KNV SGV Commissies

De spoorgoederenvervoerders werken aan de hand van vele activiteiten en projecten met elkaar samen om deze onderwerpen te behandelen. Deze samenwerking is gestructureerd middels vier commissies. De doelstellingen en aandachtsgebieden zijn hieronder per commissie beschreven.

1. CAO Commissie

De spoorgoederenvervoerders willen komen tot een gezamenlijke CAO. Deze commissie stelt deze CAO samen.

2. Veiligheid & Milieu Commissie

Doelstelling van de Veiligheid & Milieu commissie (V&M commissie) is het optimaliseren en bewaken van de integrale veiligheid op en rond het spoor. De commissie werkt daarbij samen om te komen tot een gecoördineerde en gedragen input aan het Expertise Netwerk Spoorweg Veiligheid, het inzetten van stille treinen en het behartigen van de belangen van de KNV-leden bij wetswijzigingen.

Scope van de V&M commissie is:

 • Spoorwegveilgheid;
 • Arbeidsveilgheid;
 • Externe veiligheid / gevaarlijke stoffen;
 • Sociale veiligheid;
 • Incidentmanagement / veiligheidsonderzoeken.

Onderwerpen die door de V&M commissie behandeld worden zijn onder andere:

 • Directeuren Overleg Spoorwegveiligheid / Safety Managers Overleg:
  • Voorkomen STS-passages / treinbotsingen;
  • Voorkomen ontsporingen;
  • Verbeteren calamiteitenbestreiding: gevaarlijke stoffen, tunnelveiligheid;
  • Voorkomen bedrijfsongevallen op emplacementen;
  • Risico analyse voor de spoorsector.
 • Geluid / Stille treinen
 • Milieuvergunningen emplacementen
 • Spoorwegwetgeving (Basisnet, SWUNG).

3. Commissie Integraal Capaciteit Management

Doelstelling van de ICM-commissie is het waarborgen en verbeteren van toekomst vaste integrale spoorcapaciteit voor goederenvervoer van de KNV-leden met veilige, commercieel en operationeel bruikbare aansluiting op de nationale en internationale Europese markt.

De commissie werkt daarbij samen om te komen tot gedragen tarieven en prestatieregelingen voor de komende jaren en stelt Functionele Specificaties Spoorgoederenvervoer op, waarmee de infrastructuurbeheerders bij projecten zelfstandig kunnen geven aan het ontwerp. De commissie coördineert tevens de KNV afvaardiging van de Tafel van Vergroting van ProRail en de diverse onderhandelteams.

Onderwerpen die de ICM-commissie behandelt zijn onder andere:

 • Opstellen en aanpassen van de Functionele Specificaties Spoorgoederenvervoer;
 • Programma Hoogfrequent Spoor;
 • Maasvlakte 2;
 • Beheer- en verkeeroptimalisatie;
 • Wetgeving welke invloed heeft op de spoorcapaciteiti;
 • European Rail Freight Corridors;
 • Gebruiksvergoedingen;
 • Prestatieregelingen;
 • Tafel van Vergroting en Diensten (ProRail);
 • BUP-proces.