Toekomstambities OV nieuw kabinet: goede eerste stap, maar transitie naar duurzame mobiliteit vereist meer structurele investeringen

Geplaatst op 09-10-2017

Investeringen, een eerste stap  Het nieuwe kabinet wil Nederland mobiel en bereikbaar houden. Dat vereist extra investeringen in infrastructuur om de toenemende drukte op de weg, het spoor, het water en in de lucht te verminderen. Maar ook maatregelen om de belasting voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de leefomgeving te beperken.

De OV-bedrijven, verenigd in brancheorganisatie OV-NL, zijn blij met de ambitie van het nieuwe kabinet om de bereikbaarheid te stimuleren en de ontwikkeling van duurzame mobiliteit aan te jagen. Zij zijn dan ook verheugd met een incidentele investering van 2 miljard. OV-NL stelt echter ook vast, dat het structurele investeringsniveau op langere termijn te laag is om de regeringsambities te realiseren. Dat kan betekenen dat de bereikbaarheid, de economische groei en de transitie naar duurzame mobiliteit in Nederland op termijn onder druk komen te staan.

OV-NL voorzitter Pedro Peters: “Het extra geld betekent een welkome trendbreuk met jaren van bezuinigingen. Met twee miljard kunnen we een begin maken, maar het steekt schril af tegen de investeringen die elders in Europa wel worden gedaan op dit moment. De komende tien jaar komen er alleen in de Randstad al 700.000 mensen bij, tot 2050 worden er een miljoen woningen bij gebouwd. Daarbij, goed openbaar vervoer moet in alle gebieden van Nederland kunnen worden gegarandeerd. We moeten nu al bezig zijn met de vraag: hoe houden we Nederland, in alle steden en regio’s, in beweging? 100 miljoen per jaar is daarvoor te weinig”.

BTW verhoging
De OV-sector heeft grote bedenkingen bij het voorstel om de BTW op het reizen met het OV te verhogen van 6% naar 9%. De verwachting is dat door de prijsverhoging elke dag (tien)duizenden reizigers minder gebruik zullen maken van het openbaar vervoer. De ingreep heeft effect op de bereikbaarheid, CO2-uitstoot, files, druk op parkeerplaatsen en de leefbaarheid van de steden, en raakt mensen die afhankelijk zijn van het OV voor hun deelname aan de maatschappij in het bijzonder. Het zal de concurrentiepositie van het OV verslechteren.
Het plan om het OV hoger te belasten staat boven alles haaks op de klimaatdoelstellingen. In weerwil van de kabinetsambities om duurzame mobiliteit te stimuleren, wordt de meest duurzame vorm, het openbaar vervoer, juist duurder gemaakt. OV-NL meent dat met het achterwege laten van de BTW-verhoging op het OV, de milieudoelstellingen van dit kabinet gediend zouden zijn.

Integrale benadering van duurzame mobiliteit
Het kabinet legt een goede basis voor een integrale benadering van mobiliteit. Niet de modaliteit (auto, trein, fiets), maar mobiliteit staat centraal. OV-NL juicht deze benadering en de voorgenomen flexibilisering van het mobiliteitssysteem van harte toe.
De ambitieuze klimaatdoelstellingen van het nieuwe kabinet sluiten naadloos aan bij die van de OV-sector. Die loopt al voorop met zero emissie bussen en 100% groene treinen.
Peters: “Het overleg over de uitbreidingen van lightrail, het gezamenlijk aan andere vervoersconcepten en beprijzing werken en het voornemen om wet- en regelgeving aan te passen om vraaggestuurd vervoer te realiseren, zijn ons zeer welkom”. OV-NL bepleit al langer de ontschotting tussen vormen van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer en werkt graag mee om MaaS-concepten tot een succes te maken. Dit kabinet wil dat vormgeven. Peters: “Belangrijk wordt de komende tijd de vraag hoe de bedragen worden besteed. OV-NL biedt aan om daarover samen met de overheden mee te denken.”

Persbericht OV-NL in PDF

P.G. (Pedro) Peters
Voorzitter OV-NL
drs. A.J. (Arjan) Vaandrager
Secretaris KNV Openbaar Vervoer
KNV Organisatie »