LOGO_KNV_color-padding Created with Sketch.

KNV’s MaaS-lab opiniemaker op het Mobiliteitstransitie Congres 2022

KNV-voorzitter Bertho Eckhardt nam op 31 mei deel aan het Congres Mobiliteitstransitie 2022. Als opiniemaker deed hij mee aan het afsluitende debat rond prikkelende stellingen als ‘De privéauto blijft in de toekomst een dominante rol spelen in het mobiliteitssysteem’ en ‘Zonder een grondige aanpassing van fiscaliteit gaat de mobiliteitstransitie niet vliegen.’

Bertho baseerde zijn debatbijdrage op de visie van deelnemers aan KNV’s MaaS-Lab op de transitie naar een integraal datagedreven mobiliteitssysteem. Mobility as a Service (MaaS) is hiervoor een aanjager. Een datagedreven systeem is broodnodig. De Nederlandse bevolking blijft de komende jaren immers flink groeien, dus de vraag naar mobiliteit zal ook toenemen. In combinatie met grote uitdagingen zoals klimaatverandering en een grote woningbouwopgave is de vraag naar slimme oplossingen voor mobiliteit urgenter dan ooit.

Rol van collectief personenvervoer en rol van de privé-auto
Collectief personenvervoer en deelmobiliteit (zoals taxi’s en fietsen) bieden een antwoord op het moment dat de mobiliteitsbehoefte een te grote druk legt op de schaarse ruimte in de drukke gebieden en wijken. De privéauto moet dan ook in samenhang worden bezien met collectief personenvervoer, deelmobiliteit, doelgroepenvervoer, taxivervoer en de fiets, zodat het steeds aantrekkelijker wordt om vervoermiddelen te combineren. De combinatie van hubs en de ontwikkeling van MaaS geeft de reiziger meer keuzemogelijkheden en stimuleert multimodaal reizen. Dit vergroot de leefbaarheid van de omgeving. Het wordt gemakkelijker als je vooraf je reis kunt boeken, het gewenste middelen kunt reserveren en alles ineens kunt betalen.

De privéauto speelt dus ook in de toekomst een rol in personenmobiliteit, maar als onderdeel van de combinatiereis. Mobiliteit en niet de privéauto komt nu centraal te staan. De privéauto kan worden ingebed in een multimodaal en flexibel mobiliteitssysteem.

Het MaaS-Lab zet daarbij in op het ontwikkelen van een publiek privaat afsprakenstelsel voor MaaS. Dit afsprakenstelsel moet duidelijk maken aan welke afspraken spelers moeten voldoen om hun diensten te kunnen aanbieden.

Aanpassing van wetten nodig: fiscale regels
De huidige regelgeving vormt een belemmering voor nieuwe mobiliteitsconcepten als Mobility as a Service. Zo zou de fiscale regelgeving beter moeten aansluiten op het belang om mobiliteit te flexibiliseren. Een verandering van fiscaliteit kan het gebruik van MaaS en daarmee collectief personenvervoer makkelijker en aantrekkelijker maken. Op dit moment wordt voornamelijk de leaseauto fiscaal bevoordeeld, door een fiscaal systeem van bijtelling en vrije kilometers. MaaS maakt een dergelijke benodigde controle van afgelegde afstanden en een systeem van bijtelling ook mogelijk voor alle andere modaliteiten. Als KNV en als MaaS-Lab staan we achter de invoering van Betalen naar Gebruik.

De WP2000
In de Wet Personenvervoer 2000 bestaat er een formeel wettelijk onderscheid tussen ov en andere mobiliteitsvormen. Deze wet komt uit 2000, een jaar waarin deelmobiliteit nog minder ver ontwikkeld was en MaaS nog niet in de huidige vorm bestond. Het onderscheid tussen modaliteiten in deze wet zorgt dat andere vormen (met dezelfde doelen) niet op dezelfde wijze door de overheid te bekostigen zijn, en ook voor de reiziger niet op dezelfde manier te betalen zijn. Ook hier moet nagedacht worden over hoe de wetgeving de veranderde realiteit ondersteunt, in plaats van in de weg zit.

Rol van de overheid
Elke transitie is een complex proces met een onzekere loop van zaken en verschillende mogelijke uitkomsten. Daarom heeft de overheid in het complexe speelveld van de mobiliteitstransitie een cruciale rol als systeemverantwoordelijke.

Zoals aangekondigd in de Beleidsbrief van 17 mei komt er een Nationale Mobiliteitsvisie 2050 met overkoepelende, integrale visie op de ontwikkeling van mobiliteit. Als KNV en als MaaS-Lab zijn we bereid om samen met I&W mee te denken over de rol van MaaS in het mobiliteitssysteem van 2050.

 


Wij werken samen met