dat tot de NOW en hoe het zit met het maken van een afrekening straks?

We krijgen vragen over hoe het nu precies werkt of moet werken, met die 80% compensatie voor niet gereden ritten, hoe zich dat dan verhoudt tot de NOW en hoe het zit met het maken van een afrekening straks. Daarom de volgende uitleg:
1. Als je opdrachtgever 80% compensatie/overbrugging, of hoe je het ook noemt, betaalt, dan telt dat mee in de omzet in het kader van de NOW. Dus, als je vóórdat je de NOW aanvraag gaat doen, al een compensatie hebt gekregen, of weet dat deze komt, dan telt die compensatie mee als omzet binnen de NOW, dus minder verlies voor dat deel van je omzet, dus minder compensatie vanuit de NOW.
2. Als je opdrachtgever geen of nog geen duidelijkheid heeft gegeven, bereken je wat je aan omzetverlies verwacht, er van uitgaande dat deze opdrachtgevers dus niet iets gaat compenseren, en doe je op basis van je te verwachten omzetverlies je aanvraag voor de NOW.
3. Blijkt vervolgens dat je opdrachtgever in een later stadium tóch je een compensatie betaalt, waar je dus bij aanvraag van je NOW geen rekening mee had gehouden, dan zal bij de afrekening in het kader van de NOW, daar door UWV alsnog rekening mee gehouden worden. Immers, je hebt dus uiteindelijk minder omzetverlies gehad, dan je had verwacht, dus mogelijk teveel NOW compensatie gekregen, dus terugbetalen aan het UWV.

De bedrijfstak is blij met de steunmaatregelen zoals de NOW. Maar daarmee worden de liquiditeits- en continuïteitsproblemen bij de bedrijven niet voorkomen. De vergoeding van de NOW gaat immers ook alleen over 90% van de loonkosten en niet over alle kosten van het vervoer (die wel blijven doorlopen als vervoer wegvalt). De marges in het zorgvervoer zijn al jaren klein of afwezig en bedrijven hebben dus geen reserves (meer) om niet binnen enkele weken al in ernstige problemen te komen. Daarom is doorbetalen van de vaste kosten voor het uitgevallen vervoer noodzakelijk. Zonder doorbetaling komt de toekomst van het vervoer van kwetsbare groepen echt in het geding. KNV blijft dus opdrachtgevers oproepen om 80% van de niet gereden ritten door te betalen.

KNV vindt het een onredelijke eis als opdrachtgevers 80% betalen als overbrugging, maar daarbij ook zeggen: dat verrekenen we straks met te rijden ritten, of met de meerkosten die nu in rekening worden gebracht. Straks worden er weer ritten gereden, misschien ook wel meer dan voorheen, maar daar staan dan ook weer kosten tegenover. Die 80% is dus enkel en alleen een overbrugging van kosten die nu gewoon doorlopen, zonder dat er een vervoersvraag is.

NOW – Het kabinet heeft aangegeven dat als een bedrijf gebruik maakt van de NOW, er geen werknemers op bedrijfseconomische gronden ontslagen mogen worden in de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Mag ik nog wel een vaststellingsovereenkomst sluiten? En mag ik iemand nog in de proeftijd ontslaan?

Het antwoord is ja in beide gevallen.

(laatste update op 15 mei om 14:30)

NOW – Ik rij alle vormen van vervoer: deel is private omzet, deel is publieke omzet, voor dat laatste krijg ik van mijn opdrachtgever wat hij noemt een ‘overbrugging’. Hoef ik die laatste in het kader van de NOW dan niet op te nemen als omzet ?

Dat moet wel, dat wordt gezien als omzet. Wel is het verstandig om deze gelden alleen bij de aanvraag mee te nemen als omzet als écht bekend is dat de opdrachtgever ook echt gaat uitbetalen. Is dat bij het doen van de aanvraag nog niet zeker, dan kan de aanvraag beter gedaan worden zonder rekening te houden met deze overbrugging. Uit de onderstaande tekst blijkt, dat het begrip “omzet” ‘ruim’ genomen moet worden. “Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst-en-verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veel gevallen met een andere benaming aangeduid. De opbrengsten uit de reguliere bedrijfsactiviteiten worden hier ook wel aangeduid als baten. Deze worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet. Deze werkgevers krijgen namelijk financiering vanuit (semi)publieke middelen en dat zorgt natuurlijk ook voor opbrengsten van waaruit de loonkosten worden betaald. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor deze regeling. Indien er sprake is van een (meer-)jaarlijkse subsidie (of andere baten) of langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden voor zover de grondslagen die worden gehanteerd in de jaarrekening hier niet reeds in voorzien. “ Maar het is dus niet zo, dat als je een deel doorbetaald krijgt van bijvoorbeeld een publieke opdrachtgever, je voor een ander deel van de omzet die wel wegvalt (bijvoorbeeld een opdracht van een private opdrachtgever) geen NOW zou kunnen aanvragen.

(laatste update op 15 mei om 14:33)

NOW – Is de referentie van 2019 die de NOW aanhoudt terecht?

Wanneer er in het begin van 2020 een forse uitbreiding doorgemaakt is, bijvoorbeeld vanwege het winnen van een aanbesteding, houdt de NOW daar helemaal geen rekening mee. Dat klopt, KNV is van mening dat hier ook werkelijk wat aan moet gebeuren en spant zich daar voor in. Het is echter de vraag of dit iets gaat opleveren. Want ook hier heeft de overheid een bewuste afweging gemaakt, getuige de volgende passage uit de kamerbrief: “Met een meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling wordt voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet al in aanmerking komt voor een subsidie uit hoofde van de NOW. Het kan desondanks voorkomen dat de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen. Gegeven de benodigde eenvoud van de regeling, welke noodzakelijk is om op zeer korte termijn zeer veel aanvragen te kunnen behandelen, is een correctie daarvoor niet mogelijk. “

(laatste update op 3 april om 16:08)

NOW – Vaststellingsproces NOW 1

Werkgevers kunnenvanaf 7 oktober 2020voor de NOW-1 een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Bij een voorschot vanaf € 100.000 of een definitieve subsidie vanaf €125.000 is accountantsverklaring nodig. Ondernemingen hebben een derdenverklaring nodig bij een voorschot boven de € 20.000 of een subsidie boven de € 25.000. Een derdenverklaring kan bijvoorbeeld door een administratiekantoor, belastingconsulentof boekhouder afgegeven

NOW – Waarom gaat de regeling uit van het niveau ‘concern’?

Dat pakt nadelig uit, omdat sommige onderdelen nog wel omzet genereren of zelfs gewoon goed draaien, terwijl anderen delen volledig stil liggen. En nu juist daar het personeel zit. Begrijpelijke opmerking, maar dit is duidelijk en weloverwogen ingebakken in de regeling, helaas, in het kader van de afweging: het moet een toegankelijke en snel toe te passen regeling zijn, zonder nuancemogelijkheden. Zie onder meer de volgende overweging die in de regeling is opgenomen : “Tegelijkertijd is het zo dat geen enkele van de drie opties in alle gevallen de voor werkgevers meest gewenste uitkomst geeft. Kiezen voor omzetbepaling op het niveau van het concern betekent dat sommige bedrijven met een forse omzetdaling geen subsidie krijgen, omdat andere onderdelen van het concern wel goed blijven draaien. Daar staat tegenover dat, als de omzetdaling van het concern 20 procent is, alle onderdelen in aanmerking komen voor subsidie, terwijl dat op basis van hun individuele omzet misschien niet het geval was geweest.”

Toepassing van de NOW bij concerns (motie Palland c.s. en toezegging): voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, ad (1) door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging en ad (2) door aanvullende accountantscontroles te vereisen.

(laatste update op 22 april 2020 om 21:00)

NOW – Wat moet ik bij de hand hebben om de aanvraag te doen bij het UWV loket?

Het UWV loket voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is sinds maandag 6 april om 9.00 uur open.
Meer informatie is te vinden via: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/?friendlyurl=/now
Via deze link is o.a. ook een checklist te vinden wat bij de hand te hebben voor de aanvraag van de NOW.

Twee aanvullende dingen nog:
1. Hoe zit het nu met de AOW gerechtigden ?
Als wij de regeling doorlezen lijkt het (in tegenstelling tot de verwachtingen) dat AOW gerechtigden geen onderdeel zijn van de regeling. Alle werknemers voor wie loonaangifte wordt gedaan EN die verzekerd zijn voor de WW, ZW of WIA vallen onder het begrip ‘loonsom’ waardoor de NOW kan worden aangevraagd en ontvangen.

(laatste update 15 mei om 14:17 uur)

NOW 1 en 2 – Wat zijn de wijzigingen per aug/sept 2020

Op 30 septemberjl. heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorwaarden van de NOW-3 en over een aantal wijzigingen in de NOW-1 en 2. Voor een flink deel werd een en ander al op 28 augustus jl. bekend gemaakt. Hieronder de wijzigingen:

*Bedrijven die onderdeel zijn van een groep en op werkmaatschappijniveau een NOW-subsidie willen ontvangen, mogen op het moment van de vaststellingsaanvraag alsnog voldoen aan de voorwaarden die gelden voor subsidievaststelling op het niveau van de werkmaatschappij.

*Werkgevers hoeven bij de aanvraag om vaststelling van de subsidie in beginsel geen documenten mee te sturen als bewijs voor de opgegeven omzetdaling, of het voldoen aan de voorwaarden die zijn verbonden aan een aanvraag op werkmaatschappijniveau.
De documenten kunnen wel opgevraagd worden als er nader onderzoek wordt gedaan.

*NOW 1: Zowel de termijnen voor de vaststellingsaanvraag, als de beslistermijn voor het UWV (52 weken), gaan pas vanaf 7 oktober 2020 lopen, in plaats van direct na afloop van het gekozen omzettijdvak.

*De bepalingen die het verbod regelen op het uitkeren van dividend en bonussen bevatten een verwijzing naar de jaarvergadering, waarin de jaarrekening van 2020 werd vastgesteld. Volgens minister Koolmees was de bedoeling van de verwijzing om duidelijk te maken dat het verbod alleen zag op het jaar 2020 en niet op 2021, maar wekt de verwijzing de suggestie dat werkgevers hun dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen kunnen opsparen en vlak na de jaarvergadering alsnog kunnen uitkeren over 2020. Dit is in strijd met het doel van de betreffende bepalingen: namelijk geen dividend en bonussen voor de directie laten uitkeren en eigen aandelen laten inkopen over 2020. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, wordt de oorspronkelijk als verduidelijking bedoelde zinsnede geschrapt

NOW 2.0 – wat zijn de hoofdlijnen?

Vanaf wanneer kan ik NOW-2 aanvragen?
Aanvragen kan vanaf 6 juli 2020 via het daar voor bestemde loket bij UWV;

Voor welke periode geldt NOW-2?
Het gaat om een periode voor loonkostensubsidie van vier maanden, te weten juni 2020 tot en met september 2020;

Hoe wordt NOW-2 berekend?
Het omzetverlies wordt berekend door een vergelijking te maken tussen de omzet in 2019 (omzet gedeeld door drie) en de omzet in een aaneengesloten viermaandelijkse periode in de periode van juni 2020 tot en met november 2020. Als van NOW 1 gebruik werd gemaakt dient qua omzetperiode aangesloten te worden bij de periode die daarbij als uitgangspunt is genomen. Het omzetverlies dient net als in NOW 1 ten minste 20% te zijn.Het loon over de maand maart 2020 vormt het uitgangspunt voor de subsidie. In plaats van een opslag van 30% op de loonkosten wordt er een opslag van 40% toegepast;

Hoe zit het met ontslag en NOW-2?
Indien in de subsidieperiode via het UWV ontslag voor medewerker(s) wordt aangevraagd, wordt de subsidie gekort met de loonsom van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd voor een periode van drie maanden (uitdrukkelijk niet voor een periode van vier maanden!) Het gaat hier niet om arbeidsovereenkomsten die met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd;

Als de loonsom over juni/september 2020 lager is dan de loonsom over maart 2020 (maal vier) zal, indachtig het in NOW 1 toegepaste systeem, de subsidie verminderd worden met het verschil maal 1,4 maal 0.9;

Het totale subsidiebedrag wordt met 5% verminderd als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 een melding als bedoeld in de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) doet. Het moet dan tevens gaan om ontslag gedurende het subsidietijdvak van 20 of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen. De werkgever kan de vermindering van het subsidiebedrag met 5% voorkomen door met de FNV en CNV overeenstemming te bereiken over de ontslagen waar de WMCO-melding op ziet. Dat betekent dat er overeenstemming moet zijn over de noodzaak van het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen. Ook hier gaat het dus niet om arbeidsovereenkomsten die met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd. LET OP: de verplichtingen voortvloeiend uit de WMCO blijven onverkort van toepassing!

Mag ik een winstuitkering doen wanneer ik gebruik maak van NOW-2?
Een bedrijf dat gebruik maakt van NOW 2 en op grond hiervan een subsidie van 125.000 euro of meer, of een voorschot van 100.000 euro of meer ontvangt, mag over het jaar 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Moet ik scholingsinspanningen doen voor mijn werknemers?
Ja, dat moet u. De werkgever is verplicht zich in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing en verklaart bij de aanvraag NOW 2 aan deze inspanningsverplichting te zullen voldoen. Het crisispakket scholing “NL leert door” zal onder meer in dit kader voorzien in middelen.

(laatste update op 26 juni om 09.47)

NOW 3

Op 30 septemberjl. heeft minister Koolmees de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorwaarden van de NOW-3 en over een aantal wijzigingen in de NOW-1 en 2. Voor een flink deel werd een en ander al op 28 augustus jl. bekend gemaakt. Zie hier de publicatie van de NOW 3.

Aanvulling op NOW 3:
*In NOW-3 is een inspanningsverplichtingopgenomen voor de werkgever om mee te werkenaan de begeleiding naar nieuw werk van werknemersvoor wie tijdens het subsidietijdvak om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning wordt aangevraagd. De van werk-naar-werkbegeleiding kan bestaan uit scholing, instrumenten en voorzieningen. De werkgever is verplicht om contact op te nemen met UWV via de UWV-telefoon NOW, als die gedurende het subsidietijdvak voor een of meerdere werknemers een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij UWV. Werkgevers die dit nalaten, zullen met 5% op de subsidie gekort worden.

*De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Alsaanspraak wordt gemaakt op de NOW-subsidie in opeenvolgende tranches, iser geen keuze mogelijk, maar moetende omzetperiodes op elkaar aan te sluiten.

*De voorschotten van alle drie de tranches van de NOW-3 zullen worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020. Als die in de polisadministratie van het UWV ontbreekt, wordt uitgegaan van de loonsom van april 2020.

*Streven is de aanvraag voor de derde tranche, 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, mogelijk te maken van 16 november tot 13 december 2020. Het aanvraagtijdvak voor de vierde tranche is 15 februari tot en met14 maart 2021. Voor de vijfde tranche is het beoogde aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021. Na het toekennen van de subsidie, zal de aanvrager een voorschot van 80% ontvangen in drie termijnen. De maximale beslistermijn is 13 weken, maar gestreefd wordt naar betaling van het eerste voorschot binnen 2 à 4 weken.

*Aanvragen voor de definitievevaststelling van de subsidies over alle drie de tranches moeten apart worden gedaan,maar zijn pas mogelijk vanaf 1 september 2021. Nadere informatie over hetvaststellingsproces volgt nog. Aanvraag moet worden gedaan binnen 24 weken, of 38 weken als een accountantsverklaring vereist is

RDW – In hoeverre kunnen leasemaatschappijen mij tegemoetkomen met betrekking tot schorsen bij de RDW?

Dat is afhankelijk van de situatie. Er kunnen zich namelijk de volgende situaties voordoen:

 1. Voertuigen zijn eigendom van de taxiondernemer en staan dus op zijn naam: schorsing is geen probleem, omdat de tenaamstellingscodes bekend zijn bij de ondernemer.
 2. Voertuigen worden geleased bij een leasemaatschappij maar de voertuigen staan op naam van het taxibedrijf. Voertuigen staan vaak op naam van de ondernemer omdat de ondernemer dan de BPM kon terug vorderen. Leasemaatschappij heeft geen taxivergunning en kan dat dus niet.
  In dat geval kan online schorsing worden aangevraagd via E-herkenning. RDW kan dan zien dat de voertuigen op naam staan van de ondernemer of taxi onderneming, maar eigendom zijn van een leasemaatschappij. Schorsing kan dan gerealiseerd worden. Tenaamstellingscodes zijn dan niet nodig.
 3. Voertuigen worden geleased, maar staan niet op naam van de ondernemer/taxibedrijf: ondernemer kan dan de voertuigen niet zelf schorsen en zal contact op moeten nemen met zijn leasemaatschappij en bespreken wat de mogelijkheden zijn.

(laatste update op 8 april 2020 om 18:19)

RDW – Is het RDW advies over afscherming in auto’s (en dus ook taxi’s) beschikbaar?

De RDW heeft op haar website een bericht geplaatst over het advies dat zij aan het ministerie van I&W (infrastructuur en waterstaat) hebben gegeven over het plaatsen van afschermingen. Het advies houdt in dat:
-het plaatsen van afscherming tussen de bestuurder en de bijrijder grote risico’s met zich meebrengt;
-het plaatsen van afscherming tussen de eerste en tweede zitrij mogelijk is, mits er aan diverse veiligheidsvoorschriften is voldaan.

Die veiligheidsvoorschriften zijn:
-de goede werking van veiligheidssystemen mag niet worden gehinderd, bijvoorbeeld de veiligheidsgordel en airbags;
-er moet een rechterbuitenspiegel zijn gemonteerd (dit is al verplicht voor voertuigen in gebruik genomen na 25 januari 2010);
-er mag geen sprake zijn van nadelige invloed op het zicht, door bijvoorbeeld schittering, vertekend beeld of gebrekkige ontwaseming;
-het moet mogelijk blijven de auto snel te kunnen verlaten. De afscherming mag de doorgang naar buiten niet belemmeren;
-het materiaal van de afscherming mag niet leiden tot lichamelijk letsel bij een aanrijding, bijvoorbeeld door versplintering van het scherm in scherpe delen; polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal versplintert niet of zeer moeilijk in scherpe delen. Het gebruik van plexiglas voldoet hier niet aan, omdat het kan breken of scheuren waarbij scherpe randen kunnen ontstaan die mogelijk verwondingen veroorzaken;
-de afscherming moet deugdelijk bevestigd zijn en mag niet los op een zitplaats rusten.

De RDW heeft het advies opgeleverd aan het ministerie van I&W die het nu nog vast moet gaan leggen in regelgeving. Het ministerie zal hier binnenkort over communiceren. Wanneer dat zal zijn is ons op dit moment niet bekend. Maar we verwachten dat die regelgeving niet (veel) zal gaan afwijken ten opzichte van het RDW advies. Voor het plaatsen van afschermingen in bussen loopt overigens nog een onderzoek.
Meer weten ? Ga naar: https://www.rdw.nl/over-rdw/nieuws/2020/advies-rdw-afscherming-in-personenautos

(laatste update 11 juni 2020 om 31.57 uur)

RDW – Kan ik mijn voertuigen schorsen bij de RDW en wat zijn de gevolgen daarvan ?

Ja, u kunt uw voertuigen schorsen en veel bedrijven die voertuigen stil hebben staan gaan ook al over tot schorsing. Dat kan bij de RDW online geregeld worden. Tijdens de schorsing hoeft u niet te voldoen aan de voertuigverplichtingen (motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK-plicht). De motorrijtuigenbelasting stopt automatisch. U moet wel zelf uw verzekering opzeggen.

Aangepast tarief
Om tegemoet te komen aan de vragen vanuit de sector zal de RDW vanaf donderdagmiddag 26 maart een aangepast schorsingsbeleid invoeren. Het is vanaf dan mogelijk om voor de eerste vijf voertuigen het reguliere schorsingstarief te betalen, waarna voor elk volgend voertuig een 0-tarief zal gelden. Vanaf 26 maart staat hier informatie over op deze website.

KNV pleit ervoor dat de regeling mbt de schorsing geldt met terugwerkende kracht en tevens dat dit mogelijk is vanaf 0 voertuigen, niet vanaf vijf. Kleine ondernemingen en zzp-ers hebben daar dan dus geen profijt van. Hierover later meer.

Heeft schorsen effect op de BPM teruggave of MRB vrijstelling ?

– Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst daarover: Het schorsen van een taxi raakt niet aan de voorwaarden en beperkingen van de teruggaafregeling. Dit betekent dat ook indien een taxi geschorst is bpm-teruggaaf wordt verleend, mits aan alle voorwaarden voor bpm-teruggaaf is voldaan.

– In geval van schorsen van een voertuig, blijft ook de vrijstelling MRB gewoon gelden. Wel moet aan de normale voorwaarden voldaan worden, op basis waarvan je een MRB vrijstelling hebt.

– Maar hoe zit het met de zogenaamde 90-10 maatregel (van belang bij de BPM teruggave en MRB vrijstelling) ? Ik moet immers minimaal 90% van mijn kilometers taxi gerelateerde km’s rijden anders gaat het mis. We horen geregeld dat chauffeurs meer andersoortig werk kunnen gaan doen (het is bijv. heel druk bij het rondbrengen van pakketjes e.d.) en daarmee over de 10% heen gaan. De Belastingsdienst blijft vasthouden aan de 9-10 maatregel

De BPM teruggave regeling blijft gehandhaafd bij schorsing. Maar lopen de termijnen ook tijdens de schorsing door? M.a.w. blijft het 36 maanden of worden de maanden dat het voertuig geschorst is er later bijgeteld? De Belastingdienst geeft aan dat de termijn van 36 maanden blijft gehandhaafd.

(laatste update op 10 augustus om 19:30)

SFM – Wat doet het SFM om ondernemers te helpen?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de taxibranche. Veel ondernemers zagen hun omzet in korte tijd soms helemaal wegvallen. Ondanks de steunmaatregelen van de overheid is de situatie voor veel bedrijven alles behalve rooskleurig. Het bestuur van Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM)wil graag een bijdrage leveren om bedrijven binnen de taxisector te ondersteunen. Daarom heeft het bestuur besloten om de SFM-premie over het tweede én ook over het derde kwartaal te laten vervallen. Deze premie zal niet worden geïnd. Het betreft de maanden april, mei en juni voor het 2e kwartaal en juli, augustus en september voor het 3e kwartaal.
Meer informatie via: https://www.sfmobiliteit.nl/werkgever/nieuws/sfm-premie-3e-kwartaal-vervalt

(laatste update op 20 mei om 09:14)

TOGS – Heb ik als ondernemer in de taxisector recht op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) van 4000 euro?

Ja, u heeft als taxiondernemer recht op de TOGS.

Het kabinet heeft een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Deze bedrijven krijgen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro.

Inmiddels heeft het Kabinet besloten dat taxi ook aan de lijst wordt toegevoegd en dus hiervoor in aanmerking kan komen ! Daar is de afgelopen periode door diverse organisaties, waaronder KNV, flinke lobby op gedaan. Dat is goed nieuws dus voor de sector!! Ook voor de KNV-leden in de touringcarsector was het een goede avond. De code ‘ongeregeld personenvervoer’ staat gelukkig ook op de lijst. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Om in aanmerking te komen voor de TOGS geldt een aantal voorwaarden, die je hier kunt vinden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden
Op hoofdlijnen komt het er op neer dat je 4000 euro als eenmalig tegemoetkoming kunt krijgen, als je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000. En dat je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten verwacht. Oók na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Via de volgende link kom je op de site van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), die de regeling uitvoert en waar je de aanvraag ook moet indienen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Hieronder een antwoord op enkele veelgestelde vragen:

Hoe zit het met doen van een aanvraag, met DigiD of e-herkenning?
Je kunt op beide manieren de aanvraag doen, via DigiD of via e-herkenning.

Hoe zit het met die eis van bedrijfsadres mag niet dezelfde zijn als woonadres?
Dat is in geval van taxi losgelaten. Dus ook als je bedrijfsadres hetzelfde is als je woonadres kun je voor de TOGS compensatie in aanmerking komen.

Ik heb met bijv. mijn leveranciers en verzekeraar kunnen regelen dat ik minder kosten maak, dan wel bepaalde kosten pas later hoef te betalen, hoe zit dat dan in de TOGS?
Bij de TOGS gelden de betaalde kosten/lasten in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020.

Zit er een verschil tussen het begrip ‘ vaste lasten’ en ‘vaste kosten’?
In de regeling wordt gesproken over vaste lasten en niet over vaste kosten. Daar zit inderdaad verschil in.
Vaste lasten zijn grof gezegd: huur bedrijfsvestiging, verzekeringen, belastingen en personeelskosten. En ook lease kosten, telefoonabonnement, kosten voor de geschillencommissie, kosten voor meterkeuringen en APK en premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Variabele kosten blijven er wel buiten, denk aan brandstof en onderhoud.

Ik heb wel een omzetverlies en vaste lasten die doorlopen, maar dat is (net iets) minder dan 4000 euro, hoe zit het dan?
Dan kun je geen gebruik maken van de TOGS, er staat nadrukkelijk steeds TEN MINSTE 4000 euro.

Hoe zit het met de controle op de voorwaarden van de TOGS?
RVO controleert de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren zij bij de controle dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan herziet RVO het uitbetaalde bedrag of vordert het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

Bij financial lease zou de rente wel als vaste kosten gezien mogen worden maar de aflossing niet. Maar beide zijn toch vaste lasten, hoe zit het nu?
Het gaat volgens de TOGS inderdaad om vaste lasten. Een leasecontract behoort tot de vaste lasten. Het maandbedrag mag dan ook worden meegeteld voor die € 4.000,-. Er wordt nergens gesproken over het opsplitsen van rente en aflossing.

Belastingen zijn vaste lasten, maar over welke belastingen hebben we het dan? Geldt de BTW aangifte over 1e kwartaal ook? Hoe zit het met iemand die zijn auto met eigen geld heeft aangeschaft; mogen de afschrijvingen opgevoerd worden als vaste lasten? En gaat het om betalingen/vaste lasten incl. of excl. BTW?
Belastingen die hiervoor in aanmerking komen zijn de motorrijtuigenbelasting en dividendbelasting (respectievelijk niet relevant voor taxi of zzp’ers).

Kom ik als AOW-er en ZZP’er met de SBI taxicode in aanmerking voor een vergoeding ihkv de TOGS?
Voor een aanvraag voor de TOGS is de leeftijd geen criterium. Degene die in aanmerking wil komen moet wel even de overige voorwaarden checken (waar aan voldaan moet worden): https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/voorwaarden.
Het gaat om vaste lasten die in de periode van 16 maart en 15 juni daadwerkelijk betaald zijn. Afschrijvingen zijn dus geen vaste lasten in dit verband.
Het gaat om betalingen/vaste lasten exclusief BTW: de BTW kan weer worden terug gevraagd.

•Tegemoetkoming vaste lasten MKB
Voor de onderdelen van het brede MKB die het hardst geraakt worden door de crisis doordat ze de effecten voelen van de overheidsmaatregelen komt een regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor drie maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. Voor deze regeling wordt het budgettair beslag geraamd op ca. €1 miljard. Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing.

(laatste update op 20 mei 2020 om 22:19)

TOGS – Ik heb met bijv. mijn leveranciers en verzekeraar kunnen regelen dat ik minder kosten maak, dan wel bepaalde kosten pas later hoef te betalen, hoe zit dat dan in de TOGS?

Bij de TOGS gelden de betaalde kosten/lasten in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020. Uitgestelde betalingen die toegerekend worden aan de periode tussen 16 maart tot en met 15 juni 2020 mogen wel meegenomen worden

(laatste update 10 augustus 2020 9:30 uur)

TOZO – Is er extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) oftewel ToZo

Veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, zitten noodgedwongen zonder of met minder inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.
TIP: de verschillende loketten van gemeenten communiceren dat ToZo kan worden aangevraagd door mensen tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan zouden mensen > AOW leeftijd buiten de boot vallen. Voor AOW-ers die onvoldoende AOW-rechten hebben (bijvoorbeeld omdat ze tijdens het werkzame leven enige tijd in het buitenland heeft gewoond) bestaat er nog een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Dat is een bestaande regeling. Of deze voldoende biedt, is lastig in te schatten (want ook weer van allerlei voorwaarden afhankelijk), maar het valt gezien de ernst van de problematiek in elk geval te proberen.

Betalingsproblemen door coronavirus? De Belastingdienst (BD) neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen

Ben je ondernemer of zzp’er en is je bedrijf in de problemen door de coronacrisis? BD heeft maatregelen genomen om je te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen.
Op de site van de Belastingdienst is meer informatie te vinden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Veelgestelde vragen TOZO

Een zzp’er heeft zijn ToZo ontvangen van de gemeente, maar heeft een vraag over wel/niet terugbetalen. Het is toch geen lening ?
Bepalend is: heeft de zzp’er inkomensondersteuning van 3 maanden aangevraagd of een lening. Voor de eerste geldt inderdaad niet dat het terugbetaald moet worden, voor de lening* wel.
Het kan alleen zijn dat de aanvraag (als het om inkomensondersteuning van 3 maanden gaat) nog niet helemaal is afgerond, waardoor de chauffeur alvast een voorschot krijgt. Dat moet dan worden gezien als ‘lening’/verrekening na toekenning van de aanvraag en vaststelling van het definitieve bedrag.

* Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze lening is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

*Ik ben een ondernemer met AOW. Kom ik als zelfstandige in aanmerking voor bedrijfskrediet binnen de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)-regeling?
Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. Je kunt je aanvraag doen zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is. De mogelijkheid voor zelfstandigen om bedrijfskrediet aan te vragen bij de gemeente (maximaal € 10.517 tegen een rente van 2%) geldt tot 31 augustus.

*Worden de financiële regelingen in het noodpakket verlengd?
De Tozo wordt eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus. Wel geldt als voorwaarde een partnertoets. De aanvraagprocedure blijft eenvoudig en laagdrempelig.

*Kan ik nog aanspraak maken op financiële regelingen als mijn onderneming (gedeeltelijk) weer van start gaat?
Het open of dicht zijn speelt geen rol bij het aanspraak maken op een financiële regeling. Als voldaan wordt aan de voorwaarden van de specifieke regeling, dan kan er gebruik van gemaakt worden.

Het was de bedoeling dat per 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets zou worden ingevoerd. Dat wordt uitgesteld tot 1 april 2021

(laatste update 16 okt 2020 om 13.09 uur)

TVL – Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) bedoeld?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Taxi ondernemingen kunnen gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. De taxibranche is één van deze specifieke branches.
U kunt TVL voor de eerste periode (1 juni tot en met 30 september 2020) aanvragen tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.
U kunt de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. De belangrijkste verschillen met de TVL in de eerste periode:
• Uw vaste lasten moeten minimaal € 3.000 zijn in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).
• De subsidie bedraagt maximaal € 90.000 (eerder: maximaal € 50.000).
• Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog. Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies.

Drie nieuwe periodes:
• Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020
• Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021
• Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021

De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Voor nader informatie: https://www.rvo.nl/tvl.

TX – Ik ben ook TX-Keurmerkhouder. Heeft TX ook maatregelen genomen om ondernemers te helpen?

In overleg met het bestuur van stichting TX-Keur, het Centraal College van Deskundigen en de inspecterende instellingen heeft TX keur een pakket aan ondersteunende maatregelen samengesteld om TX keurmerkhouders te helpen de kwaliteitsambities van de sector (blijvend) te handhaven.

Om de kwaliteitsambities van onze TX-keurmerkhouders in deze onzekere tijden een steuntje in de rug te geven, stelde TX-Keur een pakket met tegemoetkomende maatregelen samen:
•Extra tijd voor het laten uitvoeren van inspecties
•Tijdelijk extra mogelijkheden voor ontheffing van voertuigen ouder dan 10 jaar
•Periode voor schadeherstel wordt verruimd
•Opleidingseisen wordt verruimd
•Coulance bij inspecties
•Korting van 50% op de jaarlijkse bijdrage aan de stichting TX-Keur
Alle TX-keurmerkhouders zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld. Vragen? Neem dan contact op met TX-Keur manager Andre Jeursen: a.jeursen@tx-keur.nl.

Meer informatie over wat deze maatregelen precies zijn, kunt u hier vinden.

(laatste update 15 april 2020 om 20:49)

VERZ – Kan er iets gedaan worden aan de verzekeringen van taxi’s?

De premies zijn fors, voertuigen komen stil te vallen, dan wel rijden veel minder km’s dan voorheen. Schorsen van het voertuig bij de RDW biedt soelaas, want (als voertuig ook van de openbare weg is) geldt verplichting om verzekerd te houden niet meer. En dus geen premie.

We hebben inmiddels begrepen dat in ieder geval Nationale Nederlanden als Achmea bereidheid tonen om aan de voorwaarden van de verzekering wat te doen (verlagen dekking en daarmee lagere premie) (bij hoge uitzondering en alleen vanwege de huidige crisis) voor die voertuigen die niet gebruikt worden en op eigen terrein of stalling staan. Maar ook Amlin en Allianz bieden mogelijkheden.

De Vereende heeft ons laten weten dat zij de verzekeringsdekking voor taxi’s die nu WA+volledig casco zijn verzekerd, en die nauwelijks worden gebruikt, voor de ‘time being’ kunnen worden ‘verlaagd’ naar een WA+beperkt casco dekking. De premie voor die beperkt casco verzekering is beduidend lager dan de premie voor volledig casco, maar de dekking is dan ook minder uitgebreid (bijvoorbeeld aanrijdingsschade is niet verzekerd op de beperkt cascoverzekering).

Veelgestelde vragen Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van verzekeraars zegt: “In zijn algemeenheid hebben verzekeraars aangegeven ondernemers, die door het wegvallen van inkomsten vanwege corona in de problemen komen, zo goed mogelijk willen helpen om voertuigen goed verzekerd te houden. We raden deze klanten aan contact op te nemen met hun verzekeraar. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing”.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een speciale themapagina op zijn website gelanceerd over het coronavirus. Op deze themapagina worden de belangrijkste en meestgestelde vragen op een rijtje gezet: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

Ook heeft het Verbond van Verzkeraars in overleg met haar leden een raamwerk ontwikkeld voor verzekeraars, volmachten en tussenpersonen om oplossingen te bieden voor ondernemingen die door de corona-crisis in zwaar weer terecht zijn gekomen. Het bericht hierover is hier terug te vinden: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/raamwerk-voor-ondernemers-in-nood-om-premie-schuldpositie-te-voorkomen

(laatste update op 15 april 2020 om 11:37)

WLZ -Is er een compensatie regeling voor omzetderving in de Wlz (wet langdurige zorg)?

VWS stuurde half juni een brief aan de Kamer over de compensatie regeling omzetderving in het kader van de Wlz.

Belangrijkste passage uit deze brief vanwege de vraag: wat betekent dat voor omzetderving van vervoerders die voor instellingen rijden:

“Ik vraag daarom NZa de maatregel in de Wlz te verlengen tot 1 augustus voor de gehandicaptenzorg (zowel de intramurale zorg als de extramurale dagbesteding) en intramurale ggz (binnen de Wlz) en tot 1 september 2020 voor de intramurale ouderenzorg. Na deze data komen aanbieders in beginsel niet meer in aanmerking voor de vergoeding van de doorlopende kosten. Voor uitzonderlijke situaties ga ik de NZa vragen om de beleidsregel aan te passen, zodat zorgkantoren de mogelijkheid krijgen om tot uiterlijk 31 december 2020 maatwerkafspraken te maken. De uitwerking van deze uitzonderingsregeling vergt nog nadere afstemming met de NZa en Zorgverzekeraars Nederland. Ik kom hier op korte termijn op terug.”

 

Meer informatie : https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/12/kamerbrief-over-perspectief-compensatie-omzetderving-wlz

ZZP – Welke financiële noodmaatregelen zijn er voor zzp’ers?

Dat zijn er een paar, hieronder een opsomming. En af en toe komen er ook aanpassingen door. Kijk dus ook op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.
Of ga naar de Corona rekentool die VNO NCW heeft ontwikkeld: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/nieuwe-coronacalculator-berekent-hoe-ondernemer-door-crisis-komt?utm_source=Nieuwsbrief_VNO-NCW&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail

Wij werken samen met