KNV: reactie Regeerakkoord

Geplaatst op 10-10-2017

Mobiliteit bepaalt al 2000 jaar het vestigingsklimaat in Nederland. Nieuwe investeringen en goede regels voor het dagelijks functioneren van wat er al bestaat, leveren vertrouwen in de toekomst op. KNV is blij dat zowel de nieuwe investeringen als het efficiënt functioneren van wat er al bestaat uitgebreid in het Regeerakkoord aan de orde komen.

Het Regeerakkoord erkent de behoefte aan uitbreiding van capaciteit voor duurzame vervoerswijzen zoals spoor en lightrail in onder meer stedelijke regio’s en van/naar Schiphol. KNV is blij met deze extra investeringen. Evenwel concludeert KNV dat het investeringsniveau te laag is. Hiermee wordt achterstand opgebouwd, die in de toekomst weer ingehaald zal moeten worden.

Het Regeerakkoord benadrukt dat OV in alle delen van Nederland een goed alternatief moet zijn voor de auto. Het Regeerakkoord duidt expliciet op uitbreiding van lightrail verbindingen en verscheidene grensoverschrijdende spoorverbindingen.

Het Regeerakkoord noemt ook haar ambities op gebied van het reisinformatie en betaal systeem en duidt op aanpassing van regelgeving voor flexibel en vraaggericht vervoer. Het belang van dit onderwerp is door KNV in de afgelopen periode herhaaldelijk benadrukt. Met deze ambitie kunnen bedrijfsleven en de betrokken nationale en regionale overheden samen aan de slag.

Opmerkelijk is de aandacht in het Regeerakkoord voor regeldruk en kosten voor vergunningverlening. Tevens opmerkelijk is de nadrukkelijk vermelding dat toezicht en handhaving worden beschouwd als overheidskosten. KNV neemt als voorstander van efficiënte handhaving en effectieve regels de handschoen graag op.

KNV is blij met de aandacht voor het duurzame spoorgoederenvervoer. Ook is KNV blij dat haar jarenlange pleidooi om gebruiksvergoedingen in de pas te laten lopen met tarieven in buurlanden (lees Duitsland) in het Regeerakkoord is opgenomen. Het zelfde geldt voor de invoering van betalen naar gebruik voor vrachtauto’s (oftewel het Duitse ‘Maut’).

KNV merkt op dat het Regeerakkoord geen twijfel laat bestaan over de uitrol van ERTMS en aandacht heeft voor de noodzaak van voorfinanciering bij het verhogen van de bovenleidingspanning op 3KV.

Het Regeerakkoord erkent de noodzaak om correcties aan te brengen in de wetgeving over arbeidsomstandigheden. KNV betoogt al jaren dat voor haar sector de WWZ inclusief de invoering van de transitievergoeding averechts heeft gewerkt en is blij dat dit is gehoord. KNV neemt met belangstelling kennis van diverse aanpassingen in het Regeerakkoord, waaronder het initiatief voor het collectiviseren van de transitievergoeding in het MKB. De beoogde oplossingen moeten uiterst zorgvuldig nader worden onderzocht. Er mogen niet opnieuw onvoorziene effecten optreden. Ook het verlengen van de keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 2 naar 3 jaar kan gunstig uitwerken bij KNV leden.

Tot slot, KNV heeft er begrip voor dat de lastenverlichting deels wordt gefinancierd met verhoging van het lage BTW tarief. Dit leidt evenwel tot een ongewenste verhoging van de tarieven van duurzaam OV en taxi vervoer.

drs. L.C.H. (Bertho) Eckhardt
Voorzitter Koninklijk Nederlands Vervoer
Ir. H.J. (Hubert) Andela
Directeur Koninklijk Nederlands Vervoer
KNV Organisatie »