LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

Veelgestelde vragen


Zorgvervoer en taxi
80% REG – Hoe zit het met doorbetalen van 80% van niet gereden ritten in relatie tot payroll – en uitzendkrachten?

KNV heeft als standpunt dat opdrachtgevers 80% van de niet gereden ritten zouden moeten doorbetalen. En KNV heeft daarbij ook steeds gezegd: daar waar onderaannemers vervoer rijden dat is uitgevallen in opdracht van hoofdaannemers, dan moet die 80% doorbetaling óók ten goede aan de onderaannemers komen. De vraag wordt nu gesteld hoe KNV dat ziet in relatie tot payroll- en uitzendkrachten (niet zijnde uitzendkrachten met een zogenaamd uitzendbeding waarbij de inleenopdracht per dag kan eindigen). Het kan namelijk zo zijn dat tot wel 100% van het personeel bestaat uit payroll- en uitzendkrachten. Zo’n payroll- en uitzendbureau is dan eigenlijk meer een soort extern belegd salarisadministratiekantoor/HR afdeling.

In het Panteia rapport, dat KNV samen met bonden liet maken over wat de doorlopende kosten zijn bij uitgevallen vervoer, komt terug dat op 7,7% van de FTE’s bespaard kan worden op de loonkosten omdat er met uitzendkrachten wordt gewerkt (dat valt dus zogezegd in de 20%). Maar dat ziet niet op de situaties zoals hierboven staan beschreven. Panteia maakte in het rapport (in algemene zin) dan ook de opmerking “Daar waar sprake is van een langdurige relatie en contractuele afspraken bestaan tussen uitzendbureau en taxibedrijf zullen compensatiemaatregelen moeten worden afgesproken en zullen de kosten niet volledig wegvallen.”

KNV is dan ook van mening dat payroll- en uitzendkrachten, zoals dat hierboven wordt beschreven, meegenomen moeten worden in de berekening van kosten die doorlopen, als het percentage die 7,7% te boven gaat. En dat daarmee óók payroll- en uitzendbureaus doorbetaald worden in die situaties. Omdat niet alle situaties in de praktijk gelijk zullen zijn, zal het veelal wel maatwerk zijn (waarbij tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en evt. betrokken onderaannemer invulling wordt gegeven aan de specifieke situatie), maar dat doet niks af aan het principe.

(laatste update op 23 april 2020 om 14:24)

80% REG – In het zorgvervoer zijn diverse opdrachtgevers verantwoordelijk voor het vervoer, waaronder gemeenten voor de Wmo en het leerlingenvervoer, zorgverzekeraars voor het ziekenvervoer, het ministerie van VWS voor het bovenregionale Valys vervoer. Welk standpunt heeft KNV over het overeind houden van zorgvervoer als onderdeel van de zorgketen ? En hoe kijken die verschillende opdrachtgevers daar tegenaan ?

KNV is van mening dat 80% van de niet gereden ritten moet worden doorbetaald, dat van de regulier nu gereden ritten 100% van het tarief wordt doorbetaald en dat er ten aanzien van meerkosten goede maatwerk afspraken tussen opdrachtgever en vervoerder gemaakt moeten worden. Aangezien de ritten die nu nog wèl worden gereden, veelal minder efficiënt zijn dan normaal gesproken kan worden gedaan.

VNG, maar ook VWS, ZN en CGN ondersteunen de lijn dat voor niet gereden ritten moet worden doorbetaald. Lees in bijgaand document meer over de verschillende standpunten.

Update bij doorbetaling en meerkosten zorgvervoer 14 mei
We zien dat hier en daar informatie op de sites van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) voor wat betreft de doorbetaling in het zorgvervoer wat is aangepast/uitgebreid. Vandaar dat we jullie nog even attenderen op de volgende links:

Website ZN over de continuïteitsbijdrage: https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage
Website ZN met veelgestelde vragen over de Wlz, waar vervoer ook in terugkomt: https://www.zn.nl/corona/q-en-a-wet-langdurige-zorg
Website VGN met vraag en antwoord over vervoer instellingen: https://www.vgn.nl/faq/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus
Website VNG met veelgestelde vragen over het doelgroepenvervoer: https://vng.nl/artikelen/vragen-en-antwoorden-corona-sociaal-domein#Doelgroepenvervoer

(laatste update op 14 mei om 21:10)

80% REG – Is er een modelbrief Zorgvervoer / Taxivervoer voor opdrachtgevers ivm het aanvragen van de 80% maatregel?

Ja er is een modelbrief.

Klik hier voor de word versie.

(laatste update 15 april 2020 om 13:20)

80% REG – Kan ik als zorgaanbieder binnen de WMO en Jeugdwet rekenen op financiële zekerheid?

Door de coronacrisis ervaren zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet.
Het gaat om tijdelijke maatregelen voor extra kosten, compensatie voor omzetderving en op peil houden van liquiditeit. Het kabinet en de VNG doen een zeer dringend beroep op alle gemeenten om hun aanbieders van o.a. WMO-vervoer financiële zekerheid en ruimte te bieden tot in elk geval 1 juni 2020. Doel is continuïteit en capaciteit beschikbaar houden voor na de crisis.

Kern van die afspraken is:

 • Meerkosten: Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen. De komende tijd wordt de wijze van compensatie nader uitgewerkt.
 • Tijdelijke omzetdaling: Er gaat betaald worden voor het uitgevallen zorgdiensten. Het doel is acute liquiditeitsproblemen voorkomen. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich ook inspannen om hun inzet zo goed mogelijk te blijven doen.

Deze informatie komt van de site van VNG.

KNV heeft begrepen dat hier nadrukkelijk OOK het vervoer in het sociale domein onder valt. Over leerlingenvervoer en over het vervoer dat via de gemeenten door de instellingen wordt geregeld, is VNG nog bezig met het Rijk, zo begrepen we.

(laatste update op 27 maart 2020 om 16:53 uur)

80% REG – Krijg ik als zorgaanbieder steun van de zorgverzekeraar?

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Zorgaanbieders die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering kunnen een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen bij de zorgverzekeraars. Dit compenseert het overgrote deel van de omzetdaling door de coronacrisis en gaat verder dan de dekking van loonkosten in de rijksregelingen. Zorgaanbieders kunnen daardoor hun doorlopende kosten betalen, zij hoeven de bijdrage niet terug te betalen. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laten weten. De de hoogte van de maandelijkse bijdrage is terug te vinden door op de volgende link te klikken: https://assets.zn.nl/p/32768//files/Continu%c3%afteitsbijdrage-regeling%20ZN.pdf. Ook het ziekenvervoer wordt hierin genoemd.
Zorgaanbieders met een zorgcontract kunnen een vooruitbetaling aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO: www.vecozo.nl.

(laatste update op 2 mei om 21:15)

80% REG – Mijn opdrachtgever wil 80% doorbetalen, is er een modelovereenkomst beschikbaar om dit goed vast te leggen?

Zoals bekend pleiten we vanuit KNV al geruime tijd voor doorbetaling van 80% voor niet gereden ritten door opdrachtgevers. We zien inmiddels dat opdrachtgevers dat (deels) ook doen, maar nog niet allemaal. Daar waar opdrachtgevers wel bereid zijn om iets te doen zien we dat er veelal aanvullende afspraken met voorwaarden gemaakt worden tussen opdrachtgever en vervoerder, maar ook tussen hoofd- en onderaannemers. We zien dat die aanvullende afspraken en voorwaarden nogal verschillend kunnen uitpakken. Om die reden hebben we gemeend er goed aan te doen een tweetal modellen uit te werken die gebruikt zouden kunnen worden om nadere afspraken en voorwaarden bij het doorbetalen van niet gereden ritten mee vast te leggen.

Bijgaand een tweetal modelovereenkomsten aan.
Eén modelovereenkomst die gebruikt kan worden in de verhouding Opdrachtgever (bv gemeente, of zorginstelling) en hoofdopdrachtnemer (vervoerder, ook wel hoofdaannemer genoemd).
Eén modelovereenkomst die gesloten kan worden tussen een hoofdopdrachtnemer (hoofdaannemer) en een onderopdrachtnemer (onderaannemer).

De modellen zijn met zorg samengesteld, maar kunnen beslist niet als maatwerk aangemerkt worden, en zijn slechts een leidraad in het kader van specifiek en concreet te maken afspraken. Dat zal op individueel bedrijfsniveau verwezenlijkt dienen te worden. In de modellen is ten aanzien van een aantal bepalingen een toelichting opgenomen. Soms is er een keuzemogelijkheid aangegeven. KNV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze modellen, en ook niet voor het onjuiste of onoordeelkundige gebruik daarvan.

(laatste update op 18 mei om 20.05)

80% REG – Wat gebeurt er met de BTW als opdrachtgevers 80% voor niet gereden ritten doorbetalen?

Het heeft even geduurd en we hebben ook hier hard aan getrokken om duidelijkheid te komen, en die is er nu. De belastingdienst geeft in bijgaande brief tekst en uitleg over wanneer doorbetaling wél en wanneer níet BTW plichtig is. Kort samengevat komt het op het volgende neer:

1. Opdrachtgever/gemeente is contractueel niet verplicht om nog te betalen aan de taxiondernemer maar dat toch doet om deze ondernemer van faillissement te redden in het algemeen belang. Er is geen vergoeding bedongen en geen sprake van een dienst onder bezwarende titel. In dit geval staat tegenover de betaling van de opdrachtgever geen prestatie die individualiseerbaar wordt verbruikt door de opdrachtgever. De betaling heeft hoofdzakelijk het karakter van een (nood)subsidie. In deze situatie is geen sprake van een vergoeding in de zin van de btw en is dus geen btw verschuldigd.

2. Opdrachtgever/gemeente betaalt aan de taxiondernemer op basis van een contractuele verplichting om de vergoeding door te betalen. Door de coronacrisis heeft de opdrachtgever geen behoefte meer aan vervoer c.q. kan dit niet worden gerealiseerd in het licht van de genomen maatregelen. In deze situatie is de betaling vooral geënt op de contractuele verplichting tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en is geen sprake van een subsidie. De betaling is bedongen en zou ook civielrechtelijk kunnen worden afgedwongen door de opdrachtnemer. In deze situatie is wel sprake van een vergoeding in de zin van de btw en is er wel btw verschuldigd.

Wanneer er geen contractuele verplichting tot doorbetaling is, zal de betaling in de regel meer het karakter van een subsidie hebben, die niet belast is met BTW.
De vergoeding is dan wel omzet maar niet met BTW belast (out of scope). Dat betekent dat de BTW op kosten die rechtstreeks aan deze activiteit/periode zijn toe te rekenen niet voor aftrek in aanmerking komt.
Het is niet nodig om aan te tonen dat de taxiondernemer anders failliet was gegaan. Dit betekent dat:
– de factuur aan de gemeente met geleverde prestatie voorzien moet worden van BTW,
– de factuur aan de gemeente voor compensatie/derving zonder BTW is; maar wel omzet voor de NOW.

(laatste update 2 mei 2020 om 21.15 uur)

80% REG – Welke opdrachtgevers zegden toe iets te willen doen als tegemoetkoming in de kosten voor niet gereden ritten door zorgvervoerders?

KNV heeft een overzicht gemaakt met opdrachtgevers waarvan KNV heeft begrepen dat zij vervoerders op een bepaalde manier compenseren voor uitgevallen ritten.
Het overzicht met concrete opdrachtgevers die toezegde vervoerders te compenseren is chronologisch opgezet. Let op ! Er is niet nagegaan op welke manier, hoeveel, voor welke periode en onder welke voorwaarden de compensatie of overbrugging gedaan zal worden. Het is goed mogelijk dat hierdoor een gemeente weliswaar compenseert, maar niet zoals KNV dat graag zou zien.
Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, er kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
Klopt er iets niet in dit overzicht, of mist u een opdrachtgever, mail ons dan via: knvtaxi@knv.nl .

(laatste update op 30 april om 15:10)

80% REG: Waar is de 80%-20%-regeling op gebaseerd?

De 80-20-regeling is gebaseerd op dit onderzoek van Panteia.

Het onderzoek door Panteia is uitgevoerd in opdracht van de sociale partners. Die wilden graag weten welk deel van de kosten doorlopen, nu het coronavirus het zorgvervoer (voor leerlingen, zieken en ouderen) grotendeels heeft stilgelegd. Hier geeft het rapport nu duidelijkheid over. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 78% van de kosten gewoon doorlopen, of de taxi’s nu rijden of niet.

Op basis van het rapport stuurden de sociale partners een brandbrief aan minister De Jonge.

Alle lokale, regionale en landelijke opdrachtgevers in het zorgvervoer kregen ook een brandbrief van Sociale partners, FNV Taxi, CNV Vakmensen en KNV Zorgvervoer en Taxi. Zij vroegen hierbij dringend de aandacht met de boodschap dat 80% overbrugging bij niet gereden ritten noodzakelijk is.

(laatste update op 15 april 2020 om 14:12)

ALG – Staat taxivervoer op de lijst vitale en cruciale beroepen?

Op deze vraag is geen duidelijk ja of nee als antwoord te geven.

De overheid heeft een lijst gemaakt, die hier is te vinden. Maar op de vraag ‘en wat betekent dat dan voor zorgvervoer en taxi?’, is geen duidelijk ja of nee te geven. De bedoeling van de maatregel dat kinderen thuis moeten blijven is om zoveel mogelijk contacten te vermijden. Dus de opvang is echt voor kinderen van mensen die werken in de vitale en cruciale beroepen. Maar, als zorgvervoer of aanvullend OV wordt verzorgd door taxiondernemers, dat cruciaal is om door te zetten, dan kan dat wel gezien worden als vallend onder de zorg/maatschappelijke ondersteuning of openbaar vervoer. Maar, als gezegd: zwart-wit is het antwoord niet te geven. Er wordt een sterk beroep op een ieders maatschappelijke verantwoordelijkheid gedaan.

ALG – Waar kan ik terecht voor algemene info en advies?

Er wordt via internet heel veel informatie verspreid over de maatregelen en de Corona crisis. Kijk ook eens op deze websites, waar veel en goede informatie is te vinden.
• Raadpleeg geregeld de website van het RIVM voor de meest actuele preventiemaatregelen: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
• Via de site van de Rijksoverheid is ook veel informatie beschikbaar.

Coronaloket VNO-NCW, MKB-Nederland en KvK
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook te bereiken door hier te klikken. Ook de site van de KvK geeft een overzicht waar alle voorgestelde maatregelen in terugkomen: https://www.kvk.nl/corona/

-Handreiking VNO NCW, MKB en AWVN bij de NOW: https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/corona_handreiking_now.pdf?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail
-Handreiking VNO NCW, MKB en AWVN over hoe veilig om te gaan met Covid 19 op de werkvloer: https://www.mkb.nl/sites/default/files/coronavirus-hoe-veilig-en-gezond-omgaan-met-covid-19-op-de-werkvloer.pdf?utm_source=VNO-NCW_en_MKB-Nederland&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=e-mail

APK – Hoe zit het met de APK keuring van taxi’s?

In de brief die minister Van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer stuurde, stond ook een passage over de APK keuring, namelijk:

“De RDW ontvangt daarnaast ook veel vragen van bezorgde burgers die hun APK niet kunnen laten uitvoeren omdat zij niet naar de garage kunnen of durven. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de RDW in overleg met het Openbaar Ministerie de registervergelijking op de APK-plicht bij lichte voertuigen (APK-2) tijdelijk opgeschort. Normaal gezien mag een voertuig tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan en mag er dus niet mee gereden worden. Daarna voert de RDW een registercontrole uit om vast te stellen of een voertuig aan de keuringsplicht voldoet. Is dat niet het geval, volgt er een boete. Door het tijdelijk opschorten van de registervergelijking, ontvangen mensen van wie het voertuig de APK-vervaldatum met twee maanden overschrijdt, nu geen boete. Het grootste gedeelte van de APK’s kan dus gewoon blijven doorlopen, maar hiermee kan er ook coulance geboden worden aan mensen die bijvoorbeeld in quarantaine zitten. Het niet tijdig laten uitvoeren van de APK betekent wel dat mensen niet de weg op mogen met een verlopen APK. De enige uitzondering hierop is de rit naar de garage voor de APK-keuring. Een voertuig met een verlopen APK mag namelijk nog steeds niet deelnemen aan het verkeer. Voor de verzekering blijft de APK ook onverminderd gelden als eis voor voertuigen die zich op de weg bevinden.”

Omdat hier gesproken wordt in algemene zin over APK-plicht voor lichte voertuigen (APK-2) hebben we navraag gedaan bij de RDW wat dit nu voor taxi betekent. De reactie van de RDW is:
Deze regel geldt ook voor taxi’s die onder de APK-2 vallen. Let er wel op dat NIET met de voertuigen gereden mag worden, met een verlopen APK! Ze mogen alleen stilstaan op de openbare weg.

APK – Hoe zit het met geschorste voertuigen in relatie tot de APK?

De RDW geeft het volgende antwoord:
Er zijn 2 verschillende situaties:
 Een geschorst voertuig waarvan de APK verloopt
Op het moment dat een voertuig geschorst wordt vervallen alle voertuigverplichtingen (verzekering, MRB, APK). Het voertuig mag zich niet op de openbare weg bevinden. Ook niet stil staan of geparkeerd staan. Verloopt de APK tijdens de schorsing dan zijn er 2 mogelijkheden:
• Je doet niets en laat het voertuig gewoon staan totdat je er weer mee wil gaan rijden. Dan ontschors je ‘m en zorgt er voor dat op de dag van ontschorsen het voertuig ook weer verzekerd is. MRB gaat dan ook weer automatisch lopen. Je mag alleen nog niet de openbare weg op omdat het voertuig geen APK heeft. Je laat vervolgens het voertuig APK keuren. Op de dag van de afspraak voor APK keuring mag je met het voertuig heen en weer rijden naar de keuring. In de 2 maanden na het opheffen van de schorsing vindt geen registervergelijking plaats en wordt er dus ook niet beboet op geen APK op het voertuig. Je hebt dus 2 maanden de tijd om de APK te laten uitvoeren, maar let wel, je mag niet met het voertuig rijden.
• Je wilt het voertuig in de schoringsperiode toch APK laten keuren voor de APK datum. Dat kan, maar dan moet je het voertuig ontschorsen en de verzekering opnieuw activeren (MRB gaat ook weer lopen). Na de APK keuring moet je dan het voertuig opnieuw schorsen en de verzekering stopzetten. En natuurlijk op een afgesloten terrein stallen.

 Een niet geschorst voertuig waarvan de APK verloopt:
Dat voertuig moet uiteraard APK gekeurd worden. Tot 2 maanden na het verlopen van de APK datum vindt er geen registercontrole plaats en wordt er niet beboet. Het voertuig mag zich wel op de openbare weg bevinden (geparkeerd staan), maar er mag niet mee gereden worden (want geen geldige APK). Door het tijdelijk opschorten van de registervergelijking, ontvangen mensen van wie het voertuig de APK-vervaldatum met twee maanden overschrijdt, nu geen boete.

ARB – Een werknemer had voor de crisis al een vakantie gepland. Het verlof is volgens de geldende regels vastgesteld en door de werkgever akkoord bevonden. De werknemer wil nu het verlof intrekken, omdat de reisorganisatie de vakantie heeft geannuleerd. Ben ik als werkgever verplicht om daar aan mee te werken?

Nee, die verplichting bestaat niet. Een werkgever kan dus het standpunt innemen dat vastgehouden wordt aan de geplande vakantie. Natuurlijk is het mogelijk, maar dat kan alleen als daar overeenstemming over kan worden bereikt, om in overleg een andere praktische oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door nu af te spreken dat de vakantiedagen worden teruggegeven en later weer worden opgenomen in een periode waarin het normaal gezien niet druk is. Of door af te spreken dat hoe dan ook drie vakantiedagen opgenomen moeten worden en dat voor de overige dagen andere afspraken worden gemaakt.

ARB – Kan ik als werkgever mijn werknemer dwingen om vakantiedagen op te nemen?

Nee, dat mag niet.

De werknemer bepaalt wanneer verlof wordt opgenomen. Ook hier geldt dat een werknemer, bijvoorbeeld om de werkgever tegemoet te komen, in overleg kan besluiten om een paar verlofdagen op te nemen. We zien dat dit in de praktijk regelmatig gebeurt. Werkgevers en werknemers proberen elkaar in deze moeilijke tijd zoveel mogelijk te helpen. Maar men moet het er wel over eens zijn.

(laatste update 28 april 2020 om 10:14 uur)

ARB – Mag je als werkgever testen of je werknemers koortsvrij zijn?

Voor het meten van de lichaamstemperatuur van werknemers hanteert de Autoriteit Persoonsgegevens strikte voorwaarden. De werknemer kan zelf zijn temperatuur opnemen, maar is niet verplicht de uitslag te delen met de werkgever. Meten kan ook onder toezicht van een bedrijfsarts of onder de bedrijfsarts werkende arboverpleegkundige. Deze zijn wettelijk niet bevoegd de uitslag aan de werkgever mee te delen.

Besluit de werkgever om medewerkers in de gelegenheid te stellen hun lichaamstemperatuur te meten, dan geldt: in een dichte ruimte, uit zicht van anderen; geen verplichting om de uitslag mee te delen; bij een positieve uitslag meldt werknemer zich ziek; de werkgever registreert alleen de ziekmelding en geen andere gegevens; de arbodienst pakt de verzuimbegeleiding op. Een werknemer van wie vaststaat dat hij is besmet de toegang ontzeggen is uiteraard geboden vanuit preventieplicht uit arbowetgeving.

ARB – Moet ik als werkgever akkoord gaan met het intrekken van het reeds afgestemde vakantieverlof van mijn werknemer, omdat diens vakantie niet doorgaat?

Nee, die verplichting bestaat niet. Een werkgever kan het standpunt innemen dat vastgehouden wordt aan de geplande vakantie.
Maar natuurlijk is het ook mogelijk om in goed overleg een andere praktische oplossing te vinden. Bijvoorbeeld: spreek af dat de vakantiedagen wel worden teruggegeven, maar worden opgenomen in een periode waarin het minder druk is. Of spreek af dat minstens drie vakantiedagen moeten worden opgenomen.

(laatste update op 31 maart om 11:24)

ARB – Moet ik de pensioenpremies blijven betalen en wat is het incassobeleid bij Pensioenfonds Vervoer?

Tijdelijk aangepast incassobeleid Pensioenfonds Vervoer (PfV)

PfV begrijpt dat het op dit moment voor veel werkgevers moeilijk is op tijd de pensioenpremie te betalen. Daarom hebben ze tijdelijk het incassobeleid aangepast.

PfV brengt op dit moment geen nieuwe incassokosten en rente in rekening. Indien gewenst verlengen ze ook de betaaltermijn. PfV hoopt dat dit alle werkgevers die te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis enige armslag geeft. PfV vraagt u de pensioenpremie of een deel van de pensioenpremie zoveel als mogelijk binnen de termijn te betalen. Dit geldt zeker voor het werknemersdeel van de premie dat al is ingehouden bij uw werknemers.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 1 juni. Voor eventuele betalingsachterstanden op 1 juni biedt PfV een betalingsregeling aan voor maximaal 12 maanden. Zodra het kabinet met nieuwe of gewijzigde maatregelen komt, ontvangt in de e-mail een update.

Voor een overzicht van de aanpassingen klik hier!

Heeft u vragen over het betalen van de pensioenpremie of de factuur? Neem dan contact met PfV via e-mail: werkgever@pfvervoer.nl

(laatste update 23 april 2020 om 14.32)

BCT – Wat kunnen BCT leveranciers nog doen om kosten niet in rekening te brengen of uit te stellen ?

Ook werd door ondernemers de vraag gesteld in hoeverre de BCT leveranciers enige mate van coulance kunnen betrachten bij het betalen van de rekeningen. We hebben dat verzoek doorgeleid naar de BCT leveranciers. Van Cabman hebben we begrepen dat zij al hun aangesloten ondernemers hebben aangeschreven om gebruik te kunnen maken van een regeling. De aanmeldingstermijn is daarvoor inmiddels afgelopen. Wil je meer weten over de regeling bij Cabman, stuur dan een e-mail naar: support@cabman.zendesk.com.

CBR – Wanneer kan ik weer een theorie of praktijk examen doen?

De praktijkexamens van taxi starten vanaf 18 mei a.s.
De praktijkexamens directiechauffeur (DP1 en DP2) worden niet opgestart vanaf 18 mei. Reserveringen en gekochte blokken voor deze categorieën worden automatisch geannuleerd. Bij de afname van DP1 en DP2 examens zitten normaal gesproken 3 personen in het voertuig, terwijl het hygiëneprotocol uitgaat van maximaal 2. Daarom wacht CBR eerst het TNO-onderzoek af waarin passende maatregelen onderzocht worden voordat wij deze examens hervatten. Medio juni meer informatie te verwachten. Meer informatie ie hier te vinden: https://www.cbr.nl/nl/voor-rijscholen/coronamaatregelen-opleiders/plannen-van-examens-toetsen-en-cursussen-beroepsvervoer.htm.

Hoe zit het met t.z.t. nieuwe VOG en medische keuring moeten overleggen, daar waar LWT-kaart nu verloopt en t.z.t. na doen van praktijkexamen bij CBR, dit omgezet moet worden naar een definitieve chauffeurskaart ? Moet er dan een nieuwe VOG en medische keuring (de geneeskundige verklaring) overlegd worden?
Nee, dat is niet het geval. Zodra er weer praktijkexamens taxi kunnen plaatsvinden stuurt de aanvrager het behaalde diploma naar Kiwa en kan de kaart worden gemaakt die dan met terugwerkende kracht ingaat op de vervaldatum van de voorafgaande LWT-kaart. Kiwa zal t.z.t. wel een einddatum aan het dossier hangen, maar dit gaat in samenspraak met de ILT en het CBR, afhankelijk van de achterstand die er bij het CBR is. Ook in acht nemend dat mensen die nu een LWT-kaart aanvragen waarschijnlijk niet binnen 4 maanden hun diploma kunnen halen, waardoor deze dossiers ook langer open moeten blijven. Dus deze aanpassing in het proces loopt langer door.

Daar waar een reguliere chauffeurskaart taxi verloopt, en verlengd moet worden, maar nog geen medische keuring overlegd kan worden, hoe ziet de procedure er dan uit?
a.Factuur KIWA voor het verlengen van de kaart betalen
b.Aanvraagformulier chauffeurskaart retour sturen naar het KIWA
c.KIWA stuurt gegevens door naar ILT en dan pas ontvang je een niet-handhavenbrief
d.Medewerker stuurt achteraf alleen nog geneeskundige verklaring toe naar het KIWA

Zodra er weer medische keuringen kunnen plaatsvinden stuurt de aanvrager dus de geneeskundige verklaring naar Kiwa en kan de kaart worden gemaakt die dan met terugwerkende kracht ingaat op de vervaldatum van de vorige kaart. Van Kiwa hebben we begrepen dat als de medische keuring gedaan is en de geneeskundige verklaring wordt nagestuurd er met 7 werkdagen een bericht moet zijn bij de chauffeur dat hij zijn nieuwe kaart kan laten bezorgen. Kiwa houdt de dossiers vooralsnog open tot 1 september 2020.
Het kan zijn, maar dat is een uitzondering, dat Kiwa aan de aanvrager nog vraagt om per mail een reden te sturen voor het verkrijgen van zo’n niet-handhavenbrief. Dat is als men er vragen bij heeft. Maar als gezegd dat is in uitzonderingen zo en niet de normale procedure.

(laatste update op 14 mei 2020 om 20:55 uur)

CERT – Hoe zit het nu met de geldigheid van chauffeurskaarten, certificaten etc.?

Er zal coulance worden geboden met betrekking tot de geldigheidstermijn voor reeds afgegeven certificaten. Dit betekent dat de certificaten genoemd in de regelingen en besluiten die in de bijlage bij deze brief zijn opgenomen en waarvan de geldigheidsduur vervalt in de periode van 16 maart tot 1 juni, als geldig worden aangemerkt tot 1 juni.

Verlenging geldigheidsduur resultaten (deel)examens
Wat betreft de geldigheidsduur van resultaten van (deel)examens genoemd in de regelingen en besluiten die in de bijlage bij deze brief zijn opgenomen en waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, is afgesproken dat deze geldig blijven tot 1 december 2020. Hierdoor krijgt men de gelegenheid om de vervolghandelingen te spreiden in de tijd en daarmee wordt voorkomen dat iedereen zich tegelijk aanbiedt bij opstart van de dienstverlening. De groep waarvoor het uitstel geldt, en de duur van de verlenging van de geldigheid van resultaten van (deel)examens, kan verder worden aangepast, afhankelijk van de duur van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 en de mate van opstart van de dienstverlening.

Bijlage: lijst van al afgegeven bewijzen, certificaten, vergunningen e.d. waarop de coulance betrekking heeft.
7.Voorlopige taxipassen verleend voor een leer-werktraject voor taxivervoer voor het doen van het praktijkexamen taxi op grond van artikel 82, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit personenvervoer 2000 en artikel 2 van de Regeling taxibestuurders.
8.Uitslagen van theorie- en praktijkexamens voor het behalen van een Chauffeursdiploma CCV Taxi Volledig of Chauffeursdiploma CCV Taxi Beperkt op grond van artikel 82, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit personenvervoer 2000 en artikel 2 van de Regeling taxibestuurders.
9.Certificaten Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2.

In de brief staat óók: In de meeste gevallen biedt de wetgeving geen specifieke ruimte voor het bieden van coulance. Deze coulance heeft daarom de vorm van het gedogen van verlopen bewijzen of certificaten gedurende bovenstaande periode. De bevoegde uitvoerings- en handhavingsinstanties die deze coulance vorm zullen geven, zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. De uitvoerings- en handhavingsinstanties zullen over de door hen getroffen maatregelen nader communiceren via hun kanalen zodat die maatregelen helder zijn voor externe partijen.

Al met al een hoop informatie en ook een dusdanige formulering dat we ons goed voor kunnen stellen: wat staat hier nu wel en niet ? We zijn nog in overleg met ministerie en ILT om snel nadere, duidelijke communicatie te krijgen over wat er nu precies in de brief staat en hoe (en wat) daar met name vanuit ILT de lijn in gaat worden. Wordt hopelijk snel vervolgd !

De volledige brief van de minister aan de Tweede Kamer, is te vinden via: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z06793&did=2020D14468

(laatste update 15 april 2020 om 20.40 uur)

FISC – Is er een verlenging van de overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd?

Dinsdag 14 april heeft het kabinet een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt ingegaan op de genomen maatregelen in het kader van het ‘noodpakket banen en economie’. Daarnaast is het kabinet voortdurend in gesprek met belangenorganisaties, ondernemers en burgers uit de samenleving om in kaart te brengen tegen welke problemen zij aanlopen door het coronavirus en welke oplossingen hen daarbij kunnen helpen. Deze dialoog heeft tot een aantal aanvullende maatregelen geleid, die in deze brief aan bod komt. Specifiek voor taxi gaat het hierbij om: het verlengen van de huidige einddatum van de overgangsregeling voor taxi’s die worden omgebouwd voor bijvoorbeeld rolstoelvervoer van tot 1 april 2020 naar tot 1 juli 2020. Door verlenging van de einddatum kunnen de geplande – maar door de coronamaatregelen vervallen – keuringsafspraken tot 1 april naar tot 1 juli verplaatst worden.

FISC – Kan ik als ondernemer uitstel van belasting krijgen tijdens de Coronacrisis? En welke regelingen gelden er nog meer?

Ja, die is er.

Ja dat kan, klik hier voor meer informatie daarover.

(laatste update 3 april 2020 om 16:56)

HYG – Hoe zit het met de verzekering van mijn voertuig i.v.m. het plaatsen van een fysieke afscheiding / scherm?

KNV heeft overleg met RDW en het ministerie van I&W over het plaatsen van schermen.
We hebben inmiddels van een enkele verzekeraar begrepen dat het aanbrengen van een (spat)scherm niet leidt tot een andere dekking bij bijvoorbeeld een ongeval.
Totdat de eventuele richtlijnen van RDW/ministerie er zijn, is er wel gewoon verzekeringsdekking. Wel gaat deze verzekeraar er van uit dat het scherm:
– het zicht van de chauffeur en de bediening van de auto niet belemmert;
– zodanig bevestigd is dat het bij een aanrijding niet door de auto kan vliegen en letsel kan toebrengen aan chauffeur of passagier.

Mochten er van RDW/ministerie wèl richtlijnen komen en het geplaatste scherm voldoet daar niet aan, dan zal het scherm te zijner tijd wel moeten worden vervangen door een exemplaar dat wél aan deze richtlijnen voldoet. Of bovenstaande ook voor alle verzekeraars geldt, die taxi’s momenteel verzekeren, kan KNV (nog) niet zeggen. Heb je al een scherm in je taxi ? Vraag dan na bij je verzekeraar of via je tussenpersoon hoe deze er mee omgaat.

(laatste update 2 mei 2020 om 21.15 uur)

HYG – Is er een instructieprotocol bij de protocollen die gelden voor zorg- en taxivervoer?

De nieuwe protocollen voor het taxi- en zorgvervoer zijn bekend. De afspraken voor veilig vervoer in coronatijd zijn opgesteld door branchevereniging KNV Zorgvervoer en Taxi en de vakbonden FNV en CNV. Zij werden hierin geadviseerd door het RIVM, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, vervoerders en reizigers.

De TX Acadamy lanceerde recent het Corona ABC met handige instructievideo’s met betrekking tot de diverse protocollen:
* Protocol Veilig Taxivervoer
* Protocol Veilig Zorgvervoer
* Protocol Veilig Leerlingenvervoer
* Richtlijn RIVM vervoer coronapatiënten

Meer weten? Lees hier verder: https://tx-keuracademy.nl/hetcoronaabc?pid=75603

– En hoe zit het met de mondkapjes?

* Wanneer gebruik je een mondkapje in het taxivervoer?
* Wanneer gebruik je een mondkapje in het zorgvervoer?
* Leerlingen vervoeren en een mondkapje dragen?
* Hoe gebruik je een mondkapje op een veilige manier?

(laatste update op 02 juni 2020 om 18:48)

HYG – Is er een sectorprotocol voor het leerlingen- en kinderopvangvervoer?

Sectorprotocol ‘Veilig leerlingenvervoer en veilig vervoer ten behoeve van de kinderopvang’.

Gelet op de star van het vso per 1 juni a.s. moet er meer duidelijkheid gegeven worden over hoe het vervoer vorm te geven. Zodat vervoerders met hun opdrachtgevers en de scholen zich nog zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het goed en veilig starten van het vervoer.

Om die reden heeft KNV, in afstemming met de vakbonden FNV en CNV, besloten om, alles zo zorgvuldig mogelijk afwegende, die gewenste duidelijkheid te scheppen en het huidige protocol leerlingen- en kinderopvangvervoer uit te breiden met maatregelen voor het vervoer voor het vso.

Bijgaand het protocol, met in hoofdstuk 2B de nadere uitwerking voor het vso vervoer.

Veelgestelde vragen bij sector en hygiëne protocollen!.

(laatste update op 02 juni om 17.50)

HYG – Is er een sectorprotocol voor veilig taxivervoer?

Nieuw sectorprotocol voor veilig taxivervoer
Met het verlichten van de maatregelen tegen het coronavirus, gaat ook het zorgvervoer en het taxivervoer voor consumenten en bedrijven, weer langzaam op gang komen.
Om dit veilig te laten verlopen, stelden brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), samen met FNV en CNV, protocollen op. Partijen maakten hierbij gebruik van adviezen van onder andere het RIVM, de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntenorganisaties.

Met het open gaan van restaurants, musea, enz. zal het vervoer voor gewone consumenten naar verwachting heel langzaam herstellen. Vervoer van werknemers voor bedrijven komt op kleine schaal ook weer op gang, daar waar het half maart vrijwel helemaal stil was komen te liggen. Voor al deze vormen van vervoer is het sectorprotol taxivervoer bedoeld. Dit protocol komt in de plaats van het protocol dat in het begin van de crisis door het ministerie van I&W voor het taxivervoer werd gepresenteerd.

Een kort overzicht alle protocollen is te vinden in dit stroomschema.

Veelgestelde vragen bij sector en hygiëne protocollen!

(laatste update op 02 juni om 17.52)

HYG – Is er een sectorprotocol voor veilig zorgvervoer?

Nieuw sectorprotocol voor veilig zorgvervoer

Met het verlichten van de maatregelen tegen het coronavirus, gaat ook het zorgvervoer en het taxivervoer voor consumenten en bedrijven, weer langzaam op gang komen.
Om dit veilig te laten verlopen, stelden brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), samen met FNV en CNV, protocollen op. Partijen maakten hierbij gebruik van adviezen van onder andere het RIVM, de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntenorganisaties.

(Her)start zorgvervoer
Op het ziekenvervoer van en naar nierdialyse en oncologische behandelingen na, viel het zorgvervoer bij het begin van de coronapandemie voor het overgrote deel of zelfs helemaal stil.
Eind april jl. openden scholen voor speciaal basisonderwijs hun deuren weer en startten basisscholen op halve kracht. Daarmee kwam het leerlingenvervoer voor ongeveer 70% weer op gang.
In juni gaan de scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs weer open en breidt het leerlingenvervoer zich dus verder uit. Een veiligheidsprotocol om dat mogelijk te maken verscheen enkele dagen geleden.
Naast de nieuwe sector protocollen heeft het RIVM een protocol opgesteld voor het noodzakelijk vervoer voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus.

Zorginstellingen willen in juni dagopvang voor volwassenen en jongeren weer opstarten. Daarnaast zullen ouderen en mensen met een fysieke beperking die daarvoor zijn geïndiceerd, het WMO-en Regiotaxivervoer in de eigen regio en Valys voor langere afstanden, weer meer gaan gebruiken. Ook het vervoer voor de WSW instellingen (sociale werkvoorzieningen) zal weer op gang komen. Voor al dit zorgvervoer is er het protocol zorgvervoer.

Een kort overzicht van alle protocollen is te vinden in dit stroomschema.

Veelgestelde vragen bij sector en hygiëne protocollen!

(laatste update op 02 juni om 17.53)

NOW – 80% compensatie voor niet gereden ritten, hoe verhoudt zich dat tot de NOW en hoe het zit met het maken van een afrekening straks?

We krijgen vragen over hoe het nu precies werkt of moet werken, met die 80% compensatie voor niet gereden ritten, hoe zich dat dan verhoudt tot de NOW en hoe het zit met het maken van een afrekening straks. Daarom de volgende uitleg:
1. Als je opdrachtgever 80% compensatie/overbrugging, of hoe je het ook noemt, betaalt, dan telt dat mee in de omzet in het kader van de NOW. Dus, als je vóórdat je de NOW aanvraag gaat doen, al een compensatie hebt gekregen, of weet dat deze komt, dan telt die compensatie mee als omzet binnen de NOW, dus minder verlies voor dat deel van je omzet, dus minder compensatie vanuit de NOW.
2. Als je opdrachtgever geen of nog geen duidelijkheid heeft gegeven, bereken je wat je aan omzetverlies verwacht, er van uitgaande dat deze opdrachtgevers dus niet iets gaat compenseren, en doe je op basis van je te verwachten omzetverlies je aanvraag voor de NOW.
3. Blijkt vervolgens dat je opdrachtgever in een later stadium tóch je een compensatie betaalt, waar je dus bij aanvraag van je NOW geen rekening mee had gehouden, dan zal bij de afrekening in het kader van de NOW, daar door UWV alsnog rekening mee gehouden worden. Immers, je hebt dus uiteindelijk minder omzetverlies gehad, dan je had verwacht, dus mogelijk teveel NOW compensatie gekregen, dus terugbetalen aan het UWV.

De bedrijfstak is blij met de steunmaatregelen zoals de NOW. Maar daarmee worden de liquiditeits- en continuïteitsproblemen bij de bedrijven niet voorkomen. De vergoeding van de NOW gaat immers ook alleen over 90% van de loonkosten en niet over alle kosten van het vervoer (die wel blijven doorlopen als vervoer wegvalt). De marges in het zorgvervoer zijn al jaren klein of afwezig en bedrijven hebben dus geen reserves (meer) om niet binnen enkele weken al in ernstige problemen te komen. Daarom is doorbetalen van de vaste kosten voor het uitgevallen vervoer noodzakelijk. Zonder doorbetaling komt de toekomst van het vervoer van kwetsbare groepen echt in het geding. KNV blijft dus opdrachtgevers oproepen om 80% van de niet gereden ritten door te betalen.

KNV vindt het een onredelijke eis als opdrachtgevers 80% betalen als overbrugging, maar daarbij ook zeggen: dat verrekenen we straks met te rijden ritten, of met de meerkosten die nu in rekening worden gebracht. Straks worden er weer ritten gereden, misschien ook wel meer dan voorheen, maar daar staan dan ook weer kosten tegenover. Die 80% is dus enkel en alleen een overbrugging van kosten die nu gewoon doorlopen, zonder dat er een vervoersvraag is.

NOW – Het kabinet heeft aangegeven dat als een bedrijf gebruik maakt van de NOW, er geen werknemers op bedrijfseconomische gronden ontslagen mogen worden in de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Mag ik nog wel een vaststellingsovereenkomst sluiten? En mag ik iemand nog in de proeftijd ontslaan?

Het antwoord is ja in beide gevallen.

(laatste update op 15 mei om 14:30)

NOW – Ik rij alle vormen van vervoer: deel is private omzet, deel is publieke omzet, voor dat laatste krijg ik van mijn opdrachtgever wat hij noemt een ‘overbrugging’. Hoef ik die laatste in het kader van de NOW dan niet op te nemen als omzet ?

Dat moet wel, dat wordt gezien als omzet. Wel is het verstandig om deze gelden alleen bij de aanvraag mee te nemen als omzet als écht bekend is dat de opdrachtgever ook echt gaat uitbetalen. Is dat bij het doen van de aanvraag nog niet zeker, dan kan de aanvraag beter gedaan worden zonder rekening te houden met deze overbrugging. Uit de onderstaande tekst blijkt, dat het begrip “omzet” ‘ruim’ genomen moet worden. “Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst-en-verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veel gevallen met een andere benaming aangeduid. De opbrengsten uit de reguliere bedrijfsactiviteiten worden hier ook wel aangeduid als baten. Deze worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet. Deze werkgevers krijgen namelijk financiering vanuit (semi)publieke middelen en dat zorgt natuurlijk ook voor opbrengsten van waaruit de loonkosten worden betaald. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor deze regeling. Indien er sprake is van een (meer-)jaarlijkse subsidie (of andere baten) of langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden voor zover de grondslagen die worden gehanteerd in de jaarrekening hier niet reeds in voorzien. “ Maar het is dus niet zo, dat als je een deel doorbetaald krijgt van bijvoorbeeld een publieke opdrachtgever, je voor een ander deel van de omzet die wel wegvalt (bijvoorbeeld een opdracht van een private opdrachtgever) geen NOW zou kunnen aanvragen.

(laatste update op 15 mei om 14:33)

NOW – Is de referentie van 2019 die de NOW aanhoudt terecht?

Wanneer er in het begin van 2020 een forse uitbreiding doorgemaakt is, bijvoorbeeld vanwege het winnen van een aanbesteding, houdt de NOW daar helemaal geen rekening mee. Dat klopt, KNV is van mening dat hier ook werkelijk wat aan moet gebeuren en spant zich daar voor in. Het is echter de vraag of dit iets gaat opleveren. Want ook hier heeft de overheid een bewuste afweging gemaakt, getuige de volgende passage uit de kamerbrief: “Met een meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling wordt voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet al in aanmerking komt voor een subsidie uit hoofde van de NOW. Het kan desondanks voorkomen dat de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen. Gegeven de benodigde eenvoud van de regeling, welke noodzakelijk is om op zeer korte termijn zeer veel aanvragen te kunnen behandelen, is een correctie daarvoor niet mogelijk. “

(laatste update op 3 april om 16:08)

NOW – Waarom gaat de regeling uit van het niveau ‘concern’?

Dat pakt nadelig uit, omdat sommige onderdelen nog wel omzet genereren of zelfs gewoon goed draaien, terwijl anderen delen volledig stil liggen. En nu juist daar het personeel zit. Begrijpelijke opmerking, maar dit is duidelijk en weloverwogen ingebakken in de regeling, helaas, in het kader van de afweging: het moet een toegankelijke en snel toe te passen regeling zijn, zonder nuancemogelijkheden. Zie onder meer de volgende overweging die in de regeling is opgenomen : “Tegelijkertijd is het zo dat geen enkele van de drie opties in alle gevallen de voor werkgevers meest gewenste uitkomst geeft. Kiezen voor omzetbepaling op het niveau van het concern betekent dat sommige bedrijven met een forse omzetdaling geen subsidie krijgen, omdat andere onderdelen van het concern wel goed blijven draaien. Daar staat tegenover dat, als de omzetdaling van het concern 20 procent is, alle onderdelen in aanmerking komen voor subsidie, terwijl dat op basis van hun individuele omzet misschien niet het geval was geweest.”

Toepassing van de NOW bij concerns (motie Palland c.s. en toezegging): voor concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, ad (1) door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging en ad (2) door aanvullende accountantscontroles te vereisen.

(laatste update op 22 april 2020 om 21:00)

NOW – Wat moet ik bij de hand hebben om de aanvraag te doen bij het UWV loket?

Het UWV loket voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is sinds maandag 6 april om 9.00 uur open.
Meer informatie is te vinden via: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/?friendlyurl=/now
Via deze link is o.a. ook een checklist te vinden wat bij de hand te hebben voor de aanvraag van de NOW.

Twee aanvullende dingen nog:
1. Hoe zit het nu met de AOW gerechtigden ?
Als wij de regeling doorlezen lijkt het (in tegenstelling tot de verwachtingen) dat AOW gerechtigden geen onderdeel zijn van de regeling. Alle werknemers voor wie loonaangifte wordt gedaan EN die verzekerd zijn voor de WW, ZW of WIA vallen onder het begrip ‘loonsom’ waardoor de NOW kan worden aangevraagd en ontvangen.

(laatste update 15 mei om 14:17 uur)

NOW – Wat zijn de belangrijkste punten uit de NOW 2.0?

Er komt een NOW 2.0

Op 20 mei presenteerde het kabinet – de ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes – het extra steunpakket. Hoewel er nog wel meer detail informatie beschikbaar moet komen (waar in volgende ledenmailings dan weer updates over komen), bij deze alvast de belangrijkste punten:
Meer details volgen en updates worden hier opgenomen uiteraard, voor nu de belangrijkste punten:

•Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten de NOW-regeling met drie maanden te verlengen. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.
Streven is naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus kan worden aangevraagd. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar.

•Het kabinet heeft besloten dat de hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast voor de tweede tranche van de NOW regeling. Bij de afrekening zal daarom de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend. Betaling van transitievergoeding, daar waar afscheid van werknemers wordt genomen, blijft onverkort gelden.

•De forfaitaire opslag in de verlengde NOW-regeling gaat van 30% naar 40%.

•Inspanningsverplichting werkgevers om hun werknemers te stimuleren om bij- of omscholing te doen.

•Tegemoetkoming Vaste Lasten is omzet in de zin van de NOW. Dit bij de laatste alinea van het bericht (over de TVL) vermelden.

•Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen inkopen als gebruik gemaakt wordt van NOW.

(laatste update 20 mei 2020 om 22:14 uur)

RDW – In hoeverre kunnen leasemaatschappijen mij tegemoetkomen met betrekking tot schorsen bij de RDW?

Dat is afhankelijk van de situatie. Er kunnen zich namelijk de volgende situaties voordoen:

 1. Voertuigen zijn eigendom van de taxiondernemer en staan dus op zijn naam: schorsing is geen probleem, omdat de tenaamstellingscodes bekend zijn bij de ondernemer.
 2. Voertuigen worden geleased bij een leasemaatschappij maar de voertuigen staan op naam van het taxibedrijf. Voertuigen staan vaak op naam van de ondernemer omdat de ondernemer dan de BPM kon terug vorderen. Leasemaatschappij heeft geen taxivergunning en kan dat dus niet.
  In dat geval kan online schorsing worden aangevraagd via E-herkenning. RDW kan dan zien dat de voertuigen op naam staan van de ondernemer of taxi onderneming, maar eigendom zijn van een leasemaatschappij. Schorsing kan dan gerealiseerd worden. Tenaamstellingscodes zijn dan niet nodig.
 3. Voertuigen worden geleased, maar staan niet op naam van de ondernemer/taxibedrijf: ondernemer kan dan de voertuigen niet zelf schorsen en zal contact op moeten nemen met zijn leasemaatschappij en bespreken wat de mogelijkheden zijn.

(laatste update op 8 april 2020 om 18:19)

RDW – Kan ik mijn voertuigen schorsen bij de RDW en wat zijn de gevolgen daarvan ?

Ja, u kunt uw voertuigen schorsen en veel bedrijven die voertuigen stil hebben staan gaan ook al over tot schorsing. Dat kan bij de RDW online geregeld worden. Tijdens de schorsing hoeft u niet te voldoen aan de voertuigverplichtingen (motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK-plicht). De motorrijtuigenbelasting stopt automatisch. U moet wel zelf uw verzekering opzeggen.

Aangepast tarief
Om tegemoet te komen aan de vragen vanuit de sector zal de RDW vanaf donderdagmiddag 26 maart een aangepast schorsingsbeleid invoeren. Het is vanaf dan mogelijk om voor de eerste vijf voertuigen het reguliere schorsingstarief te betalen, waarna voor elk volgend voertuig een 0-tarief zal gelden. Vanaf 26 maart staat hier informatie over op deze website.

KNV pleit ervoor dat de regeling mbt de schorsing geldt met terugwerkende kracht en tevens dat dit mogelijk is vanaf 0 voertuigen, niet vanaf vijf. Kleine ondernemingen en zzp-ers hebben daar dan dus geen profijt van. Hierover later meer.

Heeft schorsen effect op de BPM teruggave of MRB vrijstelling ?

– Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst daarover: Het schorsen van een taxi raakt niet aan de voorwaarden en beperkingen van de teruggaafregeling. Dit betekent dat ook indien een taxi geschorst is bpm-teruggaaf wordt verleend, mits aan alle voorwaarden voor bpm-teruggaaf is voldaan.

– In geval van schorsen van een voertuig, blijft ook de vrijstelling MRB gewoon gelden. Wel moet aan de normale voorwaarden voldaan worden, op basis waarvan je een MRB vrijstelling hebt.

– Maar hoe zit het met de zogenaamde 90-10 maatregel (van belang bij de BPM teruggave en MRB vrijstelling) ? Ik moet immers minimaal 90% van mijn kilometers taxi gerelateerde km’s rijden anders gaat het mis. We horen geregeld dat chauffeurs meer andersoortig werk kunnen gaan doen (het is bijv. heel druk bij het rondbrengen van pakketjes e.d.) en daarmee over de 10% heen gaan. We hebben deze vraag uitgezet bij de Belastingdienst.

De BPM teruggave regeling blijft gehandhaafd bij schorsing. Maar lopen de termijnen ook tijdens de schorsing door? M.a.w. blijft het 36 maanden of worden de maanden dat het voertuig geschorst is er later bijgeteld? We hebben daar nog geen antwoord op, deze vraag staat uit bij de Belastingdienst.

(laatste update op 27 maart om 17:26)

SFM – Wat doet het SFM om ondernemers te helpen?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de taxibranche. Veel ondernemers zagen hun omzet in korte tijd soms helemaal wegvallen. Ondanks de steunmaatregelen van de overheid is de situatie voor veel bedrijven alles behalve rooskleurig. Het bestuur van Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM)wil graag een bijdrage leveren om bedrijven binnen de taxisector te ondersteunen. Daarom heeft het bestuur besloten om de SFM-premie over het tweede én ook over het derde kwartaal te laten vervallen. Deze premie zal niet worden geïnd. Het betreft de maanden april, mei en juni voor het 2e kwartaal en juli, augustus en september voor het 3e kwartaal.
Meer informatie via: https://www.sfmobiliteit.nl/werkgever/nieuws/sfm-premie-3e-kwartaal-vervalt

(laatste update op 20 mei om 09:14)

TOGS – Heb ik als ondernemer in de taxisector recht op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) van 4000 euro?

Ja, u heeft als taxiondernemer recht op de TOGS.

Het kabinet heeft een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Deze bedrijven krijgen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming van 4.000 euro.

Inmiddels heeft het Kabinet besloten dat taxi ook aan de lijst wordt toegevoegd en dus hiervoor in aanmerking kan komen ! Daar is de afgelopen periode door diverse organisaties, waaronder KNV, flinke lobby op gedaan. Dat is goed nieuws dus voor de sector!! Ook voor de KNV-leden in de touringcarsector was het een goede avond. De code ‘ongeregeld personenvervoer’ staat gelukkig ook op de lijst. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Om in aanmerking te komen voor de TOGS geldt een aantal voorwaarden, die je hier kunt vinden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden
Op hoofdlijnen komt het er op neer dat je 4000 euro als eenmalig tegemoetkoming kunt krijgen, als je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000. En dat je in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten verwacht. Oók na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.

Via de volgende link kom je op de site van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), die de regeling uitvoert en waar je de aanvraag ook moet indienen: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Hieronder een antwoord op enkele veelgestelde vragen:

Hoe zit het met doen van een aanvraag, met DigiD of e-herkenning?
Je kunt op beide manieren de aanvraag doen, via DigiD of via e-herkenning.

Hoe zit het met die eis van bedrijfsadres mag niet dezelfde zijn als woonadres?
Dat is in geval van taxi losgelaten. Dus ook als je bedrijfsadres hetzelfde is als je woonadres kun je voor de TOGS compensatie in aanmerking komen.

Ik heb met bijv. mijn leveranciers en verzekeraar kunnen regelen dat ik minder kosten maak, dan wel bepaalde kosten pas later hoef te betalen, hoe zit dat dan in de TOGS?
Bij de TOGS gelden de betaalde kosten/lasten in de periode 16 maart tot en met 15 juni 2020.

Zit er een verschil tussen het begrip ‘ vaste lasten’ en ‘vaste kosten’?
In de regeling wordt gesproken over vaste lasten en niet over vaste kosten. Daar zit inderdaad verschil in.
Vaste lasten zijn grof gezegd: huur bedrijfsvestiging, verzekeringen, belastingen en personeelskosten. En ook lease kosten, telefoonabonnement, kosten voor de geschillencommissie, kosten voor meterkeuringen en APK en premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Variabele kosten blijven er wel buiten, denk aan brandstof en onderhoud.

Ik heb wel een omzetverlies en vaste lasten die doorlopen, maar dat is (net iets) minder dan 4000 euro, hoe zit het dan?
Dan kun je geen gebruik maken van de TOGS, er staat nadrukkelijk steeds TEN MINSTE 4000 euro.

Hoe zit het met de controle op de voorwaarden van de TOGS?
RVO controleert de aanvragen achteraf, ook als deze via een intermediair lopen. Constateren zij bij de controle dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan herziet RVO het uitbetaalde bedrag of vordert het terug. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming.

Bij financial lease zou de rente wel als vaste kosten gezien mogen worden maar de aflossing niet. Maar beide zijn toch vaste lasten, hoe zit het nu?
Het gaat volgens de TOGS inderdaad om vaste lasten. Een leasecontract behoort tot de vaste lasten. Het maandbedrag mag dan ook worden meegeteld voor die € 4.000,-. Er wordt nergens gesproken over het opsplitsen van rente en aflossing.

Belastingen zijn vaste lasten, maar over welke belastingen hebben we het dan? Geldt de BTW aangifte over 1e kwartaal ook? Hoe zit het met iemand die zijn auto met eigen geld heeft aangeschaft; mogen de afschrijvingen opgevoerd worden als vaste lasten? En gaat het om betalingen/vaste lasten incl. of excl. BTW?
Belastingen die hiervoor in aanmerking komen zijn de motorrijtuigenbelasting en dividendbelasting (respectievelijk niet relevant voor taxi of zzp’ers).

Kom ik als AOW-er en ZZP’er met de SBI taxicode in aanmerking voor een vergoeding ihkv de TOGS?
Voor een aanvraag voor de TOGS is de leeftijd geen criterium. Degene die in aanmerking wil komen moet wel even de overige voorwaarden checken (waar aan voldaan moet worden): https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/togs/voorwaarden.
Het gaat om vaste lasten die in de periode van 16 maart en 15 juni daadwerkelijk betaald zijn. Afschrijvingen zijn dus geen vaste lasten in dit verband.
Het gaat om betalingen/vaste lasten exclusief BTW: de BTW kan weer worden terug gevraagd.

•Tegemoetkoming vaste lasten MKB
Voor de onderdelen van het brede MKB die het hardst geraakt worden door de crisis doordat ze de effecten voelen van de overheidsmaatregelen komt een regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor drie maanden. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. De toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%. Voor deze regeling wordt het budgettair beslag geraamd op ca. €1 miljard. Net zoals het geval is bij de huidige TOGS, wordt ook deze tegemoetkoming vrijgesteld van belastingheffing.

(laatste update op 20 mei 2020 om 22:19)

TOZO – Is er extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) oftewel ToZo

Veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp-ers, zitten noodgedwongen zonder of met minder inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten.
TIP: de verschillende loketten van gemeenten communiceren dat ToZo kan worden aangevraagd door mensen tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. Dan zouden mensen > AOW leeftijd buiten de boot vallen. Voor AOW-ers die onvoldoende AOW-rechten hebben (bijvoorbeeld omdat ze tijdens het werkzame leven enige tijd in het buitenland heeft gewoond) bestaat er nog een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Dat is een bestaande regeling. Of deze voldoende biedt, is lastig in te schatten (want ook weer van allerlei voorwaarden afhankelijk), maar het valt gezien de ernst van de problematiek in elk geval te proberen.

Betalingsproblemen door coronavirus? De Belastingdienst (BD) neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen

Ben je ondernemer of zzp’er en is je bedrijf in de problemen door de coronacrisis? BD heeft maatregelen genomen om je te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen.
Op de site van de Belastingdienst is meer informatie te vinden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Veelgestelde vragen TOZO

Een zzp’er heeft zijn ToZo ontvangen van de gemeente, maar heeft een vraag over wel/niet terugbetalen. Het is toch geen lening ?
Bepalend is: heeft de zzp’er inkomensondersteuning van 3 maanden aangevraagd of een lening. Voor de eerste geldt inderdaad niet dat het terugbetaald moet worden, voor de lening* wel.
Het kan alleen zijn dat de aanvraag (als het om inkomensondersteuning van 3 maanden gaat) nog niet helemaal is afgerond, waardoor de chauffeur alvast een voorschot krijgt. Dat moet dan worden gezien als ‘lening’/verrekening na toekenning van de aanvraag en vaststelling van het definitieve bedrag.

* Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze lening is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

*Ik ben een ondernemer met AOW. Kom ik als zelfstandige in aanmerking voor bedrijfskrediet binnen de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)-regeling?
Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet te worden afgelost. Je kunt je aanvraag doen zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is. De mogelijkheid voor zelfstandigen om bedrijfskrediet aan te vragen bij de gemeente (maximaal € 10.517 tegen een rente van 2%) geldt tot 31 augustus.

*Worden de financiële regelingen in het noodpakket verlengd?
De Tozo wordt eenmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus. Wel geldt als voorwaarde een partnertoets. De aanvraagprocedure blijft eenvoudig en laagdrempelig.

*Kan ik nog aanspraak maken op financiële regelingen als mijn onderneming (gedeeltelijk) weer van start gaat?
Het open of dicht zijn speelt geen rol bij het aanspraak maken op een financiële regeling. Als voldaan wordt aan de voorwaarden van de specifieke regeling, dan kan er gebruik van gemaakt worden.

(laatste update 20 mei 2020 om 21.59 uur)

TVL – Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) bedoeld?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt voor de periode vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Kun je gebruik maken van de TVL als je al van de TOGS en de NOW gebruik hebt gemaakt?
Ja, dat kan. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u opgeteld meer subsidie. De details van regeling worden nog verder uitgewerkt en binnenkort bekend gemaakt op www.rvo.nl.

TX – Ik ben ook TX-Keurmerkhouder. Heeft TX ook maatregelen genomen om ondernemers te helpen?

In overleg met het bestuur van stichting TX-Keur, het Centraal College van Deskundigen en de inspecterende instellingen heeft TX keur een pakket aan ondersteunende maatregelen samengesteld om TX keurmerkhouders te helpen de kwaliteitsambities van de sector (blijvend) te handhaven.

Om de kwaliteitsambities van onze TX-keurmerkhouders in deze onzekere tijden een steuntje in de rug te geven, stelde TX-Keur een pakket met tegemoetkomende maatregelen samen:
•Extra tijd voor het laten uitvoeren van inspecties
•Tijdelijk extra mogelijkheden voor ontheffing van voertuigen ouder dan 10 jaar
•Periode voor schadeherstel wordt verruimd
•Opleidingseisen wordt verruimd
•Coulance bij inspecties
•Korting van 50% op de jaarlijkse bijdrage aan de stichting TX-Keur
Alle TX-keurmerkhouders zijn hiervan per mail op de hoogte gesteld. Vragen? Neem dan contact op met TX-Keur manager Andre Jeursen: a.jeursen@tx-keur.nl.

Meer informatie over wat deze maatregelen precies zijn, kunt u hier vinden.

(laatste update 15 april 2020 om 20:49)

VERZ – Kan er iets gedaan worden aan de verzekeringen van taxi’s?

De premies zijn fors, voertuigen komen stil te vallen, dan wel rijden veel minder km’s dan voorheen. Schorsen van het voertuig bij de RDW biedt soelaas, want (als voertuig ook van de openbare weg is) geldt verplichting om verzekerd te houden niet meer. En dus geen premie.

We hebben inmiddels begrepen dat in ieder geval Nationale Nederlanden als Achmea bereidheid tonen om aan de voorwaarden van de verzekering wat te doen (verlagen dekking en daarmee lagere premie) (bij hoge uitzondering en alleen vanwege de huidige crisis) voor die voertuigen die niet gebruikt worden en op eigen terrein of stalling staan. Maar ook Amlin en Allianz bieden mogelijkheden.

De Vereende heeft ons laten weten dat zij de verzekeringsdekking voor taxi’s die nu WA+volledig casco zijn verzekerd, en die nauwelijks worden gebruikt, voor de ‘time being’ kunnen worden ‘verlaagd’ naar een WA+beperkt casco dekking. De premie voor die beperkt casco verzekering is beduidend lager dan de premie voor volledig casco, maar de dekking is dan ook minder uitgebreid (bijvoorbeeld aanrijdingsschade is niet verzekerd op de beperkt cascoverzekering).

Veelgestelde vragen Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van verzekeraars zegt: “In zijn algemeenheid hebben verzekeraars aangegeven ondernemers, die door het wegvallen van inkomsten vanwege corona in de problemen komen, zo goed mogelijk willen helpen om voertuigen goed verzekerd te houden. We raden deze klanten aan contact op te nemen met hun verzekeraar. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing”.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een speciale themapagina op zijn website gelanceerd over het coronavirus. Op deze themapagina worden de belangrijkste en meestgestelde vragen op een rijtje gezet: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/coronavirus

Ook heeft het Verbond van Verzkeraars in overleg met haar leden een raamwerk ontwikkeld voor verzekeraars, volmachten en tussenpersonen om oplossingen te bieden voor ondernemingen die door de corona-crisis in zwaar weer terecht zijn gekomen. Het bericht hierover is hier terug te vinden: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/raamwerk-voor-ondernemers-in-nood-om-premie-schuldpositie-te-voorkomen

(laatste update op 15 april 2020 om 11:37)

ZZP – Welke financiële noodmaatregelen zijn er voor zzp’ers?

Dat zijn er een paar, hieronder een opsomming. En af en toe komen er ook aanpassingen door. Kijk dus ook op de site van de Rijksoverheid voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen.
Of ga naar de Corona rekentool die VNO NCW heeft ontwikkeld: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/nieuwe-coronacalculator-berekent-hoe-ondernemer-door-crisis-komt?utm_source=Nieuwsbrief_VNO-NCW&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail

Busvervoer Nederland
ALG VW – De klant annuleert een pakketreis. Kan dat kosteloos?

Ja, dat kan.

Op grond van de wet geldt in dergelijke gevallen dat als er zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen (in dit geval dus met betrekking tot Corona) die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis, de reiziger kosteloos mag annuleren. In een dergelijk geval mag u derhalve niet artikel 5.1. van de algemene voorwaarden toepassen.

(laatste update 27 maart 2020 om 16:53)

ALG: Kan ik nog opdrachten voor reizen naar (of vanuit) het buitenland aannemen?

Ja, dit is vaak (nog) mogelijk als het gaat om werknemersvervoer, repatriëring en ander noodzakelijk vervoer. Grensoverschrijdend toerisme is nog niet opgestart en vaak ook nog verboden (in directe of indirecte vorm).

Maar let op! Er zitten veel praktische haken en ogen aan de uitvoering van dit soort opdrachten. Krijgt u een aanvraag voor een rit naar het buitenland? Hou dan de informatie op deze websites van de IRU en de Europese Commissie in de gaten. Neem bij het vervoer verder onze hygiënerichtlijn in acht.

(laatste update 15 mei 2020 om 17:17)

ALG: Mag ik nog touringcarvervoer uitvoeren?

Ja, er is geen verbod op het vervoeren van personen met een touringcar mits de algemene maatregelen in acht worden genomen. KNV vertaalde de algemene maatregelen in een richtlijn voor touringcarvervoer. Zie daarvoor hier.

(laatste update op 30 maart om 14:59 uur)

ARB – Kan ik als werkgever mijn werknemer dwingen om vakantiedagen op te nemen?

Nee, dat kunt u niet. De werknemer bepaalt wanneer verlof wordt opgenomen. In goed overleg kan men afspraken maken over verlof volgens de binnen de onderneming geldende regels. Maar een werknemer zal er mee moeten instemmen. Op basis van zowel de wet als de Cao kan de werknemer zelf bepalen of hij verlof wenst op te nemen.

(laatste update op 31 maart om 08:40)

CBR – Het CBR heeft alle examens afgezegd voor de komende weken, hoe zit dat voor busexamens?

De theorie- en praktijkexamens zijn in ieder geval tot 28 april opgeschort. Zie het bericht daarover op de site van CBR zelf.

(laatste update: 8 april om 14:14)

FISC: Kan ik als ondernemer uitstel van belasting krijgen tijdens de Coronacrisis? En welke regelingen gelden er nog meer?

Ja dat kan, klik hier voor meer informatie daarover.

Uitstel aanvragen is niet het enige dat u kunt doen. De belastingdienst kent ook regelingen op de volgende terreinen:

 • Bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden
 • Bijzonder uitstel van betaling langer dan 3 maanden
 • Verlaging van uw voorlopige aanslag
 • Tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente
 • Premiedifferentiatie WW: termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd
 • Verwachte aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt
 • Werknemers die wonen of werken over de grens in de EU
 • Grensarbeiders in dienst
 • Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken
 • Versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen

Op deze pagina van de Belastingdienst vindt u er meer informatie over.

(laatste update 15 april 2020 om 14:36)

HYG – Welke hygiënemaatregelen gelden er voor het touringcarvervoer? En welke zijn dat dan?
Ja, voor touringcarvervoer gelden vooralsnog de algemene door de overheid afgekondigde maatregelen. Busvervoer Nederland heeft ze in een praktische richtlijn vertaald.

(laatste update op 27 maart 2020 om 16:53)

NOW – Hoe zit het nu met vakantiebijslag en de NOW-regeling?

De cao Besloten Busvervoer stelt dat bij werknemers voor onbepaalde tijd de gehele vakantie bijslag voor het jaar (8%) uitbetaald dient te worden in de maand mei. De cao voegt er aan toe dat op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van werknemer ook een helft in december mag worden betaald.

Het NOW-systeem houdt onder meer in dat de loonsom op basis van de gegevens over januari 2020 wordt vergeleken met de loonsom van de maanden maart, april en mei 2020. In dat kader is het van belang dat in de loonsom van die laatstgenoemde drie maanden de uitbetaling van de vakantiebijslag zit. De loonsom over maart, april en mei wordt daarmee gecorrigeerd. Na die correctie wordt bekeken of de loonsom over maart, april en mei lager is uitgevallen dan de loonsom op basis van de gegevens over januari 2020. Is dat het geval, dan zal de NOW-subsidie in negatieve zin gecorrigeerd worden.

(laatste update op 8 april 2020 om 20:08)

NOW – Is het wel fair om de kwartaalomzet 2019 te vergelijken met die van voorjaar 2020?

Nee, wij vinden dat niet fair.

In de brief aan de Tweede Kamer valt hierover het volgende te lezen:
“Met een meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling wordt voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet al in aanmerking komt voor een subsidie uit hoofde van de NOW. Het kan desondanks voorkomen dat de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen. Gegeven de benodigde eenvoud van de regeling, welke noodzakelijk is om op zeer korte termijn zeer veel aanvragen te kunnen behandelen, is een correctie daarvoor niet mogelijk. “

Bij de totstandkoming van de regeling is er dus bewust voor gekozen om seizoenspatronen buiten beschouwing te laten. Omdat wij het daar niet mee eens zijn blijft Busvervoer Nederland niettemin via de lobby aandacht vragen voor het seizoenskarakter van de branche. Ook komt het voor dat bedrijven bijvoorbeeld in januari nieuw werk hebben gekregen, met een flinke omzetstijging tot gevolg, waardoor het niet mogelijk blijkt om ten opzichte van het jaar 2019 een omzetdaling van meer dan 20% aan te tonen. Gevolg daarvan is dat dergelijke bedrijven geen beroep op de NOW-regeling kunnen doen. Ook voor die situatie vragen wij natuurlijk aandacht.

(laatste update op 8 maart om 20:04)

NOW – Mag ik ten tijde van de NOW nog wel een vaststellingsovereenkomst sluiten of mag ik iemand ten tijde van de NOW nog in de proeftijd ontslaan?

Ja, dat is toegestaan.

(laatste update 15 mei 2020 om 17:48)

NOW – Wat betekent een hogere of lagere loonsom in de maanden maart-mei – ten opzichte van januari – voor de NOW-vergoeding?

Een verschil in loonsom betekent dat UWV een correctie aanbrengt op het voorschot.

Er wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden ten opzichte van de loonsom over januari 2020. De werkgever wordt geacht zich zoveel mogelijk in te spannen werkgelegenheid te behouden door de dienstverbanden van de werknemers voort te zetten en de lonen door te betalen. Een daling van de loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 ten opzichte van de loonsom over januari 2020 heeft dus, zoals hiervoor ook al werd aangegeven, negatieve gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie

De loonsom van de maand januari is dus het vertrekpunt van waar uit de hoogte van de subsidie wordt bepaald. De NOW houdt geen rekening met bedrijven die net een overname hebben gedaan of werk uit een aanbesteding hebben gewonnen. Als dat resulteert in een hogere loonsom in de maanden maart – mei staat daar voor wat het verschil tussen de loonsom over januari enerzijds en anderzijds het loon over de maanden maart, april en mei vervolgens geen vergoeding uit de NOW tegenover

NOW – wordt het loon van AOW-gerechtigden meegenomen in de loonsom van januari?

Ja, AOW-gerechtigden worden meegenomen in de loonsom van januari.

(laatste update op 15 mei om 17:26)

RDW – Kan ik mijn voertuigen schorsen bij de RDW en wat zijn de gevolgen daarvan?

Ja, u kunt uw voertuigen schorsen.

Door een voertuig te schorsen hoeft u voor een bepaalde periode niet aan de voertuigverplichtingen te voldoen (verzekering, motorrijtuigenbelasting en eventueel APK). Na het schorsen van een voertuig mag het voertuig niet meer op de openbare weg staan of rijden. De schorsing van een voertuig is op elk moment kosteloos weer ongedaan te maken. U kunt een voertuig eenmaal per jaar schorsen.

U hoeft momenteel alleen voor de eerste 5 voertuigen de schorsing te betalen. Vanaf het zesde voertuig is de schorsing gratis. Dit heet de zogenoemde verzamelaarsregeling schorsen (zie hieronder). In de loop van april betaalt de RDW gemaakte schorsingskosten vanaf het zesde geschorste voertuig terug aan de eigenaar/houder van deze voertuigen. Dit doet de RDW met terugwerkende kracht tot 6 maart (de dag waarop in Nederland de eerste coronamaatregelen werden uitgeroepen). U hoeft hierover geen contact op te nemen met de RDW. De RDW gaat zelf tot terugbetaling over.

Verzamelaarsregeling schorsen
Per 26 maart jl. heeft de RDW de verzamelaarsregeling voor schorsen uitgebreid om bedrijven met een groot stilstaand wagenpark tegemoet te komen. De verzamelaarsregeling staat vanwege de coronacrisis nu open voor alle voertuigen, ongeacht hun leeftijd. Dit geldt vooralsnog voor de periode van 6 maart tot 26 juni 2020. Schorsingen die in deze periode zijn aangevraagd, blijven daarna – indien gewenst- gewoon doorlopen. De verzamelaarsregeling geldt normaal alleen voor voertuigen van 15 jaar en ouder, en brom- en snorfietsen met een datum eerste toelating van 31-08-2005 of ouder op het kenteken.

De RDW zegt helaas niet tegemoet te kunnen komen aan de vraag of er ook een regeling kan komen voor zzp-ers die slechts 1 voertuig bezitten. KNV neemt hier geen genoegen mee.

(laatste update 8 april 2020 om 19:26 uur)

TOGS – Kunnen touringcarbedrijven ook gebruik maken van de TOGS-regeling?

Ja, touringcarbedrijven kunnen ook aanspraak maken op de TOGS-regeling. De SBI-code 49.39.1 (ongeregeld personenvervoer over de weg) is toegevoegd. Zie deze website.

Busvervoer Nederland heeft hiervoor veel lobbyinspanningen verricht. De brandbrief die namens het bestuur aan staatssecretaris Keijzer werd gestuurd vormde het sluitstuk daarvan. Busvervoer Nederland realiseert zich dat de TOGS voor een deel van de touringcarbedrijven een druppel op de gloeiende plaat is. Om die reden blijven we ons inzetten voor overheidsregelingen die nog beter bij de aard van de touringcarsector passen.

(laatste update 15 mei om 17:26)

Wij werken samen met